xxxx
Home / Aşırı düşük fiyat sorgulama / En Avantajlı Birinci Ve İkinci Teklif Sahibine Sözleşme İmzalayıp İmzalamayacağının Sorulması Ve Bunun Sonucuna Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte İken Davacıdan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmesi

En Avantajlı Birinci Ve İkinci Teklif Sahibine Sözleşme İmzalayıp İmzalamayacağının Sorulması Ve Bunun Sonucuna Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte İken Davacıdan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmesi

Karar No              : 2019/MK-240

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/90491 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/90491 ihale kayıt numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 -41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları  Üstyapı ve Çeşitli İşler Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2019 tarihli ve 2019/UY.II-102 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 19.04.2019 tarihli E:2019/593 K:2019/809 sayılı kararıyla“…Uyuşmazlık konusu ihalede, sürecin 180 gün içinde tamamlanamaması üzerine sürenin 180 gün uzatıldığı, kesinleşen ihale kararının (2 no’lu komisyon kararı) isteklilere gönderildiği, bu aşamadan sonra Emiroğlu İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin itirazen şikâyet başvurusu üzerine teklif geçerlik süresi içinde Kamu İhale Kurulu’nun 02.09.2015 tarih ve 2015/UY.II-2379 sayılı kararı aldığı anlaşılmaktadır.

İhale sürecinde kesinleşen ihale kararı ilgililere bildirildikten sonra şikâyet/itirazen şikâyet başvurularında bulunulmuş olması nedeniyle Kamu İhale Kurulu tarafından iki defa düzeltici işlem kararı alınmış olup, bir defa uzatılan teklif geçerlik süresi içinde belirtilen nedenlerle sözleşme imzalanamamış olduğu dikkate alındığında, Danıştay 13. Daire Başkanlığının 12/10/2016 tarihli ve E:2016/2216 K:2016/3230 sayılı kararı uyarınca teklif geçerlik süresinin sonunda ihaleyi yapan idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7. maddesi uyarınca en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibine sözleşme imzalayıp imzalamayacağının sorulması ve bunun sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmekte iken, idare tarafından ihaleye teklif sıman isteklilerin iş deneyim belgelerinde benzer iş kapsamı dışındaki işlerin ayrıştırılması gerektiğinden bu istekliler tespit edilip, idarelerle gerekli yazışmalar yapılıp ihale sürecine devam edilmesine, davacının teklifinin sınır değerin altında kaldığının tespiti üzerine davacıya 10 gün süre verilerek aşırı düşük teklif sorgusu yapılmasına ve nihayetinde İhale Komisyonu tarafından 20/03/2018 tarihinde yeniden toplanarak yapılan inceleme neticesinde, davacı Eskikale İnş. Nak. Pet. ve Tur. San. Tic. A.Ş.nin 12/02/2018 tarihli ve 64193 sayılı şikayet başvurusu ekinde sunulan aşırı düşük sorgusuna cevabı incelendiğinde: aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Tebliği’nin 45.1.14’üncü maddesi uyarınca reddedilerek, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak hesaplanmış teklif bedellerinin değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif sıralamasının 64. sırasındaki MH Taah. İnş. A.Ş. olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklifin teklif sıralamasının 37. sırasında Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğunun tespit edildiği ancak ihale onay yetkilisince ihalenin bu istekliler üzerinde de bırakılmayarak iptaline karar verildiği, bu işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun da dava konusu işlemle reddedildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi-belgeler ile Danıştay 13. Daire Başkanlığının 12/10/2016 tarihli ve E:2016/2216 K:2016/3230 sayılı kararı birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından Kamu ihale Genel Tebliği’nin 16.7. maddesi uyarınca en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibine sözleşme imzalayıp imzalamayacağının sorulması ve bunun sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmekte iken davacıdan aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu açıklamanın yeterli görülmeyerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildikten sonra ihalenin iptal edilmesi hukuka aykırı olup, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle uyuşmazlık konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

1- Kamu İhale Kurulunun 23.01.2019 tarihli ve 2019/UY.II-102 sayılı kararının iptaline,

2-  İhalenin iptalinin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın