xxxx
Home / İtirazen Şikayet / İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.IV-352

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1564913 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama ve Personel Servis Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 02.02.2024 tarihinde açık

ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama ve Personel Servis Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.02.2024 tarih ve 133623 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/267 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında yer verilmiş olmasına rağmen Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde sigorta kapsam ve teminat limitlerine ilişkin bilgi verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

2) İdari Şartname’nin 35’inci maddesi düzenlemeleri dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında fiyat dışı unsur puanlamasından puan alacağı belirlenen iş kalemlerinin hangi kritere göre belirlendiğinin anlaşılamadığı, bütün iş kalemlerine değil de bazı iş kalemlerine puan verileceğine yönelik düzenleme gerçekleştirilmesinin hatalı olduğu gibi halihazırda ihale konusu işi idare bünyesinde ifa eden yükleniciye avantaj sağladığı ve ihalede katılımı/rekabetin engellendiği, ayrıca fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçeli kararın onaylı haline ihale işlem dosyasında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

3) İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemede personel için fiyat farkı ödeneceğinin belertildiği, ancak Teknik Şartname’de akaryakıt giderinin yükleniciye ait olduğunun belirtilmesine rağmen fiyat farkı düzenlemelerinde akaryakıt için fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

4) Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “İşin süresi 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında olup iş sözleşme imzalanıp araçların İdareye teslimi ile başlar ve her ne olursa olsun 31.12.2024 tarihinde sona erer.” ve Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 05.02.2024; işi bitirme tarihi 31.12.2024” düzenlemelerinin yer aldığı, anılan düzenlemelerin birbiri ile çeliştiği ve teklif vermeye engel nitelikte olduğu, ayrıca söz konusu ihalede ihale tarihinin 02.02.2024 olarak belirlendiği, ihale sürecinde tekliflerin değerlendirilmesi, şikâyet ve itirazen şikâyet sürecinde geçecek süreler dikkate alındığında Sözleşme Tasarısı’nda ve Teknik Şartname’de belirtilen işe başlama tarihlerinde fiilen işe başlamanın mümkün olmadığı, bu durumun belirsizliğe neden olduğu, konuyla ilgili emsal Kurul kararı bulunduğu,

5) Teknik Şartname’nin 5.1.16’ncı maddesinde “Araçların lastiklerinde oluşabilecek hasarda yüklenici lastikleri değiştirecektir. Yüklenici bunun için idareden ek ücret talep edemez.” düzenlemesine yer verildiği, ancak araçların bir kısmının şoförsüz kiralanacağı göz önüne alındığında kullanıcı hatasından dolayı oluşacak lastik tamir masraflarının yüklenici tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin 29.01.2024 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 10.02.2024 Cumartesi saat 09.00’da başvuru sahibine bildirildiği, ayrıca Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” hükmü uyarınca, idarenin şikâyete cevap yazısında on gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin açıkça belirtildiği, buna karşılık başvuru sahibinin idarenin alınan kararına yönelik olarak kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içerisinde, daha açık ifadeyle 20.02.2024 Salı günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.02.2024 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-556 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/69904 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi …

Bize ulaşın