Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarece Niteliği Gereği Analiz Formatı Hazırlanamayan İş Kalemlerine İlişkin İsteklilerin Açıklamaları Kapsamında Analiz Sunmalarına Gerek Olmadığı – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nakliye Girdisi

İdarece Niteliği Gereği Analiz Formatı Hazırlanamayan İş Kalemlerine İlişkin İsteklilerin Açıklamaları Kapsamında Analiz Sunmalarına Gerek Olmadığı – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nakliye Girdisi

Karar No              : 2019/MK-66

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/62603 İhale Kayıt Numaralı “(Van-Muradiye) Ayr-Erciş Km:0+000-19+000 İle (Van-Erciş) Ayr-Muradiye-Çaldıran-12 Bölge Hududu Km:12+000-31+600 İle Km:35+500-56+600 Kesimlerine Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/62603 ihale kayıt numaralı “(Van-Muradiye) Ayr-Erciş Km:0+000-19+000 İle (Van-Erciş) Ayr-Muradiye-Çaldıran-12 Bölge Hududu Km:12+000-31+600 İle Km:35+500-56+600 Kesimlerine Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1327 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. – Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 17.10.2018 tarihli E:2018/1817, K:2018/2063 sayılı kararında “… Dava dosyasının incelenmesinden; … Dava konusu işlemin, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının (a) numaralı iddiasına yönelik kısmına ilişkin olarak; … dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, ihaleyi yapan idarece hazırlanan ve isteklilere verilen analiz girdilerinde Amonyum nitrat fuel-oil malzeme girdisi için ayıca bir nakliye girdisinin yer almadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4. maddesinde idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmadığı ve anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamaların 45.1.13. maddesi uyarınca da yapılabileceği, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığınca Tebliğ’de yer alan usullere uygun şekilde söz konusu analizlere dayanak olarak 27.02.2018 tarihli üst yazı ile açıklama konusu amonyum nitrat fuel-oil karışımına İlişkin SMMM onaylı fiyat teklifinin açıklamaları kapsamında sunulduğu, söz konusu malzeme karışımı için nakliye hesaplaması yapılması gerektiğine yönelik herhangi bir yasal mevzuat hükmünün bulunmadığı anlaşılmakta olup, ihaleyi yapan idarece de 04.103 poz nolu Amonyum nitrat fuel-oil karışımı iş kalemine ilişkin yaklaşık maliyet hesabında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat analiz ve birim fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplama yapıldığı ve ayrıca bir nakliye hesaplaması yapılmadığı da göz önüne alındığında, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun bulunmamasında, dolayısıyla dava konusu Kurul kararında bu yönü itibariyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Nitekim; Danıştay 13. Dairesi’nin 12.06.2017 tarih ve E:2017/942, K:2017/1912 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Dava konusu işlemin, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının (b) numaralı iddiasına yönelik kısmına ilişkin olarak ise; … davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından kendi malı olan amortisman ömrü tamamlanmış olduğu belirtilen konkasör için, aşırı düşük teklif açıklama dosyasında sunmuş olduğu demirbaş tespit raporundaki edinim bedeli (364.406,78 TL) yerine kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan 2016 yılı rayici olan 169.284,00 TL üzerinden amortisman hariç makine bedelinin 87.181,26 TL (169.284,00 TLx0,515) olarak hesaplandığı ve sunulan analizlerde 03.030 poz no.lu konkasör girdisi için 90.000,00 TL bedel öngörüldüğü, ancak anılan iş ortaklığı tarafından öngörülen bedelin 2017 yılı güncel rayiç bedelinin amortisman hariç giderlerinin (yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta, nakil, montaj, demontaj) toplam tutan olan 104.617,61 TL (203.141,00 TLx0,515)’nin altında olduğu, dolayısıyla istekli tarafından 03.030 poz no.lu “primer 15’x24’+sekonder 24’x16′,eleme ve yükleme tertibatlı, 25m3/saat 1′ ve 40m3/saat 2′ randımanlı konkasör” analiz girdisinin tanımında belirtilen randımana ilişkin teknik özelliğin tevsik edilmesi gerektiği, ancak davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunduğu SMMM onaylı demirbaş tespit raporundan söz konusu konkasörün istenilen randımanda (25m3/saat 1′ ve 40 m3 /saat 2′ randımanlı) olduğunun anlaşılamadığı, ayrıca açıklama kapsamında kendi malı olan konkasörün randımanına ilişkin teknik özelliğini tevsiken başkaca bir belge de sunulmadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönü itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının; davacı şirketlerin (a) numaralı iddiasına yönelik kısmının iptaline, davacı şirketlerin (b) numaralı iddiasına yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptal, kısmen reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 11.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1327 sayılı kararının (a) ile sınıflandırılan iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın