xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturanın Dayanağı Olan Dört Adet Faturada İmza Eksikliği Bulunmasının Doğrudan Proforma Faturayı Geçersiz Kılmayacağı – Danıştay Kararı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturanın Dayanağı Olan Dört Adet Faturada İmza Eksikliği Bulunmasının Doğrudan Proforma Faturayı Geçersiz Kılmayacağı – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-235

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/17361 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Bağlı Merkezlerin Genel Temizlik (Çamaşır-Bulaşık Yıkama, Ütüleme, Hamaliye Ve Cam Temizlik) İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/17361 ihale kayıt numaralı ” İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bağlı Merkezlerin Genel Temizlik (Çamaşır-Bulaşık Yıkama, Ütüleme, Hamaliye ve Cam Temizlik) İşi” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2778 sayılı karar ile “1-4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi düzeltici işlem belirlenmesine,

5- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serhan Gürhan,  Gökkuşağı Giyim ve Tem. Alım Satım ve Toptan Tic.– Suat Soluk ve istekli Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında gerekli incelemenin yapılmasını teminen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına…” karar verilmiştir.

Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 30.05.2013 tarihli E:2012/1196, K:2013/1210 sayılı kararı ile “Davanın reddine…” karar verilmiştir.

Bunun üzerine davacı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 17.04.2019 tarihli ve E:2013/3652, K:2019/1275 sayılı kararla “…213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesine göre, fatura düzenlenirken bulunması gereken asgari koşullar belirtilmiş, imza ise 231’inci maddede fatura nizamı başlığı altında sayılmıştır. Dolayısıyla faturadaki imza eksikliği, bir noksanlık olarak kabul edilmekle birlikte, doğrudan sahtecilik fiilini doğurmamaktadır.

İhale kapsamında sunulan proforma faturaların geçerliliği Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre değerlendirilmektedir. Tebliğ’de aranan şartları taşıyan proforma faturalar geçerli kabul edilecektir. Dolayısıyla proforma faturanın dayanağı olan faturalardaki imza eksikliği salt bu sebebe dayanarak proforma faturayı geçersiz kılmayacaktır. Ancak dayanak faturaların muhteviyatının sahte olarak düzenlendiği tam olarak ortaya konulabiliyorsa proforma faturalar geçersiz kabul edilebilecektir.

Bu durumda, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturanın dayanağı olan dört adet faturada imza eksikliği bulunmasının doğrudan proforma faturayı geçersiz kılmayacağı ve açıklama kapsamında sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak hazırlandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, proforma faturayı düzenleyen şirket hakkında tesis edilen ve 06.12.2102 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 31.05.2013 tarihli ve E:2012/1960, K:2013/780 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve bu karar, Dairemizin 29/09/2014 tarihli ve E:2013/2520, K:2014/3020 sayılı kararıyla onanmış ve karar düzeltme aşamasından da geçerek kesinleşmiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle…Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2013 tarihli ve E:2012/1196, K:2013/1210 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulu’nun 04.07.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2778 sayılı kararının B bölümünde ve karar sonucunda Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

sınır değer R katsayısı kurumca belirlenir

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA GELİR TABLOLARININ İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA EŞ DEĞER BELGELERİ İLE GELİR TABLOLARININ YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SEBEBİDİR.

Bize ulaşın