Home / ihale

ihale

ihale takip işlemleri

İstekli Sıfatı Bulunmayan Başvurucunun İtirazen Şikayet Yoluna Gidemeyeceği

KAMU İHALE KURULU KARARI Başvuru Ehliyeti Diğer Hizmet İhaleleri Karar No              : 2016/UH.III-2560 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/343554 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Yapım Bakım, Onarım Temizlik ve Peyzaj Düzenleme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29.09.2016 tarihinde açık …

Read More »

İddianın Zeyilname Öncesindeki Teknik Şartname Düzenlemelerine Yönelik Olduğu

AŞIRI DÜŞÜK

KAMU İHALE KURUMU KARARI Zeyilname Malzemeli Yemek Alım Aşırı Düşük İtirazen Şikayet Başvurusu Toplantı No        : 2019/006 Gündem No      : 46 Karar Tarihi         : 30.01.2019 Karar No              : 2019/UH.II-173 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/556070 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılları İçin (24 Aylık) Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bingöl …

Read More »

İhale Bilgi ve Belgelerin Gizliliği

İhale süreciyle alakalı tüm işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleriyle tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilemeyeceği hususu Kamu İhale Kanununun 61. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, sadece isteklilerin sundukları teklifler değil, belli bir ihaleyle ilgili olarak aynı kanunun 10. Maddesi kapsamında mali ve …

Read More »

İhale Teklif Gizliliği

4734 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihaleye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 unuc maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan …

Read More »

İhalede Yaklaşık Maliyetin Tespiti ve Gizliliği

Kamu ihalelerinde en ucuzun değil en iyisinin alınması ilke olarak benimsenmiş olmakla birlikte, herhangi bir idare zararına yol açmamak adına ayrıntılı bir fiyat araştırması yaparak, işin yaklaşık maliyetinin isabetli ve gerçeğe en yakın şekilde saptanması da önemli bir husustur. Kanunun yaklaşık maliyet konusundaki bu yaklaşımı, rekabet, gizlilik, eşitlik, ihtiyaçların uygun …

Read More »

İhale Manevi Unsur

Failin psikolojik alanında yer alan ve öngörülerine dahil olan unsurlar suçun manevi unsurlarıdır. Manevi unsur fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. Suçun bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi kasttır. Kast manevi unsurun tipik türüdür. İhaleye fesat karıştırma suçunun taksirli hali düzenlenmemiştir. Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. İlgili maddenin 2. Fıkrasının d …

Read More »

İhale Maddi Unsur

İhaleye fesat karıştırma suçunun gerçekleşebilmesi için, ilgili mevzuatına ve buna göre hazırlanması gereken şartnamesine uygun bir ihaleye fesat karıştırılmış olması aranır. Fesat karıştırma geniş anlamıyla; failin, ihale süreci boyunca herhangi bir davranışının, ihale sürecinin normal akışının, usulüne uygun yürüyüşünün etkilenmesine, değişmesine, ihalenin amacına ulaşmasının engellenmesine sebep olmasıdır. Ancak suçun oluşabilmesi …

Read More »

İhalede Maddi Konular

a. Genel Olarak Suçun maddi konusu, suçun üzerinde işlendiği kişi veya şeydir. İhaleye fesat karıştırma suçu bakımından suçun maddi konusu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. Maddesinde belirtilmiş olan ihalelerdir. İhaleye fesat karıştırma suçunun gerçekleşebilmesi için öncelikle bir ihalenin varlığı gerekmektedir. İhalenin, ilgili mevzuata ve buna göre hazırlanması gereken şartnamesine …

Read More »

İhalede Mağdur

Kelime olarak “haksızlığa uğramış kişi” anlamına gelen mağdur, kural olarak suçla korunan hukuki değerin sahibidir. İhaleye fesat karıştırma suçunun mağduru toplumdur. Suçla ilk önce toplumun iktisadi yararı korunmaktadır. Ancak bu suç zaten özellikle topluma karşı suçlar içinde düzenlenmiştir. Yani mağdur öncelikle toplumu oluşturan herkestir. Korunan hukuki değer konusunda bahsedildiği gibi …

Read More »

İhale Kavramlar

B. Korunan Hukuki Değer Hukuki değer, suçun işlenmesiyle ihlal edilen ve suçun hukuki konusunu oluşturan varlık veya menfaattir. Her suç ile ihlal edilen bir hukuki değer mevcuttur. İhaleye fesat karıştırma suçu da birden fazla hukuki değer koruyan bir suç tipidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. Maddesinin gerekçesinde, bu hükümle …

Read More »