xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENİLEN KALEMLER / ÇORBA GİRDİLERİNE EK OLARAK HARİCEN LİMON MALİYET KALEMİ EKLENEBİLİR

ÇORBA GİRDİLERİNE EK OLARAK HARİCEN LİMON MALİYET KALEMİ EKLENEBİLİR

Karar Tarihi : 25.01.2024

Karar No : 2024/UH.II-157

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1102129 İhale Kayıt Numaralı “Hafsa Sultan Hastanesi Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 16.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hafsa Sultan Hastanesi Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 15.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2023 tarih ve 124186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının çorbalar için limon kalemi bulunmadığı halde limon ilavesi yapılarak açıklama yapıldığı gerekçesi ile reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, zira Teknik Şartname’nin 13’üncü sayfasında “19.9 Diyet yemekler porsiyon gramajları ( Pişmiş, susuz olarak)” başlıklı bölümdeki tabloda “g-) Çorbalar 200 gr +1/4 limon” düzenlemesinin yapıldığı, bu düzenlemeden diyet çorba yemekleri ile birlikte ¼ adet limon ürünü verileceğinin anlaşıldığı, yine Teknik Şartnamenin 28’inci sayfasındaki “19.12. Personel ve Hasta Yemek Gramajları” başlıklı tabloda “n) Çorbalar 200 gr +1/4 limon” düzenlemesinden de, normal çorba yemekleri ile birlikte ¼ adet limon ürünü verileceğinin anlaşıldığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının Teknik Şartname’deki düzenlemeler dikkate alınarak hazırlandığı, idare tarafından verilen cevapta da limonun yemek sunum aşamasında lezzet verici olarak tercihe göre kullanılacağından maliyet hesabına katılamayacağı, ayrıca tekliflerinin sınır değerin oldukça altında olması nedeniyle çıkarılacak yemeklerin hastaneden sağlık hizmeti alan vatandaş ve sağlık çalışanlarının sağlığını olumsuz etkileyeceği gibi sübjektif bir değerlendirme yapıldığı, açıklamalarının Kamu İhale mevzuatına uygun olarak yapılması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına

yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından yemek reçetesinde belirtilen çorba girdilerinin tamamının açıklandığı, ilaveten ¼ miktarında limon girdisinin de açıklamaya maliyet kalemi olarak eklendiği görülmüştür. İstekli tarafından yapılan açıklamada, limon haricen verildiğinden çorbaların girdilerini etkilemediği anlaşılmıştır. Bu durumda, çorbalara ilişkin reçetesinde belirtilen tüm girdilerin mevzuata uygun olarak açıklanmış olduğu görüldüğünden, bazı çorbalarda limon gerekmediği halde limon girdisinin de açıklamaya eklendiği gerekçesi ile aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinin mümkün olmadığı, ilave limon girdisi giderlerinin isteklinin aleyhine bir durum oluştuğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, ihale komisyonu tarafından isteklinin teklif fiyatının sınır değerin çok altında olması nedeniyle, çıkarılacak yemeklerin hastane çalışanı ve hasta sağlığını tehlikeye sokacağına yönelik değerlendirmesi hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle de reddedilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kararının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mervan Dora İnşaat Gıda Tarım Temizlik Malzemeleri Lojistik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin, Kurul kararının başvuru sahibine bildirilmesini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

Aşırı Düşük Açıklamasının Kabul Edilmemesi – Nakliye Girdisinin Hesaplanması – İhale Komisyonu Tarafından Yeterli Veri Sunulmamış Olması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/662722 İhale Kayıt Numaralı “Emirdağ – Davulga – …

Bize ulaşın