Basın duyuruları
xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / İsteklinin Kendi Malı Olan Araçların Ruhsatlarının Aslını Değil Noter Onaylı Fotokopisini Sunmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İsteklinin Kendi Malı Olan Araçların Ruhsatlarının Aslını Değil Noter Onaylı Fotokopisini Sunmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2017/MK-20

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/205589 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak İle Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, Çalılar İle Çim Sahaların Sulama Ve Her Türlü Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/205589 ihale kayıt numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak ile Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, Çalılar ile Çim Sahaların Sulama ve Her Türlü Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Has Emlak Müşavirlik Ormancılık Pazarlama Komisyonculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 18.01.2017 tarihli ve 2016/UH.III-2378 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Has Emlak Müşavirlik Ormancılık Pazarlama Komisyonculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E:2016/3926 K:2016/4819 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, davacının, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 14/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen “Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak ile Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, Çalılar İle Çim sahaların Sulama ve Her Türlü Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesine istekli olarak katıldığı, teklifinin, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olması istenen araç ve ekipmanlar için kendi malı olmasına ilişkin olarak sunulan belgelerin mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye teklif veren 6 istekliden 5’inin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif veren isteklinin ise en düşük 4. üncü teklif olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, 17.08.2016 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, idarenin 25.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davacı istekli tarafından 29.08.2016 tarih ve 49704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulunun 28/09/2016 tarih ve 2016/UH.III-2378 sayılı kararının 1. ve 2. iddialar kapsamında iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada; uyuşmazlığın, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olması istenen araç (3 Adet Sulama Aracı-4 Ps gücünde motopomp, 15 metre sulama hortumu bulundurulacak-,1 Adet Traktör-en az 2005 model ve üstü, en az 90 hp gücünde-, 1 Adet Pikap-en az 2014 model ve üstü-, 1 Adet Kamyonet-en az 2005 model ve üstü-) ve ekipmanlar (5 Adet Çim Biçme Makinası, 1 Adet mini ekskavatör-30 hp, 2005 model ve üstü, 7 Adet ot biçme makinası-en az 2,1 hp-, 5 Adet çapa motoru-en az 5 hp-) için (bu araç ve ekipmanların tevsiki için), araç yönünden kendi adına düzenlenmiş noter onaylı ruhsat fotokopilerinin sunulduğu, ruhsatların üzerinde aslına uygun olduğuna dair noter onayının bulunduğu, söz konusu ekipmanlar yönünden ise, demirbaş defterinde kayıtlı olduğunun noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu, serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu veya serbest muhasebeci raporu ile tevsikinin değil demirbaş eşya defterinin noter onaylı ilgili sayfasının sunulması nedeniyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasından kaynaklandığı görülmektedir.

Her ne kadar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıya açık metni aktarılan kuralına göre, isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile tevsik etmesi gerekmekte ise de, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olması istenen ekipmanların kendi malı olduğuna ilişkin belgelerinin noter onaylı suretlerinin veya asıllarının sunulmasının kurala bağlandığı, motorlu taşıtlar için araç ruhsatının kendi malı olma durumunu tevsik edici belge niteliği taşıması, ekipmanlar için de, anılan Yönetmelik kuralından söz konusu ekipmanların kendi malı olma durumunu tevsik eden belgeler arasında demirbaş veya amortisman defteri kayıtlarının da bulunduğu ve isteklinin kendi malı olması istenen araç için ruhsatında ve ekipmanlar için de demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tarafından tespit tutanağı düzenlenmesi ile isteklinin kendi malı olduğuna ilişkin belgelerin (somut olayda Demirbaş Eşya Defteri) suretlerinin yine noter tarafından onaylanmasının aynı mahiyette olduğu sonuçlarına ulaşılmakta olup, nitekim davacı şirkete yöneltilmiş kendi malı olması istenen araç ve ekipmanların kendi malı olmadığına ilişkin bir iddia ya da bu yönde yapılmış somut bir tespit bulunmadığı gibi, idari Şartname’nin de bu haliyle kesinleşmiş olduğu ve buna uygun hareket edildiği dikkate alındığında. davacı şirketin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmakla, ihaleye teklif veren 6 istekliden 5’inin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif olarak sadece Park Yıldız Sosyal Hizmetler Gıda İnşaat Temizlik ve Mad. Sanç Tic. Ltd. Şti. – Sintaş İnş. Elek. Nak. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının kaldığı, anılan isteklinin teklifinin ise verilen teklif sıralaması yönünden en düşük 4’üncü teklif olduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan; bu karar ihalenin doğrudan davacı şirket üzerinde bırakılması sonucunu doğurmamakta olup, ihale makamı olan idare tarafından oluşan hukuki duruma göre yeniden değerlendirme yapılabileceği ise tabiidir…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 18.01.2017 tarih ve 2016/UH.III-2378 sayılı Kurul kararının 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin kısmının ve 3’üncü iddianın ehliyet yönünden reddine dayanak teşkil eden “ihalenin iptal edildiği” ve “başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin de yerinde olduğu” kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın