xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Deneyimini Tevsik Etmek İçin Mevzuatın Öngördüğü Nitelikte İş Deneyim Belgesi Sunulmayıp, Sunulmaması Gereken Bir Belgenin Sunulmuş Olması O Belgenin Şeklen İncelenmesini Gerektirmediğinden

İş Deneyimini Tevsik Etmek İçin Mevzuatın Öngördüğü Nitelikte İş Deneyim Belgesi Sunulmayıp, Sunulmaması Gereken Bir Belgenin Sunulmuş Olması O Belgenin Şeklen İncelenmesini Gerektirmediğinden

İş Deneyimini Tevsik Etmek İçin Mevzuatın Öngördüğü Nitelikte İş Deneyim Belgesi Sunulmayıp, Sunulmaması Gereken Bir Belgenin Sunulmuş Olması O Belgenin Şeklen İncelenmesini Gerektirmediğinden

Karar No : 2021/UH.II-879

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/12557 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 16.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Brandcom Creative İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 16.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2021 tarih ve 16757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/601 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu kararına göre tekliflerinin, iş deneyimini tevsik için Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na gerçekleştirdikleri işlere ilişkin olarak sundukları faturaların EKAP’a yüklenmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak gerçekleşen işlerin faturalarının EKAP’a yüklenmemesinin ilgili idarelerin tasarrufunda ve sorumluluğunda olduğu, Emlak Katılım Bankası ile görüşüldüğünde özel hukuk hükümlerine tabi kılındıkları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadıklarından EKAP’a yükleme zorunluluklarının olmadığını beyan etikleri, İdari Şartname’nin 7.7.1.1’inci maddesi uyarınca bu belgelerin teyidi kolaylıkla yapılabileceğinden bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline uygunluğunun aranmayacağı, basit bir usul eksikliği nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu ve kamu zararı doğduğu, kaldı ki ihalenin ilk oturumunda idarece ihaleye katılım için firmalarına uygunluk verildiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü,

4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’da, “Madde 1 – 1. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin (bankalar) çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine tabî gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesidir.

  1. Bankalar, anonim şirket statüsündedirler. Bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel hükümlere tabidirler.
  2. Bankaların çalışma konuları ve amaçları, merkezleri, sermaye miktarları, hisseleri, genel kurulları, yönetim ve denetim organları, hesapları ve kârlarının dağıtımı ile faaliyetlerine, devir, birleşme, fesih ve tasfiyelerine ilişkin diğer esaslar, ana sözleşmelerinde gösterilir.
  3. (Değişik : 20/6/2001 – 4684/1 md.) Bankaların yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak (2000 yılı faaliyetleri dahil) genel kurullarına sunacağı yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerinin; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. (1) 5. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, (…) (2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bankalar hakkında uygulanmaz.

….

Madde 4 – Bu Kanun, bankalar hakkında sermayelerindeki kamu payı % 50`nin altına düşünceye kadar uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükümleri yer almaktadır.

İlan tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde, “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.
(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde, “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

….

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde, “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
(2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.
(2) İş bitirme belgesi almak amacıyla yapılacak başvurularda hangi iş için iş bitirme belgesi talep edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.

(10) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işin niteliğinden dolayı birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir.

…” hükmü,

“İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde, “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde, “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi

b) Miktarı ve türü:

İlan, Reklam ve Tanıtım ile ilgili 173 Kalem Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Türkiye Geneli

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak; ilan, reklam, tanıtım, tören, organizasyon, film ve baskı işleri faaliyetlerinin tamamını veya bu iş kalemlerinden en az 3 (üç) iş kalemini bir arada yaptığını gösteren tek bir iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli Brandcom Creative İletişim Hiz. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi 10.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararında; “Brandcom Creative İletişim Hiz. A.Ş. tarafından benzer işi tevsik amaçlı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile aralarında imzalanan sözleşme ve 2 adet e-fatura ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına kesilmiş e-faturalar sunulmuştur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İş Deneyimi başlıklı beşinci bölümü İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar başlıklı 43. maddesi; “(1) îş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlan hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. ” hükmü çerçevesinde ister kanun kapsamında olsun ister kanun kapsamında olmasın kamu kurumunca yapılan hizmet almalarında, iş deneyim belgesi düzenlemesi zorunludur.

Aynı yönetmeliğin İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi başlıklı EK Madde 1 de; (1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir. Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” düzenlemeleri kapsamında bir kamu kurumu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve düzenlenen iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden yapılması zorunlu olduğundan istekli tarafından sunulan, sözleşme ve faturalarında kamuya yapılan bir iş olduğundan iş deneyimini tevsik etmediğinden,

Yine Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.nin 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar arasında yer aldığı ve Kanun’un 2’nci maddesi çerçevesinde ihaleler yönüyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olduğu, bununla birlikte, sermayesinin yapısı ve oluşumu yönünden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.nin hizmet alımlarına yönelik Kamu İhale Kurumunun EKAP platformu üzerinden iş bitirme belgesi düzenleme yetkisi bulunduğundan, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yapılan hizmet alımlarına ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesi EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenerek yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda istekli tarafından kamu bankasına yapılan hizmet işleri ile ilgili sözleşme ve fatura iş deneyimini tevsik amacı ile kullanılamayacağından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Ayrıca sunulan sözleşmenin 5. maddesinde ; “Bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bedeli 12 ay üzerinden ödenmek üzere AYLIK 90.000,00-TL dir” denilmektedir sözleşme tarihinin 01/02/2020 olduğu sözleşme bedelinin de 12×90.000TL=1.080.000 TL olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen sözleşme bedeli güncellendiğinde 1.327.216,82 TL olmaktadır. Hesaplanan bu bedel isteklinin teklif ettiği bedelin %50 si olan 4.123.782,32 TL’yi karşılamadığı, yine sunulan e-faturaların sorgulanamadığından ve meslek mensubu tarafından da onaylanmadığından tevsik amacı ile de kullanılamamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

İncelenen ihalede yeterlik kriteri olarak aranılan iş deneyimi kriterinin tevsiki için başvuru sahibi istekli tarafından yüklenicisi oldukları iki ayrı işe ilişkin olarak sözleşme ve fatura örneklerinin sunulduğu görülmüştür. Sunulan belgelerin kamu kurumlarına yapılan işlere ait iş deneyimini tevsik için mevzuatın öngördüğü yönteme uygun olmadığı gerekçesi ile başvuru sahibi isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İş deneyimini tevsik için başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgelerden birincisinin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.ye gerçekleştirilen işe ait “Medya Planlama-Satın Alma, Kreatif, Sosyal Medya Yönetimi ve Basın/PR Hizmetleri Sözleşmesi” olduğu, sözleşmenin ekinde de 10.04.2020 tarihli 2 ayrı e-fatura örneğinin bulunduğu; sunulmuş olan ikinci belgenin ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na gerçekleştirilen işe ait “Ara Güler Fotoğraf Sergisi Roma-İtalya Projesi/Faaliyeti Destek Talebi Başvuru Formu” örneği ile ekinde 13.03.2020 tarihli e-fatura örneğinden ve “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Ressamlar Sergisi Projesi/Faaliyeti Destek Talebi Başvuru Formu” örneği ile ekinde 18.03.2020 tarihli e-fatura örneğinden oluştuğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri gereğince, iş deneyimini tevsik için sunulması gereken iş deneyim belgelerinin; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı; belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebileceği; gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin, iş deneyimini gösteren belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak teklif kapsamında sunulacağı, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin uygulanmasında idarelerin; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, bu kapsamda sunulan fatura örneklerinin de asıl olarak kabul edileceği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hususları anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik için iş sahibi tarafından düzenlenmiş herhangi bir iş deneyim belgesi sunulmayıp sözleşme ve fatura örnekleri sunulduğu görüldüğünden, mevzuat gereği söz konusu işlerin sahiplerinin gerçek kişiler veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluş olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, işlerin gerçekleştirildiği kurumlardan biri olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kamu kurumu olduğunun açık olduğu; belge düzenlemeye yetkili bu kamu kurumuna yapılan işin, iş sahibi idarenin düzenleyeceği iş deneyim belgesi ile tevsik edilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşme ve fatura ile iş deneyiminin tevsik edilmesinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Gerçekleştirilen işe ait belge sunan diğer kurumun ise, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. olduğu; anılan bankanın 4603 sayılı Kanun kapsamında sermayesi kamuya ait bir kamu bankası olduğu; dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin kamu kurumu olarak iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olduğu; bu nedenlerle bu bankaya gerçekleştirilen işlerin özel sektöre gerçekleştirilen işler kapsamında sayılmayacağı ve sözleşme ve faturalar ile tevsik edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda incelenen ihalede başvuru sahibi istekli tarafından kamu kurumu niteliğini haiz bankaya gerçekleştirilen hizmet alımına ilişkin iş deneyimini tevsik amacıyla ilgili kurum tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunulması gerekirken bunun yapılmadığı, bu durumun basit bir usul eksikliği olarak nitelenemeyeceği, aksine aranılan yeterlik kriterinin sağlanmaması sonucunu doğurduğu, bu çerçevede iş deneyiminin mevzuata uygun tevsik edilmediği gerekçesi ile başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı mevzuatta düzenlenmiş olmakla birlikte, mevzuat uyarınca ilgili yeterlik koşulunu sağlamak, bir diğer ifade ile iş deneyimini tevsik etmek için mevzuatın öngördüğü nitelikte iş deneyim belgesi sunulmayıp, sunulmaması gereken bir belgenin sunulmuş olması o belgenin şeklen incelenmesini gerektirmediğinden faturalara ilişkin olarak belgelerin sunuluş şekli kapsamında değerlendirme yapılması mümkün bulunmadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın