Home / Tag Archives: Yapım Aşırı Düşük

Tag Archives: Yapım Aşırı Düşük

İlansız Pazarlık Usulünün Uygulandığı İhalelerde İstekli Veya İstekli Olabilecekler Dışında Kalanlar Açısından İdari Başvuru Zorunluluğu Bulunmadığı

yapım aşırı düşük

DANIŞTAY  ONÜÇÜNCÜ DAİRESİ KARARI Esas No  20153669  Karar No  20153193 Tarih  17.09.2015 İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ DAVANIN İSTEKLİ YA DA İSTEKLİ OLABİLECEKLER ARASINDA BULUNMAYAN DAVACI TARAFINDAN ANILAN İHALENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILDIĞI İŞİN ESASININ İNCELENMESİ SURETİYLE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET Aday, istekli ya da istekli olabilecekler arasında bulunmayan davacı …

Read More »

İşin Ebatlarının Küçülmesi ve Yeni Birim Fiyat Oluşturulması

Aşırı Düşük Teklif

SAYIŞTAY KARARI Dosya No 39764 Tutanak No 41196 Tutanak Tarihi 15.12.2015 Yeni Birim Fiyat Oluşturulması …………. Belediyesi “muhtelif cadde ve sokaklarında tretuvar tamir bakım ve yenileme” işinde 15*30*70 ebatlarda renkli beton bordür döşenmesi iş kalemi yapımı iptal edilerek yerine 15*30*50 ebatlarda renkli beton bordür döşenmesi iş kalemi yapılmıştır. İhale dosyasından; …

Read More »

Meslek Odası Kaydı Silinmiş Mühendisler Kamu İhalelerine Katılabilir mi?

Meslek Odası Kaydı Silinmiş Mühendisler Kamu İhalelerine Katılabilir mi? Mühendislerin bağlı oldukları meslek odasından kayıtlarının silinmesi durumunda kamu ihalelerine girip giremeyecekleri sorununu çözebilmek için öncelikle mühendislerin meslek odalarına kayıt olma zorunluluklarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Mühendislerin Meslek Odalarına Kaydolma Zorunlulukları Var Mıdır? 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları …

Read More »

Muadil Yemeklerin İçerik Ve Çiğ Girdi Miktarları Esas Alınarak İsteklilerce Teklif Fiyatlarının Oluşturulabileceği

Sınır Değer Yemek Aşırı Düşük İdari Şartnamede Personel Yaş Sınırı Getirilmesi Muadil Yemeklerin İçerik Ve Çiğ Girdi Miktarları Esas Alınarak İsteklilerce Teklif Fiyatlarının Oluşturulabileceği KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No        : 2018/070 Gündem No      : 42 Karar Tarihi         : 27.12.2018 Karar No              : 2018/UH.I-2106 BAŞVURU SAHİBİ: Bin Aş Grup Yem. …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Savunması Nasıl Hazırlanır?

Aşırı Düşük Teklif Savunması Hazırlanması Aşırı Düşük Sorgulama Teklifi Oluşturan Bileşenler Kamu İhale Kanununun 38. maddesi Kamu ihale Kanununun 38. maddesi[1], bir istekli tarafından ihaleye sunulan teklifin, diğer istekli tekliflerine ve yaklaşık maliyet tutarına oranla aşırı düşük kalması, başka bir anlatımla sunulan teklifin yeterli ekonomik değerlere sahip olmaması durumunda, Aşırı …

Read More »

Şikayet Süresi Dolduktan Sonra İdareye Başvurulmasının Süre Yönünden Reddedilmesi

İdareye Şikayet Başvuru Süresi 10 Günlük Süre Dolduktan Sonra Başvuru Yapılması Süre Yönünden Red BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/464662 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından 02.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Atık Su …

Read More »

İdari Şartname Düzenlemesinin Teknik Şartname Düzenlemesi Haline Getirilemeyeceği

KAMU İHALE KURUMU KARARI Idari Şartname Düzenlemesinin Yorum Yoluyla Sözleşme Ya Da Teknik Şartname Düzenlemesi Haline Getirilemeyeceği Sınır Değer Amortisman ve Kiralama Maliyetlerinin Birlikte Açıklanmaması Sınır Değerin Altında Verilen Teklif BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/362791 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Personel Taşımacılığı” İhalesi KARAR: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel …

Read More »

Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Rekabet, Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkesine Aykırı Olması

  Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması   Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Rekabet, Eşit Muamele Ve Güvenirlik İlkesine Aykırı Olması      KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No        : 2019/003 Gündem No      : 43 Karar Tarihi         : 09.01.2019 Karar No              : 2019/MK-15 BAŞVURU SAHİBİ: Yapı Sts İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi …

Read More »

Makine Ve Ekipmanlarla İlgili Kriterlerin İdarenin İhtiyaçlarının Uygun Şartlarla Karşılanmasını Sağlayacak Ve Rekabeti De Engellemeyecek Şekilde Belirlenmesi

İdarenin İhtiyaçlarını Belirlerken Takdir Yetkisinin Bulunması Rekabeti Engelleyici Nitelik İdarenin İhtiyaçlarını Uygun Zaman ve Şartlarda Sağlama Yükümlülüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/192538 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü 133 ve 135 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler     Amaç             Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam             Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale …

Read More »