Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Deneyim Belgesini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yansından Fazla Hisseye Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Sicil Memurlukları, Yeminli Mali Müşavir, Yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belgenin Sunulmasının Zorunlu Olduğu

İş Deneyim Belgesini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yansından Fazla Hisseye Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Sicil Memurlukları, Yeminli Mali Müşavir, Yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belgenin Sunulmasının Zorunlu Olduğu

Karar No              : 2017/MK-424

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/581873 İhale Kayıt Numaralı “Dursunbey – Harmancık – Tavşanlı Yolu Km: 5+500 – 29+030,42G/29+039,66İ – 44+783,65G/136+652İ – 187+620 Arası Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 23.05.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dursunbey – Harmancık – Tavşanlı Yolu Km: 5+500 – 29+030,42G/29+039,66İ – 44+783,65G/136+652İ – 187+620 Arası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Büyük Zigana İnş. Nakl. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Ermit Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 17.04.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.04.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2017 tarih ve 26486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.05.2017 tarihli ve 2017/UY.II-1547 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine…” karar verilmiştir.

Davacı Büyük Zigana İnş. Nakl. Mad. San. ve Tic. A.Ş., Ermit Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 10.08.2017 tarihli ve E: 2017/1790 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 23.05.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olan ihale için ilana çıkıldığı; 07.04.2017 tarihinde davacı firmaya EKAP üzerinden tebliğ edilen başvuru değerlendirme sonucuna ilişkin olarak, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ortaklık durum belgesinde %51’i hissesine sahip Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Ştİ. adına düzenlenmiş olması gerekmekte iken ön yeterlilik şartnamesinde belirtilen standart forma aykırı bir şekilde Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.’nin davacı Büyük Zİgana İnş. Nak. Mad. San. ve Tİc. A.Ş.nin %51 ‘e sahip ortağı olduğuna ilişkin ifadeye rastlanmamasından dolayı başvurunun değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlem tesis edildiği, bu işleme karşı yapılan 17.04.2017 tarihli şikayet başvurusunun reddedildiği; davacı tarafından bu karara karşı Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusu yoluna gidildiği ve bu başvurunun 31.05.2017 tarihli ve 2017/UY.II-1547 sayılı kararı ile reddedilmesi işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünün incelenmesinden iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, tüzel kişi tarafından iş deneyim belgesini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hisseye sahip ortağına ait olması halinde, ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir, yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu açıktır.

Olayda ihale üzerine bırakılan Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin %51 hissesine sahip olan Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin iş bitirme belgesinin kullanılmak istenmesi sebebiyle dosyaya ibraz edilen 20.01.2017 tarihli ortaklık durum belgesinin incelenmesinden; başvuru sahibi olarak Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tİc. A.Ş.nin yazılmış olduğu, “iş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler başlığı altında ortağın adı ve soyadı ibaresinin altında Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin gösterildiği, ortaklık tipinin tüzel kişilik olarak belirtildiği ve hisse oranının %51 olarak gösterilmiş olduğu fakat hemen altındaki paragrafta ise “Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda ticaret unvanı bulanan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50 ye veya %50 ’nin altına düşmesi durumunda bu belge 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.” ibaresine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Davalı idarece dava dosyasına sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde, her ne kadar ortaklık durum belgesinde hangi şirketin hangi şirkete ortak olduğu hususunda hatalı ifadeler bulunduğu görülmekte ise de, bu belgeyle beraber yine dosyaya ve ihale yeterlilik dokümanına eklenmiş olan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 18.01.2017 tarih ve 2353 sayı ile Ankara 18. Noterliğince onaylı belgesi incelendiğinde Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının Ömer Korkut ve Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.den ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Şu halde uyuşmazlık konusu ortaklık durum belgesinin başvuran şirket ve şirket ortağı kısmındaki bilgiler doğru olarak yazılmasına karşın, son cümlesinde ortaklığa ilişkin durumun hatalı olarak ifade edilmesinin dosyaya eklenen diğer belgelerin incelenmesinden esasa etkili olmayan bir yazım hatası olduğu anlaşıldığından dava konusu 31.05.2017 tarih ve 2017/UY.II-1547 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle, anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

1- Kamu İhale Kurulunun 31.05.2017 tarihli ve 2017/UY.II-1547 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın