xxxx
Home / R KATSAYISI / İdare Tarafından Sınır Değerin Hesaplanmasında Ve Kullanılan R Katsayısının Belirlenmesinde İşin Niteliği

İdare Tarafından Sınır Değerin Hesaplanmasında Ve Kullanılan R Katsayısının Belirlenmesinde İşin Niteliği

Karar No              : 2019/UH.II-390

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/24010 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Melikgazi Belediyesi Sınırları İçerisinde Asfalt Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 5500 Ton Asfalt Bitüm Nakli İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Melikgazi Belediyesi tarafından 11.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Melikgazi Belediyesi Sınırları İçerisinde Asfalt Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 5500 Ton Asfalt Bitüm Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Kofan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2019 tarih ve 8883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/245 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından sınır değerin hesaplanmasında araç kiralamasına ilişkin (0,84) R katsayısının kullanıldığı, diğer hizmetler için kullanılan (0,80) R katsayısının kullanılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinin ek fıkrasında “Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan  ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını;

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir….” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nun 24/1/2018 tarihli ve 2018/DK.D-17 karar numaralı, “Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi” konulu Düzenleyici Kurul Kararı’na göre ilanı 18.01.2019 tarihinde yayımlanan başvuruya konu ihalenin tâbi olduğu döneme ait R katsayıları aşağıdaki gibidir:

İhalenin Konusu R Katsayısı Araç Kiralama 0,84

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,83

Malzemeli Yemek 0,82

Mühendislik Hizmetleri 0,78

Sigorta Hizmetleri 0,80

Diğer Hizmetler 0,80

Başvuruya konu ihalenin adı İdari Şartname’nin 2.1.a maddesinde “2019 Yılı Melikgazi Belediyesi Sınırları İçerisinde Asfalt Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 5500 Ton Asfalt Bitüm Nakli İşi” şeklinde belirtilmiştir.

Aynı Şartname’nin 7.5.2 maddesinde “10 adet izoleli tanker (en az 20 ton kapasiteli ve en az 2008 model) K1 yetki belgesi sunan istekliler yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari araçlarla ilgili taşıt kartları veya taşıt listelerinin aslını veya noter onaylı suretlerini sunmaları zorunludur. K1 yetki belgeleri (taşıt kartı ) ve ruhsatları sunan istekliler sözleşmeli taşıt kullanabilme imkanı bulunmadığından üstlendikleri taşımaları sadece yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıtlarını kullanarak yapacaklardır. K1 belgelerinin ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması (tescil edilmesi ) zorunludur.” düzenlemesi,

Benzer iş tanımına ilişkin 7.6 maddesinde “Her türlü asfalt bitüm nakli işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

“Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde ise “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinin adı “Kayseri Melikgazi Belediyesi Asfalt Şantiyesine 5.500 Ton Bitüm Nakli İşine Ait Teknik Şartname” olup, anılan Şartname’de esas olarak idarenin ihtiyacı olan bitümün nereden, nasıl alınacağı, nasıl taşınacağı, idare şantiyesine hangi şartlarda teslim edileceği gibi genelde nakliye işine ilişkin hususlar ile bu işe ilişkin cezai hükümlerin düzenlendiği görülmüştür.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idare tarafından bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilerek İdari Şartname’nin 33’üncü maddesine göre sınır değerin, araç kiralama işine ilişkin 0,84 R katsayısı kullanılarak 297.056,76 TL olarak hesaplandığı ve 286.000,00 TL teklifi sınırı değerin altında olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Sözleşme konusu iş kapsamında taşınacak bitümün nakli için yüklenicinin araçlarının kullanılacak olması işin temel karakteristiğinin araç kiralama olduğu şeklinde bir değerlendirmeye yapmaya imkan tanımamaktadır. Nitekim idarenin kendisi de benzer iş tanımında araç kiralanmasını benzer iş olarak belirlemediği, işin adını araç kiralanması olarak tanımlamadığı gibi Teknik Şartname’de de bir araç kiralaması işine ilişkin düzenlemelerden ziyade bitüm nakli işine ilişkin düzenlemelere yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede,  taşıma işi olarak “Diğer Hizmetler” kapsamına giren başvuruya konu ihalede, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Sorgulamasında İdarece Analiz Formatlarının Belirlenmesinin Amacı

KAMU İHALE KURULU KARARI Analiz Formatlarının Belirlenmesi Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi …

Call Now ButtonBize ulaşın