Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük açıklama / İhale Sürecinde Yeni Bir Hukukî Durum Meydana Getiren, İhale Sürecine Etkili Bir Kararın Alınması Üzerine Başvuruya Konu Edilebilecek İşlemi Ve Hukuka Aykırılık Nedenini Öğrenen İlgililerin Bu Tarihten İtibaren 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Sürede İdareye Başvurmalarına Hukukî Bir Engel Bulunmadığı

İhale Sürecinde Yeni Bir Hukukî Durum Meydana Getiren, İhale Sürecine Etkili Bir Kararın Alınması Üzerine Başvuruya Konu Edilebilecek İşlemi Ve Hukuka Aykırılık Nedenini Öğrenen İlgililerin Bu Tarihten İtibaren 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Sürede İdareye Başvurmalarına Hukukî Bir Engel Bulunmadığı

Karar No              : 2019/MK-233

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/34320 İhale Kayıt Numaralı “Mobil Konkasör Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Haliliye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/34320 ihale kayıt numaralı “Mobil Konkasör Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül Kardeşler İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 14.02.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-225 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Gül Kardeşler İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.04.2019 tarihli ve E:2019/403, K:2019/729 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş, karara karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 09.07.2019 tarihli E:2019/1755, K:2019/2456 sayılı kararında “…09.01.2019 tarih ve 2019/MK-9 sayılı Kurul kararının yerine getirilmesi için alınan 18/01/2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değişmesi nedeniyle, ortaya çıkan bu değişikliğin dikkate alınarak ihale sürecinde davacı şirketin, 21/05/2018 tarihli ihale komisyonu kararındaki birinci sıradaki yerini kaybetmesi nedeniyle hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni hukuki durumun ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir. İhale sürecinde yeni bir hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığından, 18/01/2019 tarihli ihale komisyonu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açıktır.

Bu itibarla, dava konusu ihaleye ilişkin olarak kesinleşen ihale komisyonu kararının 18.01.2019 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde 25.01.2019 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.02.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-225 sayılı kararının iptaline,

2- Başvuru sahibi tarafından başvuru bedeli eksikliğinin giderilmesi halinde esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın