xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / İsteklilerce Araç Maliyeti İçerisinde Yer Alan Sigorta Giderine Fiyat Teklifi İçeriğinde Ayrı Bir Satır Hâlinde Yer Verilmiş Olması Sigorta Giderinin Hukuka Uygun Biçimde Tevsik Edildiğinin Kabulünü Gerektirmez

İsteklilerce Araç Maliyeti İçerisinde Yer Alan Sigorta Giderine Fiyat Teklifi İçeriğinde Ayrı Bir Satır Hâlinde Yer Verilmiş Olması Sigorta Giderinin Hukuka Uygun Biçimde Tevsik Edildiğinin Kabulünü Gerektirmez

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2016/3414

Karar No:2016/3844

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili : …

Karşı Taraf (Davalı) : …

Vekili : …

İstemin Özeti : …. İdare Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararının; … Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifi alınan firmaların sadece araç kiralama alanında faaliyet gösterdiği, periyodik bakım, lastik ve sigorta giderleri konusunda teklif veremeyeceği, işte kullanılacak araçlara ilişkin sigorta giderlerini gösteren teyit yazısının sunulmadığı, Mahkeme kararının gerekçesiz olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi …Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; … tarafından 17.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen … İhale Kayıt Numaralı “…Araç Kiralama (17 Adet Şoförlü-Yakıtsız/1 Adet Şoförsüz Yakıtsız)” ihalesine katılan ve geçerli tek teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından; söz konusu ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan … Ltd. Şti.nin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair 30.3.2016 tarihli ve 2016/UH.I-930 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi’nce; sınır değerin altında kalan … Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; Tip 1 (1 adet) binek araç yakıtsız ve Tip 3 (5 adet) yandan camlı koltuklu minivan yakıtsız araçlara ilişkin … Ltd. Şti.den ve Tip 2 (12 adet) binek araç yakıtsız araçlara ilişkin … Ltd. Şti.den alınan araç kiralama fiyat tekliflerinde; kira bedeli, amortisman giderleri, periyodik bakım-onarım giderleri, motorlu taşıt vergisi, sigorta giderleri (sigorta, kasko, ferdi kaza koltuk vb.), lastik giderleri, muayene harç giderlerinin yer aldığı, her kaleme ilişkin ayrı ayrı aylık fiyatın, aylık toplam birim fiyatın ve 12 aylık toplam tutarın belirtildiği, söz konusu belge üzerinde meslek mensubuna ait imza, iletişim bilgileri ve kaşe/mührün bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi gereğince maliyet tespit tutanağına veya satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığından fiyat teklifi üzerinde mevzuat uyarınca gereken ibarenin yer aldığı, söz konusu teklifin işin süresini kapsadığı, öte yandan araç kiralama fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınıp alınmadığına ilişkin yapılan incelemede … Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2016 tarihli ve 416 sayılı yazıda; fiyat teklifi veren 2 firmanın da teklife konu alanda faaliyet gösterdiği, … Ltd. Şti.nin araç maliyet bileşenlerine ilişkin olarak üçüncü kişilerden kiralama yoluyla sunmuş olduğu teklifin mevzuata uygun olduğu, üçüncü kişilerden kiralamış olduğu araçlarla ilgili ayrıca aracın sigortalandığı şirketin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesinin zorunlu olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. maddesinde “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.” kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ihalede “sigorta gideri”nin ihaleyi gerçekleştiren idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında belgelendirilmesinin istenildiği, … Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında; Tip 1 (1 adet) binek araç yakıtsız ve Tip 3 (5 adet) yandan camlı koltuklu minivan yakıtsız araçlara ilişkin … Ltd. Şti.den ve Tip 2 (12 adet) binek araç yakıtsız araçlara ilişkin … Ltd. Şti.den alınan araç kiralama fiyat tekliflerinin sunulduğu, bahse konu fiyat tekliflerinde, kira bedeli, amortisman giderleri, periyodik bakım-onarım giderleri, motorlu taşıt vergisi, sigorta giderleri (sigorta, kasko, ferdi kaza koltuk vb.), lastik giderleri, muayene harç giderlerinin yer aldığı, her kaleme ilişkin ayrı ayrı aylık fiyatın, aylık toplam birim fiyatın ve 12 aylık toplam tutarın belirtildiği, ancak sigorta giderlerini tevsiken herhangi bir sigorta acentesinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşme sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sigorta giderine ilişkin olarak tevsik edici belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin neler olduğu Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4. maddesinde özel bir şekilde düzenlendiğinden, isteklilerce araç maliyeti içerisinde yer alan sigorta giderine fiyat teklifi içeriğinde ayrı bir satır hâlinde yer verilmiş olması sigorta giderinin hukuka uygun biçimde tevsik edildiğinin kabulünü gerektirmez. Bu itibarla, Tebliğ’in anılan maddesinde belirtilen tevsik edici belgelerin açıklamalar kapsamında ayrıca sunulması gerekmekte olup söz konusu belgeleri sunmayan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğundan bahisle teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, aşağıda ayrıntısı gösterilen …-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen …-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden …-TL yürütmenin durdurulma harcının davacıya iadesine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 23.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Check Also

Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olmalıdır

Yapım İşleri İhale Yönetmeliğine Göre Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olarak Sunulmalıdır

Karar No              : 2022/UY.I-970 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/442003 İhale Kayıt Numaralı “18,000 Ton Sıcak Karışım …

Call Now ButtonBize ulaşın