Home / 2019 / Ekim

Monthly Archives: Ekim 2019

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Fotokopi Belge Kullanma Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Karar No              : 2017/MK-481 Kırklareli Belediye Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/68670 İhale Kayıt Numaralı “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölye Ve Büro İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2017/68670 ihale kayıt numaralı “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölye ve Büro İşlerinde Çalıştırılmak Üzere …

Read More »

İsteklinin Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin İşin İlk İlan Veya İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Yılda Alınmadığı

Karar No              : 2017/MK-468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/22025 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3,Kademe İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 10.03.2016 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan 2016/22025 ihale kayıt numaralı “Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe İnşaatı” ihalesine ilişkin …

Read More »

Sunulan Fiyat Teklifleri Ve Maliyet Tutarı Tespit Tutanaklarının Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği Yönünden De Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi

Karar No              : 2019/MK-301 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/655447 İhale Kayıt Numaralı “(Çorum-İskilip) Ayr.-(Ankara-Çankırı) Ayr. Yolu Km:42+336-47+650 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı (Sk) İşleri Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/655447 ihale kayıt numaralı “(Çorum-İskilip) Ayr.-(Ankara-Çankırı) Ayr. Yolu …

Read More »

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/28)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Tayland Krallığı menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” …

Read More »

Araç Kiralama Aşırı Düşük Hazırlama – Maliyet Bileşenlerinin Ayrı Ayrı Tevsik Edilmemiş Olması

Karar No              : 2019/UH.II-908 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/217634 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Servis Aracı Kiralanması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İZBETON-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş. tarafından 10.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü Servis Aracı Kiralanması” …

Read More »

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 511)

MADDE 1 – 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “2. Amaç ve Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tebliğin amacı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve …

Read More »

MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hükümlere ilişkin hususları kapsar. Dayanak MADDE 2 …

Read More »

                         Kamu İhale Kurumunun İleri Sürülen İddiaları İnceleme Yetkisi, Başvuru Sahibinin İddiaları İle İdarenin Şikayet Üzerine Aldığı Kararda Belirlenen Hususlar Ve İtiraz Edilen İşlemler Bakımından Eşit Muamele İlkesinin İhlal Edilip Edilmediği – Anayasa Mahkemesi Kararı

 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:   Esas Sayısı    : 2012/66 Karar Sayısı : 2013/85 Karar Günü : 10.7.2013                                       İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onüçüncü Daire                          İTİRAZIN KONUSU : 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 125. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek …

Read More »

Araç Kiralama Aşırı Düşük Hazırlama – İhale Danışmanı

Karar No              : 2019/UH.II-882 BAŞVURU SAHİBİ: Rahil İnş. Nak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Tarık DEMİREL, İHALEYİ YAPAN İDARE: Siverek Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/244079 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Siverek Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 14.06.2019 …

Read More »

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

aşırı düşük teklif

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikâyete konu …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın