xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / KANUN’UN 10’UNCU MADDESİNDE SAYILMAYAN BELGELERİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ÖNCESİNDE İDAREYE SUNULMASININ İSTENMESİ

KANUN’UN 10’UNCU MADDESİNDE SAYILMAYAN BELGELERİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ÖNCESİNDE İDAREYE SUNULMASININ İSTENMESİ

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UH.I-25

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1247077 İhale Kayıt Numaralı “Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 12.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Domino Hazır Yemek Ltd. Şti.nin 04.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2023 tarih ve 122119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1439 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 48.5’inci maddesinde, ihalenin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ihale konusu yemek işinin yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması halinde noter onaylı kira sözleşmesinin aslı ile birlikte TSE 8985 numaralı Hizmet Yeterlilik Belgesinin ve yemeklerin taşınması için kullanılan aracın kendi malı olması durumunda bu durumu gösteren belgelerin, kiralama yolu ile karşılanması durumunda kiralamanın noter tasdikli sözleşmesi ile TSE 13075 numaralı Hizmet Yeterlilik Belgesinin sözleşme aşamasında idareye ibraz etmek zorunda olduğunun düzenlendiği, ihale mevzuatında sözleşme aşamasında istenecek belgelerin neler olduğunun kanunla düzenlendiği, bu belgeler dışında belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu Şartname maddesinde istenilen belgelerin sözleşme aşamasında istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden Kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla yapılan değerlendirme neticesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan maddesinde sözleşmenin imzalanması öncesinde sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden istenilebilecek belgelerin belirli olduğu anlaşılmıştır.

Ancak, incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde yüklenici tarafından ihalenin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kısımlarında “noter onaylı kira sözleşmesinin aslı” ve “hizmet yeterlik belgesi”nin sözleşme imzalanması aşamasında idareye ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bu kapsamda söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kısımlarının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kısımlarının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 1’inci ve 2’inci kısımlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kısımlarının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Bize ulaşın