xxxx
Home / İş Deneyim Belgesi / HİZMET İŞİNDE İŞ DENEYİM İLANDAN ÖNCEKİ 5 YILA AİT OLMALIDIR

HİZMET İŞİNDE İŞ DENEYİM İLANDAN ÖNCEKİ 5 YILA AİT OLMALIDIR

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-377

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1384646 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Peyzaj Alanlarındaki Ağaç, Çalı, Çim ve Park Alanlarının Bakımlarının Kısmi Zamanlı Yapılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Peyzaj Alanlarındaki Ağaç, Çalı, Çim ve Park Alanlarının Bakımlarının Kısmi Zamanlı Yapılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hak-An Temizlik Kuyumculuk İnşaat Taşımacılık Sanayii İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin 26.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.02.2024 tarih ve 130745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/192 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif kapsamında beyan edilen ve EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin benzer işe ilişkin güncellenmiş tutarının şikayete konu ihale dokümanında belirlenmiş olan asgari tutarı karşılamadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin sunulan iş deneyim belgesindeki benzer işe ait kısımları belgeyi düzenleyen idareden herhangi bir bilgi veya belge talep etmeden tespit etmesinin mümkün olmadığı, idarenin anılan kararının mevzuata uygun olmadığı, belgeyi düzenleyen İpekyolu Belediye Başkanlığı’ndan hakedişler ve ilgili belgeler istenerek değerlendirmenin yapılması ve teklifin değerlendirilmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A)Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale yetkilisi tarafından 18.01.2024 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 10 isteklinin e-teklif sunduğu, komisyonca yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda aralarında başvuru sahibinin de bulunduğu 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup RÇ Yapı İnş. Müh. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda yer alan iş deneyimi ile ilgili satırında “2018/9638-2724946-2-1” ayırt edici numarasının beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan teyit sonucunda iş bitirme belgesinin 2018/9638 İKN’li “İpekyolu Belediyesi Kent Parkı Yapım İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “XVIII.Grup Saha İşleri, Park Yapım İşi” olarak belirtildiği, işin yüklenicisinin Hak-An Tem. Kuy. İnş. Taş. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. (%51) – Anadolu Pey. Tar. Hafr. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (%49)

İş Ortaklığı olduğu, ihale tarihinin 07.02.2018, sözleşme tarihinin 06.03.2018, ilk sözleşme bedelinin 2.980.000,00 TL, sözleşme sürecinde %10 iş artışı yapıldığından toplam sözleşme bedelinin 3.278.000,00 TL olduğu ve belgeye konu işin geçici kabulünün 10.10.2018 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

İhale komisyonu tarafından şikâyete konu iş bitirme belgesi değerlendirilirken, belgeye konu işin ihalesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihale olması sebebiyle EKAP üzerinden ihale dokümanlarına ulaşıldığı, doküman içerisinde yer alan pursantaj tablosunda yer alan otomatik sulama işleri (%4,052255) ile peyzaj işleri (%11,006400) benzer işler kapsamında değerlendirilerek, toplam sözleşme bedelinin %15,06’lı kısmının güncellenmeye tabi tutulmasına karar verildiği, ortaya çıkan güncellenmiş tutarın %51’lik kısmının başvuru sahibince yeterlik için kullanılabileceği değerlendirildiğinde, 2.276.403,82 TL’lik güncellenmiş benzer iş tutarının elde edildiği, isteklinin teklif bedelinin 21.375.307,00 TL olduğu tevsik edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarının 8.550.122,80 TL olduğu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan asgari yeterlik kriterinin sağlanmadığı belirtilerek teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan Yönetmelik ve Şartname maddeleri gereğince, ihaleye katılacak isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ilgili teklif bedelinin % 40’den az olmamak üzere iş deneyimlerini kanıtlayan belgeleri beyan etmeleri gerektiği, idare tarafından yapılacak değerlendirmelerde beyan edilen iş deneyim belgelerinde yer alan sadece benzer işlere uygun kısımların hesaplama ve güncellemelere dahil edilerek asgari yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılması gerektiği, iş deneyim belgelerine esas belge tutarının tespitinde son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarların dikkate alınacağı, bu tutarların herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmayacağı, ihale komisyonunun, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkili olduğu, ihale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi taleplerinin ilgisine göre istekliler veya idarelerce ivedilikle karşılanması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin tür itibariyle hizmet alımı ihalesi olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise yapım işi olduğu, kamu ihale mevzuatında yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerine yönelik farklı ikincil mevzuat bulunmakla birlikte rekabetin arttırılması amacıyla yapım işinde yer alan benzer hizmet işlerinin ayrıştırılarak iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilebileceği, ilgili mevzuat hükümlerine göre iş deneyim belgelerine esas belge tutarının tespitinde son hak ediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarların dikkate alınacağı göz önünde bulundurulduğunda anahtar teslimi götürü bedel usulü ile çıkılan bir yapım işi ihalesinde sözleşme süresince gerçekleştirilmiş olan benzer iş kalemi imalatlarının doğrudan ilgili ihale dokümanında yer alan pursantajlardan hesaplanmasının doğru sonuç vermeyebileceği,

Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi İpekyolu Belediye Başkanlığı’ndan Yönetmelik’in 50’inci maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

Ancak, başvuruya konu ihalenin tür itibari ile hizmet alımı ihalesi olduğu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere tabi olduğu, Yönetmelik’in 39 ve İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddelerinde ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan işlere ait olması halinde benzer işe uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınabileceği, şikayete konu ihalenin ilanının 07.12.2023 tarihinde EKAP üzerinden yayınladığı, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin geçici kabulünün ise 10.10.2018 tarihinde yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanma şartının iddiaya konu iş bitirme belgesinde sağlanmadığı anlaşıldığından anılan belgenin şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

İddia konusu iş bitirme belgesini düzenleyen İpekyolu Belediye Başkanlığı’ndan ilgili bilgi ve belgeler talep edilmeden iş deneyimine ilişkin yeterlik değerlendirilmesinin yapılması mevzuata uygun olmamakla birlikte, sunulan iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde olmaması sebebiyle anılan belgenin kabul edilmemesi gerektiği tespit edildiğinden başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin ihale komisyonu kararı sonucu itibarı ile mevzuata aykırı bulunmamıştır.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

İş Deneyim Belgesinde Belgeye Konu İşin Esaslı Unsurunun Yeniden Belirlenmesi Benzer İş Niteliğinde Değerlendirilir Mi?

İş Deneyim Belgesinde Belgeye Konu İşin Esaslı Unsurunun Yeniden Belirlenmesi Benzer İş Niteliğinde Değerlendirilmiştir.

Bize ulaşın