Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA / Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesinde Kamu İhale Kurumu (KİK) İşçilik Hesaplama Modülüyle Yapılan Hesaplamada Farklı Aşamalarda Yuvarlama Yapılması

Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesinde Kamu İhale Kurumu (KİK) İşçilik Hesaplama Modülüyle Yapılan Hesaplamada Farklı Aşamalarda Yuvarlama Yapılması

Karar No              : 2019/MK-277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/79641 İhale Kayıt Numaralı “Belediye İmar Planı Dahili Çevre Temizliği, Çöp Toplama Ve Çöp Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kahramanmaraş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/79641 ihale kayıt numaralı “Belediye İmar Planı Dahili Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Çöp Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Trenk Walder Ebru Medikal ve Temizlik İnşaat Turizm Gıda Peyzaj Taş. A.Ş.  – ADK Temizlik Nak. Gıda İnş. San. ve Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4827 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Nilay Öz. Güv. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – 5M Sos. Hiz. İnş. Gıda Elk. Teks. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 25.03.2014 tarihli ve E:2013/318, K:2014/320 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 19.06.2019 tarih ve E:2014/2939, K:2019/2149 sayılı kararı ile “… Uyuşmazlıkta, ihaleyi yapan idarece asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının da bu duruma göre kabul edildiği, dava dışı istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idare tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan “… yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması, öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği…” şeklindeki görüşe istinaden asgari işçilik maliyetinin yeniden hesaplanması sonucunda davacının değerlendirme dışı bırakıldığı, uyuşmazlığın, asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde Kamu İhale Kurumu (KİK) işçilik hesaplama modülüyle yapılan hesaplamada farklı aşamalarda yuvarlama yapılması nedeniyle ortaya çıkan farklı sonuçlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin yapılabilmesinin en alt sınır bedelini ifade eden asgari işçilik maliyetine ilişkin yalnızca yuvarlamanın yapıldığı aşamaya ilişkin olarak ortaya çıkan bu sorunun çözümünde; hem aşırı düşük teklif sorgulamasında olabilecek en alt sınırın belirlenmesi, hem de genel olarak yetkili olan Kurum tarafından ihale tarihinde geçerli hesaplama şeklinin esas alınması hususları dikkate alınmalıdır. Kamu İhale Kurumu’nun, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihaleler konusunda düzenleme ve denetleme yetkisi ile donatılmış bir kurum olması ve idarelerin ihale yaparken Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uygun hareket etmek durumunda bulunması karşısında, ihale tarihinde KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak belirlenen asgari işçilik maliyetinin, istekliler tarafından teklif edilmesi gereken minimum bedel olarak kabul edilmesi gereklidir.

Bu durumda, ihaleyi yapan idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin belirlendiği ihalede, aynı yöntem izlenerek davacı tarafından sunulan teklifin asgari işçilik maliyetini karşıladığı açık olduğundan, dava konusu Kurul kararının davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin uygunluk, davanın reddi yolunda verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4827 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene …

HEMEN ARA