Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük ekap / İhaleden Yasaklılık  – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İhaleden Yasaklılık  – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2017/MK-17

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/42154 İhale Kayıt Numaralı “Mustafakemalpaşa Ve Karacabey İlçeleri Arter, Cadde Ve Sokaklarında Asfalt Kaplama Ve Yama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 28.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/42154 ihale kayıt numaralı “Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçeleri Arter, Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması”  işi ihalesine ilişkin olarak Ladin Yol Yapı San. Tic. A.Ş.nin 20.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 01.07.2016 tarih ve 39079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.08.2016 tarihli ve 2016/UY.III-2102 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ladin Yol Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 01.12.2016 tarihli ve E:2016/3571 sayılı kararında “… Olayda, davacı şirketin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Çanakkale İli Eceabat ilçesi Kireç tepe Bursa Seyyar Jandarma Taburu Şehitliği Yolu Asfalt Kaplama Yapılması İşi” ihalesinde ihaleyi gerçekleştiren idareye sunulan ortaklık durum belgesinde adı geçen şirket ortaklarından Yücel Gündüz’ün belgenin düzenlendiği tarih olan 02.12.2015 tarihinden önceki bir yıl boyunca davacı şirketin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olmadığı ve Yücel Gündüz’e ait iş deneyim belgesinin teklif dosyasına sunulamayacağı, bahsi geçen olayda davacı şirket tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17 maddesinde yer alan; “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” eyleminin işlendiği gerekçesiyle aynı Kanunun 58. maddesi uyarınca bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, anılan yasaklama kararı nedeniyle davacı şirketin dava konusu ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından anılan yasaklama kararının iptali istemiyle Ankara 3. idare Mahkemesi’nde açılan davada, Mahkemenin E:2016/2338 sayılı dosyasında verilen 24/06/2016 tarihli karar ile davacı şirket hakkında verilen yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu, yasaklama kararının Mahkeme kararı doğrultusunda 16.07.2016 tarih ve 29772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kaldırıldığı. Mahkememizde iptali istenen Kamu ihale Kurulu kararının ise 17.08.2016 tarihinde alındığı, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce verilen yargı karan dikkate alındığında; yargı kararlarını uygulama konusunda bağlı yetki içerisinde olan idarenin takdir hakkı sözkonusu olmayıp, bu konuda Anayasal ve yasal zorunluluk bulunması karşısında, dava konusu işlem tarihi itibariyle yürürlükte olmayan yasaklama kararına istinaden davacının itirazen şikayetinin reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar davalı idarece ihale tarihi olan 28/03/2016 tarihi itibariyle davacı şirket hakkındaki yasaklama kararının yürürlükte olduğu iddia edilmiş ise de, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin İhale Komisyonu kararına yaptığı şikayet başvurusunun 28/06/2016 tarihinde reddedildiği, bu tarih itibariyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce yasaklama kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden idarenin bu iddiasına itibar edilmemiştir. Öte yandan dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olması sebebiyle davacı şirket için telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı da açıktır… ” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 17.08.2016 tarihli ve 2016/UY.III-2102 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yemek aşırı düşük

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Beyaz Peynirin Tam Yağlı Olarak Açıklanmaması

Karar No              : 2019/UH.II-391 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/591260 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Aile Çalışma ve …

Call Now ButtonBize ulaşın