xxxx
Home / YÖNETMELİKLER / MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

İçerikte neler var?

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

 

İÇİNDEKİLER

 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Madde 1-  Amaç ve Kapsam

Madde 2-   Dayanak

Madde 3-   Tanımlar

 

İkinci Bölüm

 

Madde 4-   Yarışmaların Hedefleri

Madde 5-   Yarışmaların Değerinin Belirlenmesi

Madde 6-   Yarışma Şekilleri

Madde 7-   Yarışma Türleri

 

Üçüncü Bölüm

 

Madde 8-   Yarışmaların Açılmasında Uyulacak Esaslar

Madde 9-   Yarışma Şartnamesi

Madde 10- Ön Seçim Şartnamesi

Madde 11- Yarışma Şartnamesi Ekinde Verilecek Bilgi ve Belgeler

Madde 12- İhtiyaç Programı

Madde 13- Yarışmacılardan İstenenler

Madde 14- Yarışmanın İlanı

Madde 15- Yarışmaya Katılma Esasları

 

Dördüncü Bölüm

 

Madde 16- Yarışma Süresi ve Takvimi

Madde 17- Soru Sorma Hakkı

 

Beşinci Bölüm

 

Madde 18- Jüri Seçimine İlişkin Esaslar

Madde 19- Asli ve Yedek Jüri Üyeleri

Madde 20- Asli Jüri Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21- Yedek Jüri Üyelerinin Görev Sorumlulukları

Madde 22- Jüri Danışman Üyeleri

Madde 23- Jüri Danışman Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24- Raportörlerin Seçimi

Madde 25- Raportörlerin Görev ve Sorumlulukları

 

Altıncı Bölüm

 

Madde 26- Jürinin Çalışma Yöntemi

Madde 27- Jüri Hazırlık Çalışmaları

Madde 28- Soru-Yanıt Çalışmaları

Madde 29- Jüri Değerlendirme Çalışmaları

Madde 30- Yarışmadan Çıkarma

Madde 31- Seçme Usulü

Madde 32- Eser Sahiplerinin Tespiti

Madde 33- Yarışmanın Sonuçlanması ve ilanı

Madde 34- Kolokyum

Madde 35- Yarışmaya Katılan Tasarımların Sergilenmesi

 

Yedinci Bölüm

Ön Seçimli ve İki Kademeli Yarışmalar

 

Madde 36- Ön Seçimli Yarışmalar

Madde 37- İki Kademeli Yarışmalar

 

Sekizinci Bölüm

Ücretlerin ve Ödüllerin Tespiti ve Ödeme Biçimleri

 

Madde 38- Jüri Ücretlerinin Tespiti

Madde 39- Diğer Ücretler

Madde 40- Ödüllerin Tespiti

Madde 41- Ödemelerle İlgili Kurallar

 

Dokuzuncu Bölüm

Tarafların Hak ve Sorumlulukları

 

Madde 42- Hak ve Sorumluluklar

 

Onuncu Bölüm

Son Hükümler

 

Madde 43- Rumuz ve Ambalaj Esasları

Madde 44- Projelerde Oluşacak Hasarlar

Madde 45- Projelerin Geri Verilmesi

Madde 46- Ödülsüz Yarışmalar

Madde 47- Yarışmanın İptali

Madde 48- Uygulanmayacak Hükümler

Madde 49- Yürürlük

Madde 50- Yürütme

 

EKLER:

TABLO 1. Mimarlık ve Mühendislik Proje Yarışmalarında Verilecek

Ödüllerin Hesap Tablosu

TABLO 2. Peyzaj Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap

Tablosu

TABLO 3. Kentsel Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap

Tablosu

 

 

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 24973            RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.12.2002

Değişiklik:                                  RESMİ GAZETE SAYISI: 25552            RESMİ GAZETE TARİHİ: 13.08.2004

 

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM

PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT

ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

Yarışma: Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir konunun gerçekleştirilmesi için gerekli fikrin, tasarının, projenin, planın veya eserin bu Yönetmelik kurallarına göre çoklu katılıma açık ve oluşturulacak bir jüri tarafından seçilmesi amacıyla yapılacak organizasyonu,

Eşik değer: Yarışma şekillerine ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde hizmet alımları için belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limiti,

Kolokyum: Yarışmayla ilgili sonuçların tartışıldığı bilimsel toplantıyı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmaların Hedefleri, Şekilleri ve Türleri

 

Yarışmaların hedefleri

Madde 4 Yarışmaların hedefi, kamu yararı esas alınarak:

 1. a) Ait olduğu konu özelinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine,
 2. b) Bu Yönetmelik kapsamına giren mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına,

uygun ortamı sağlamaktır.

 

Yarışmaların değerinin belirlenmesi

Madde 5 — Tasarım yarışmalarının değerlerinin belirlenmesinde:

 1. a) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanacak usul kapsamında yapılan yarışmalarda; sözleşme konusu hizmetin yaklaşık maliyeti,
 2. b) Bir hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla sonuçlanmayacak usul kapsamında yapılacak ödüllü tasarım yarışmalarında; tüm yarışma ödülleri ve tasarım yarışmasına katılan katılımcılara ödenebilecek diğer giderler,

esas alınır.

 

Yarışma şekilleri

Madde 6 — Yarışmalar, uluslararası, ulusal ve bölgesel olmak üzere üç şekilde yapılır.

 1. a) Uluslararası Yarışmalar: Uluslararası yarışmalar, yabancı ülke vatandaşlarının da katılabileceği yarışmalardır.

Yarışma değeri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde hizmet alımları için belirlenen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan yarışmalar, uluslararası yarışma şeklinde düzenlenir. Yarışma değeri, anılan eşik değerlerin altında olan yarışmalar, idarelerce gerekli görüldüğü takdirde uluslararası düzenlenebilir.

 1. b) Ulusal Yarışmalar: Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olanların girebileceği şekilde serbest veya ön seçimli ve tek kademeli veya iki kademeli olarak yapılırlar.

1) Serbest Ulusal Yarışmalar: Bu Yönetmelik ve yarışma şartnamesinde öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla tüm katılımcılara açık olan yarışmalardır.

2) Ön Seçimli Ulusal Yarışmalar: İdarenin önerisi ve jürinin gerekli bulması durumunda, çok özel uzmanlık veya deneyim gerektiren konularda, ilanla duyurulacak ön seçim ölçütlerine göre yapılacak değerlendirmede seçileceklerin katılabileceği yarışmalardır.

 1. c) Bölgesel Yarışmalar: Üye sayıları en az ikiyüz (200) kişi olmak koşuluyla ilgili meslek odasının sadece bir şube bölgesi içinde faaliyet gösteren üyelerin katılabileceği şekilde yapılan mimari proje, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve kentsel tasarım yarışmalarıdır. Bir şubenin üyelerinin bu sayıyı sağlayamadığı durumlarda komşu şube üyelerinin de katılımıyla bölgesel yarışma açılabilir.

Bölgesel yarışmaya katılan bir üye, başka şube bölgesinde faaliyet gösteren bir üye ile ortaklık yapabilir.

Bölgesel yarışmalar serbest ve tek kademeli olarak açılır, bölgesel yarışmaya açılması amacıyla ihtiyaç programında küçültme yapılamaz.

Bölgesel yarışmaya açılabilecek konuların üst sınırı:

Mimari proje yarışmalarında 5 000 m2,
Şehir planlama yarışmalarında 500 hektarlık alan ya da 30.000 nüfuslu yerleşim yeri,
Peyzaj mimarlığı yarışmalarında 10 000 m2,
Kentsel tasarım yarışmasında 10 000 m2 dir.

Ancak, konunun önemine göre bu değerlerin altında kalan konular jüri kararıyla ulusal yarışmaya çıkartılabilir.

GAP, özel çevre koruma bölgesi, milli park, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, turizm bölge alan ve merkezleri gibi özel kanunlarla belirtilmiş alanlarda bölgesel yarışma açılamaz.

 

Yarışma türleri

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren yarışmalar aşağıda tanımlanmıştır.

 1. a) Mimarlık yarışmaları: İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli yapı veya yapı topluluklarının, iç ve dış mekanların estetik ve işlevsel gereksinimlerini teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak, bilim, çevre, kültür ve sanat değerlerini geliştiren ve en ekonomik çözümleri içeren tasarım yarışmalarıdır.
 2. b) Mühendislik proje yarışmaları: Mimarı tasarım gerektirmeyen veya mimari tasarımın ikinci planda olduğu hallerde, mühendislik tasarımlarını gerçekleştirmede; ileri teknolojinin en ekonomik şekilde kullanılacağı, kullanılacak malzemenin insan sağlığına zarar vermeyeceği, uygulanacak teknik ile çevre sorunları yaratmayacak yöntemlerin geliştirilmesi için minimum materyal kullanımı ile maksimum verimi hedefleyen işletme ekonomisi yönünden en verimli çözümü içeren yarışmalardır.
 3. c) Şehir ve bölge planlama yarışmaları: İmar mevzuatı ile belirlenen tanım kapsamında, bölgenin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, sektörel hedeflerini, faaliyetlerin ve alt yapılarının dağılımını belirleyen, nüfusun ve ekonomik yapının projeksiyonlara dayandırıldığı, yapılaşmanın, yoğunluğun, ulaşım ve altyapı sisteminin belirlendiği, tarihi kültürel ve doğal çevreyi koruyan ve geliştiren fiziksel planlama alanındaki yarışmalardır.
 4. d) Peyzaj mimarlığı proje yarışmaları: Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların yanında, bu dinamiklerin arazi üzerinde tanımladığı yaşam ortamlarının (peyzajların) korunup-geliştirilmesi, kentsel, kırsal, endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarında mevcut ve olası çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi temelinde; toplum yararını gözeterek açık ve yeşil mekanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetim organizasyonu içeren her ölçekteki planlama ve tasarım yarışmalarıdır.
 5. e) Kentsel tasarım proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulama önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları açısından önem taşıyan kesimleri için özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik-imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçeklerde ise kitlelerarası boşlukların çevresel tasarımını içeren yarışmalardır. Ayrıca bu yarışmalar, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet analizi konularında da stratejiler geliştirmelidir.
 6. f) Güzel sanat eserleri yarışmaları: Yapılarda ve kentsel mekanlarda yer alacak güzel sanat eserlerini elde edebilmek amacıyla açılan yarışmalardır. Görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su/ışık/ses efektleri ve benzeri eserler bu yarışma kapsamına girer.
 7. g) Fikir yarışmaları: Sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacı ile mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile açılan yarışmalardır. Bu yarışmalar, daha sonra açılacak başka bir yarışmaya veya uygulamaya yönelik plan, proje çalışmalarına hazırlık niteliğinde de olabilir.
 8. h) Ortakçıl yarışmalar: Birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine yakın ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışmalardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışmaların Düzenlenmesindeki Esaslar

Yarışmaların açılmasında uyulacak esaslar

Madde 8 — Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri konusunda açılacak yarışmalarda:

 1. a) Yarışma şeklinin, türünün ve konusunun belirlenmiş olması,
 2. b) Jürinin tespit edilmiş olması,
 3. c) Yarışmaya katılım koşullarının belirlenmiş olması,
 4. d) Yarışma konusuna ilişkin verilerin ve ihtiyaç programının hazırlanmış olması,
 5. e) Yarışma takviminin belirlenmiş olması,
 6. f) Ödüllerin tespit edilmiş olması,
 7. g) Yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin ödeneğin bulunması,
 8. h) Şartname ve eklerinin jürice kesinleştirilerek imzalanmış olması,
 9. i) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak ilan edilmesi,

şarttır.

 

Yarışma şartnamesi

Madde 9 — İdarelerce, düzenlenecek yarışma için yarışma şartnamesi hazırlanır ve jüri tarafından kesinleştirilerek imzalanır. Yarışma şartnamesi, idarenin ilanlarda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnamelerini satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri, başvuracak yarışmacılara muntazam bir dosya veya ambalaj içinde ve eksiksiz verilmek zorundadır. Şartnameler hazırlanma maliyetini aşmayacak ve yarışmaya katılımı engellemeyecek bir bedelle satılır. İdareler, şartnamelerin satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satıştan elde edilen gelir, bütçeye kaydedilir.

Ön seçimli yarışmalarda, yarışma şartnamesi, yarışmaya davet edilen yarışmacılara yarışmaya davet mektubu ile birlikte gönderilir.

Hazırlanacak olan şartnamelerde:

 1. a) Yarışmanın amacı,
 2. b) Yarışmanın türü ve şekli,
 3. c) Yarışmanın konusu ve yeri,
 4. d) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
 5. e) Yarışmaya katılım koşulları,
 6. f) Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerin isimleri,
 7. g) Yarışmacılara verilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu,
 8. h) Yarışmacılardan isteneceklerin (çizim, rapor ve model gibi) neler olduğu, ölçekleri, miktarları ve sunuş biçimleri,
 9. i) Yer görme zorunluluğunun olup olmadığı, zorunluluk durumunda belgenin nereden ve nasıl alınacağı, ödenecek ücret ve ödenme koşulları,
 10. j) Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar,
 11. k) Yarışmaya katılacakların kimlik zarflarının ve istenmişse eklerinin nasıl düzenleneceği,
 12. l) Yarışma takvimi (tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih, tasarımların son teslim tarihi, soru sorma ve yanıtların gönderilme tarihleri, varsa yer görme tarihi, sergi ve kolokyum tarihi, jüri toplantı tarihleri),
 13. m) Tasarımların teslim yeri ve şartları,
 14. n) Tasarımların sergilenme yeri ve zamanı,

ö) Projelerin geri verilme şekli,

 1. p) Rumuzlar ve ambalaj esasları,
 2. r) Yarışma sonuçlarının ilan şekli,
 3. s) Ödüllerin (Derece ve mansiyonların, varsa satın almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl ödeneceği,
 4. t) Kolokyumun yapılacağı yer,

ü) Anlaşmazlıkların çözülme şekli ve yeri,

 1. v) Birincilik ödülü kazanana uygulama projesinin yapımı işinin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceği,
 2. y) Şartname eklerinin nelerden ibaret olduğu,

belirtilir.

İdarelerce gerekli görülmesi durumunda, şartnamelere yukarıda belirtilen hükümlerin dışında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla hüküm konulabilir.

 

Ön seçim şartnamesi

Madde 10 — Jürinin önerisi ve idarenin onayı ile veya doğrudan idare tarafından yarışmanın ön seçimli olarak yapılmasına karar verilmesi durumunda; Yarışma Şartnamesi ile birlikte bir Ön Seçim Şartnamesi hazırlanır ve 14 üncü madde esaslarına uygun ön seçim ilanı verilir. Ön seçime katılacakların ön seçim şartnamesini satın almaları zorunludur.

Ön seçim şartnamesinde:

 1. a) Yarışmanın amacı,
 2. b) Yarışmanın türü ve şekli,
 3. c) Yarışmanın konusu ve yeri,
 4. d) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
 5. e) Ön seçime katılacaklardan istenecek belgeler,
 6. f) Son başvuru tarihi,
 7. g) Değerlendirme kriterleri,
 8. h) Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar,
 9. i) Ödüllerin (Derece ve mansiyonların, varsa satın almaların) sayısı, tutarı ne zaman ve nasıl ödeneceği,
 10. j) Birincilik ödülü kazanana işin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceği,
 11. k) Anlaşmazlıkların çözülme şekli ve yeri,

belirtilir.

 

Yarışma şartnamesi ekinde verilecek bilgi ve belgeler

Madde 11 — Yarışmanın konusuna ve niteliğine göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerden gerekli olanlar yarışmacılara yarışma şartnamesi ekinde verilir.

 

 1. a) Mimari proje yarışmalarında;

1) İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 1/5000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte verilecektir,

2) İmar durumu: Arsa veya yapı alanında inşaat yapılmasına izin verilen saha, gerektiğinde komşu alanlardaki ve çevredeki yapım şekilleri ve imar durumu belgesi/çapı,

3) İmar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetmeliği, varsa özel yapılanma koşulları (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarla getirilen koşullar),

4) Plankote: 1/500 ölçeğinde yarışma konusu arsayla ilgili karolajlı kotları, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların yerleri, kotları ve ölçülerini kapsayacaktır. Ayrıca, üzerinde maket ve vaziyet planı sınırıyla hakim rüzgar ile ilgili tüm parametreler, manzara ve kuzey yönü ile ilgili işaretler ve bilgiler verilecektir,

5) Zemin raporu: Yapı alanı zemin cinsi (Temel sistemi seçimine tesir edecek özellikleri), çevresindeki yapıların temel sistemleri ve derinlikleri, yeraltı su seviyesi hakkında yeterli bilgi, varsa yapı alanı çevresindeki yerüstü su kaynakları (göl, akarsu) ile işletmede veya yapımı süren veya planlanan baraj, regülatör ve benzeri maksimum su kotları hakkında bilgi,

6) Altyapı raporu: Su, elektrik, kanalizasyon, gaz, telefon, kablolu televizyon ve diğer altyapıya ait hatların yerleri, derinlik, yükseklik, eğim, çaplarına dair ölçüleri, kapasiteleri, bağlantı yerlerine ait özellikler içeren bir rapordur. Arsa veya yapı alanı çevresinin ulaşım olanaklarına ilişkin bilgiler de bu raporda yer alır,

7) Röleveler: Yarışma konusu yapının inşa edileceği sahada birlikte kullanılması istenilen yapılar, varsa o yapıların röleveleri (Plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar),

8) Malzeme raporu: Jürinin gerekli görmesi durumunda çevrede mevcut olan veya kullanılması özellikle istenilen belli başlı yapı malzemelerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir,

9) Fotoğraflar: Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı alanını ve çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

10) Konu ile ilgili olarak jürinin uygun göreceği diğer bilgiler.

 

 1. b) Mühendislik proje yarışmalarında;Yarışmanın konusu ve niteliğine göre jüri tarafından verilmesi gerekli görülen bilgiler ile birlikte konu üzerinde hazırlanmış ve jüri tarafından tespit edilmiş değerlendirme esasları,

 

 1. c) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

1) Planlanacak alanın büyüklüğü ve özellikleri,

2) Yarışmanın konusu ve ölçeğine göre gerekli olabilecek fiziksel, sosyal, ekonomik ve benzeri bilgiler,

3) Yarışmacılara gerekli olan her türlü harita, istatistiksel veri, yazılı çizili görsel dokümanlar ve ilgili mevzuat ve benzeri.

 

 1. d) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

1) İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 1/5.000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte verilecektir.

2) İmar durumu: Açık ve yeşil mekan kullanımında, varsa inşaat yapımı istenen saha ve inşaat yoğunluğu, gerektiğinde yarışma alanının komşu parsellerdeki kullanımları ve yapı yoğunluğu, ulaşım dahil kurulan ilişkilerin yorumlanması için kesin parselasyon planına göre imar durumu/çapı,

3) İmar bilgileri: Kent belediyesinin imar yönetmeliği, varsa özel yapılanma koşullarına ilişkin açık ve yeşil alan koşulları (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu gibi kanunlarla getirilen koşullar),

4) Plankote: 1/500 ölçeğinde yarışma konusu arsayla ilgili karolajlı kotları, ölçüleri, korunacak yapı ve/veya ağaçların yerleri, ölçüleri ile altyapıya ait hatların güzergahlarını ve üst yapıya yansıyan çıkış noktalarını ve bunlara ilişkin kotları kapsayacaktır. Ayrıca, üzerinde maket ve vaziyet planı sınırıyla hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü ile ilgili işaretler ve bilgiler verilecektir.

5) Röleveler: Korunması istenen yapısal ve bitkisel materyalin yerini, ölçülerini ve özelliklerini gösterir röleveler (Plan, kesit, görünüş ve fotoğraflar),

6) Malzeme raporu: Jürinin gerekli görmesi durumunda çevrede mevcut olan veya kullanılması özellikle istenilen belli başlı yapı malzemelerinin cinsleri ve nitelikleri nasıl temin edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir.

7) Alana ait toprak yapısı ve sınıflarını gösterir arazi kullanım planı, yoksa kroki, yer altı su seviyesi ve varsa arazide dere, akarsu, göl, deniz kıyısı, sazlık ve benzeri ıslak alanlarla ilgili kotlar, taşkın alanı sınırları ve benzeri bilgiler yer alacaktır.

8) İstenilen ünitelerin sayısı, büyüklükleri, konulmaları istenilen yerleri, diğer kısımlarla olan bağlantıları ve kullanılma şekilleri hakkında jüri talepleri (uyulması zorunlu olanlarla, isteğe bağlı olanlar belirtilmelidir),

9) Yarışma konusu alanın büyüklüğü ve kullanımının etki çapı,

10) Yarışma alanında ve yakın çevresinde varsa endemik fauna ve flora ile ilgili cins-tür çeşitliliği ve benzeri bilgileri,

11) Gerekli görüldüğü takdirde arsa veya yapı alanını ve çevresini gösterir yeterli sayıda fotoğraf,

12) Meteorolojik bilgiler,

13) Konu ile ilgili olarak jürinin uygun göreceği diğer bilgiler.

 

 1. e) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında verilen belgelerden jürice gerekli görülenler.
 2. f) Güzel sanat eserleri yarışmasında; Güzel sanat eserinin özelliğine göre jüri tarafından tespit edilen belgeler ve kriterler.
 3. g) Fikir yarışmalarında; İdarenin konu ile ilgili istek ve amacı, düşünceleri ve görüşünü içeren, jürice saptanacak veya hazırlanacak bilgi ve belgeler,

yarışmanın konusuna göre yarışmacılara verilecektir.

 

İhtiyaç programı

Madde 12 — İhtiyaç programı yarışma konusu işin ayrıntılarıyla tanımlandığı bir belgedir. Yarışma şartnamesinin ekleri arasında 11 inci maddede öngörülen bilgi ve belgelerle birlikte yarışmacılara verilir.

İhtiyaç programında:

 1. a) Yarışmanın konusu, yapı veya objenin işlevsel amacı, kullanış ve işletme özelliklerinin neler olduğu,
 2. b) Çözümlenmesi istenilen teknik ve işlevsel sorunlar,
 3. c) İhtiyaç programının çeşitli birimlerinin ya da yarışmaya konu olan mekanda yer alacak kullanım birimlerinin alan ve gereken durumlarda hacim büyüklükleri, özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri,
 4. d) Yarışmacıların ihtiyaç programının yorumunda uymaya zorunlu olduğu hususlar,
 5. e) Yarışmaya konu yapı ve/veya alan ve/veya çevresi hakkında teknik bilgiler,
 6. f) Gerekli görülürse uygulama etapları, maliyet tavanı, maliyet hesabına ilişkin ölçütler ve hesap yöntemi,

belirtilir.

Jürinin gerekli görmesi durumunda, ihtiyaç programı eki olarak yarışmacılara, sorunların çözümüne ilişkin idarenin istek ve düşüncelerini ve yarışmacıların ufkunu açabilecek nitelikte makale ve araştırma çalışmalarını, uyulması gereken standartlar vb. bilgileri içeren bir doküman dosyası verilir.

 

Yarışmacılardan istenenler

Madde 13 — Yarışmanın konusu ve niteliğine göre, yarışmacılardan aşağıdaki bilgi, belge, rapor ve projelerden hangilerinin ne şekilde istendiği yarışma şartnamesinde belirtilir.

 1. a) Tüm proje yarışmalarında;

1) Tasarım ve projelerin niteliği (istenen ölçek, çizim standartları ve sunum şekilleri),

2) Jüri tarafından istenmiş ise iş deneyim belgesi,

İş deneyim belgesi gerekli olan hallerde, jüri yarışmacıların yarışma konusu işin gerektirdiği deneyime sahip olduklarına dair belgeleri isteyebilir. Bu durumda jüri ne tür bilgileri istediğini şartnamede açıkça belirtmek zorundadır. Bu belgeler kimlik zarfına konulur,

3) İstenmiş ise yer görme belgesi,

Jüri yarışma konusu yerin görülmesinde zorunluluk görür ve bunu yarışmacılardan isterse yarışmacılar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair bir belgeyi üzerinde rumuz ve (…….. Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı) ibaresi yazılı bir zarfın içine koyarak proje ve kimlik zarfıyla birlikte yarışma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Bu belgenin nereden ve nasıl alınacağı, yer görme karşılığında şartnameye uygun proje teslim eden yarışmacılara ödenecek miktar ve nasıl ödeneceği şartnamede belirtilir,

4) Kimlik zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile “….. ….. yarışması kimlik zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine,

– Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı, ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi,

– İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda belgesini,

– İstenmiş ise, niteliği şartnamede belirtilen iş deneyim belgesini,

koymaları gereklidir.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait, yukarıda belirtilen belgeler de bu zarfın içine konulur.

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

5) Açıklama notları (jürinin gerekli gördüğü diğer çizim, rapor, belge ve hesapların açıklamaları),

6) Maket ve/veya bilgisayar destekli sunum isteniyorsa buna ait şartlar,

7) Jüri gerekli görürse, maliyet tavanının tesbitinde uygulanan usuller ile bulunacak maliyet hesabı,

 1. b) Fikir yarışmalarında;

Yukarıda istenenlerden jürice gerekli görülenler ile, proje amacının, yaratıcılık ve yenilik yönünden varsa bir sonraki kademeye kazandırdıklarını açıklayan rapor,

 1. c) Mimari proje yarışmalarında;

1) Mimari açıklama raporu: Bu raporda verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi, işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında geniş bilgi verilir.

2) Maliyet raporu: Bu raporda ilk yapım ve işletme maliyetleriyle ilgili açıklamalar yapılır. Maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanır.

3) İnşaat mühendisliği raporu: Bu raporda, yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılır. Taşıyıcı sistemi ile kullanılacak malzemenin mühendislik özellikleri verilir. Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay elemanları açık olarak belirtilmek ve sistem şemaları verilmek suretiyle gösterilir. Temel yükleri hesaplanarak zemin bilgilerine göre temel sistemi (Münferit, mütemadi, radye, kazık, ve benzeri) belirlenir. Saha tanzimi ile yol, su, kanalizasyon ve drenaj projeleri söz konusu ise bu hususta yarışmacıya idarece verilecek bilgilere göre rapor tanzim edilir. Bu raporda su ihtiyacının ne şekilde sağlanacağı, kanalizasyon tipi, deşarj imkanları, drenajın gerekli olup olmadığı ve ne şekilde yapılacağı belirtilir ve yol tipi hakkında bilgi verilir. Gerekli hallerde rapora krokiler eklenir.

4) Makine tesisat raporu: Bu raporda makine mühendisliği hizmetleri ile ilgili tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir. Mimari projeler üzerinde müellifin teklif edeceği sistemlerin cihaz yerleşimleri şematik olarak gösterilecektir.

5) Elektrik tesisat raporu: Bu raporda, elektrik mühendisliği hizmetleri ile ilgili elektrik sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir. l/200 mimari projeler üzerinde, trafo, jeneratör, pano ve tablo yerleri ile enerji besleme güzergahı ile müellifin teklif edeceği cihaz yerleşimleri şematik olarak gösterilecektir.

6) Peyzaj mimarlığı raporu: Mimari projeden yansıyan veriler ile diğer arsa ve çevre verileri değerlendirilerek hazırlanır.

7) Diğer disiplin dallarında (altyapı, kültür-teknik, akustik, ulaşım, sahne mekaniği, yangın güvenlik ve benzeri) danışman raporu niteliğinde jüri gerekli gördüğü takdirde rapor isteyebilir. Gerektiğinde bu raporlar mimari raporun ekinde yer alabilir. Gereğinde istenilen raporların içeriği jüri tarafından belirlenir.

 1. d) Mühendislik proje yarışmalarında; Yarışmaya çıkarılan mühendislik hizmetinin jürice verilmiş bulunan verilerin ışığında; maliyet, verimlilik, işletme ömrü açısından karşılaştırmaya olanak verecek ayrıntılı hesap, resim ve ön projeye ilişkin çözüm önerilerini kapsayan rapor,
 2. e) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

1) Plan açıklama raporu, planlaması yapılacak alanın ele alınışı, değerlendirilmesi ve imar programları ile etaplamaya esas önerileri ve planın gerçekleştirilmesini içeren rapor,

2) Gerektiğinde sosyal ve teknik altyapıya ilişkin raporlar.

 1. f) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

1) Peyzaj mimarlığı açıklama raporu: Bu raporda, açık ve yeşil alan peyzaj projeleri ile ilgili ihtiyaç programı, alanın yakın çevresi ile nasıl ilişkilendirildiği, alana ait verilerin ve konunun ele alınışı ile değerlendirilişi açıklanır. Önerilen yapısal malzeme ile özellikleri, bitki türlerinin nitelik ve niceliği korunması istenen mevcut yapısal ve bitkisel öğelerin ele alınışı ile çözüm önerileri, uygulama ve bakıma yönelik teknik bilgiler ve yöntemler ile uygulama yaklaşık maliyeti belirtilir.

2) Gerekli hallerde krokiler, şemalar ve perspektif görünüşler,

3) Diğer meslek disiplin dallarına ait (mimari, inşaat, makina, elektrik, altyapı, ulaşım, kültür, teknik ve benzeri) danışman raporları. (gerektiğinde peyzaj mimarlığı açıklama raporu ekinde yer alabilir)

 1. g) Kentsel tasarım yarışmalarında; Mimari şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı yarışmalarında istenen rapor ve belgelerden jürice gerekli görülenler.
 2. h) Güzel sanat eseri yarışmalarında; Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı olarak yaklaşık maliyeti içeren rapor,

Yarışmacılarca sunulacak projeler bu Yönetmelikte anılan sergi ve yayına elverişli olacak şekilde, gerekli sayıda kopyası ile teslim edilmelidir.

 

Yarışmanın ilanı

Madde 14 — İdare tarafından hazırlanan şartname ve ekleri, jüri ön çalışmaları sonucunda kesinleştirilip imzalandıktan sonra yarışma ilan edilir.

Ulusal ve bölgesel yarışmalar Resmî Gazete’de ve varsa ilgili meslek oda ve kuruluşların yayın organlarında, tasarımların son teslim tarihinden en az altmış (60) gün önce ve en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Bunun yanında idarelerce gerekli görüldüğü takdirde; ulusal yarışmalar, tüm ülkede dağıtımı yapılan günlük gazetede veya gazetelerde, bölgesel yarışmalar ise bölgede yayınlanan gazetede veya gazetelerde ilan edilebilir.

İdareler yukarda belirtilen zorunlu ilanların dışında yarışmaları İnternet ortamında da duyurabilir.

Yapılacak ilanlarda:

 1. a) Yarışmanın türü ve şekli,
 2. b) Yarışmanın yeri ve konusu,
 3. c) Yarışmaya katılma koşulları,
 4. d) Yarışma takvimi,
 5. e) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin isimleri,
 6. f) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları,
 7. g) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl temin edileceği, satın alma bedeli,
 8. h) Yer görme zorunluluğu varsa şartları,
 9. i) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

ile, jürinin ilanda bulunmasını uygun göreceği diğer bilgiler belirtilir.

Ön seçimli yarışmalarda, adaylara başvurularını hazırlayabilmeleri için yirmibeş (25) günden az olmamak üzere süre tanınmak suretiyle ön seçim ilanı yapılır. Ön seçimli yarışmaların ilanlarında yukarda belirtilenlere ilave olarak,

 1. a) Ön seçime katılacaklardan istenen belgeler,
 2. b) Ön seçim değerlendirme ölçütleri,
 3. c) Son başvuru tarih ve saati,

belirtilir.

Uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

 

 

 

Yarışmaya katılma esasları

Madde 15 — Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 1. a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, Fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir. Güzel sanat eseri yarışmalarında jüri kararıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yetkilendirilmiş meslek kuruluşlarına üye olunması koşulu aranabilir,
 2. b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 3. c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 4. d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 5. e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 6. f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 7. g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 8. h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Takvimi, Soru Sorma Hakkı

 

Yarışma süresi ve takvimi

Madde 16 — Serbest yarışmalar, yarışmanın ilk ilan tarihi ile, ön seçimli yarışmalar ise ön seçim sonucu yarışmaya davet mektubunun gönderildiği tarihte başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer. Yarışma süresi, tek kademeli yarışmalarda en az altmış (60) gün, iki kademeli yarışmalarda ise en az doksan (90) gün olmak üzere jüri tarafından tespit edilir. Yarışma takvimi aşağıdaki sırayla ve kesin tarihleriyle şartnamede yer alır.

 1. a) Ön seçimli yarışmalarda ön seçim için son başvuru tarihi,
 2. b) Son soru sorma tarihi ve yanıtların gönderilme tarihi, varsa son yer görme tarihi,
 3. c) Tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih, tasarımların son teslim tarih ve saati (İki kademeli yarışmalarda her iki kademe için),
 4. d) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih (İki kademeli yarışmalarda her iki kademe için),
 5. e) Sergileme tarihleri ve yeri,
 6. f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri.

 

Soru sorma hakkı

Madde 17 — Yarışmacılar, tek kademeli yarışmalarda yarışma süresinin, iki kademeli yarışmalarda o kademe için verilen sürenin ilk 1/3’ü içinde jürinin yanıtlaması isteğiyle şartname ve ekleri hakkında soru sorup açıklayıcı bilgi isteyebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmaz. Bu tür soruları jüri gerekli görürse görüşüyle birlikte idareye iletebilir.

Sorulara verilen yanıtlar, tasarımların son teslim tarihinden,

 1. a) tek kademeli yarışmalarda en az yarışma süresinin 1/3 ünden,
 2. b) iki kademeli yarışmalarda o kademe için belirlenen sürenin 1/3 ünden,

önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve soru soranın kimliği belirtilmeksizin yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara yazılı olarak gönderilir.

Sorulara verilen yanıtlardan önce tasarımlarını vermiş olan yarışmacılara istekleri halinde tasarımlarını geri çekerek yeniden tasarım verme imkanı sağlanır.

Soruların kesin ve açık bir anlatımla yanıtlanması şarttır.

Gelen sorulara verilecek yanıtlar, yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri gerektiriyorsa; yarışma jürisi, esas sürenin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla, yarışma süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin geri kalan tüm tarihleri değiştirilerek şartname alan ve alacak bütün yarışmacılara bildirilir.

İki kademeli yarışmalarda süre uzatımında, içinde bulunulan kademenin süresinin 1/3’ü kadar süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yarışma Jürisi

 

Jüri seçimine ilişkin esaslar

Madde 18 — Jüri heyeti, asli, yedek ve danışman üyeler ile raportörler ve raportör yardımcılarından kurulur. Asli, yedek ve danışman jüri üyelerinin, ihtisas alanlarında yarışma konusu işlerle ilgili bulunması ve bu kimselerin mesleklerinde seçkin kişiler olması şarttır. Ortakçıl yarışmaların jüri teşkilinde, meslek disiplinlerinin yarışmadaki ağırlığına uygun bir dağılım sağlanmalıdır.

Jüri üyeleri (asli, yedek, danışman), raportörler ve raportör yardımcıları (teknik ressam, daktilo ve benzeri) yarışmayı açan idare tarafından seçilir.

Asli jüri üyelerinin; beş (5) kişilik jürilerde en az biri, yedi (7) kişilik jürilerde en az ikisi, yedek jüri üyelerinin ise en az biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasından istenecek iki katı aday listesinden idarelerce seçilerek atanır.

Fikir ve güzel sanat eseri yarışmalarında jüri oluşumu özel koşullara göre idarelerce belirlenir.

 

Asli ve yedek jüri üyeleri

Madde 19 — Asli ve Yedek Jüri üyelerinin;

Mesleklerinde en az on (10) yıl benzer tasarım konusunun tanzim veya tasdik işlerinde fiilen çalışmış olması ile birlikte;

 1. a) Benzeri tasarım yarışmalarında ödül, mansiyon kazanmış olması veya projesi satın alınmış olması,
 2. b) İlgili ihtisas konusunda seçkin, özgün ve örnek gösterilebilecek bir tasarının müellifi olması,
 3. c) İlgili ihtisas konusunda, bir tasarının tüm projelerini, uygulama proje ve detaylarını hazırlayarak yetkili mercilere tasdik ettirmiş olması,
 4. d) İlgili ihtisas konusunda akademik bir çalışma yaparak, yetkili mercilere kabul ettirmiş ve o konudaki bir araştırmayı yayınlamış olması,

şartlarından en az birine sahip olması zorunludur.

Yarışmalarda jüri asli üyelerinin sayısı, konunun önem ve özelliğine göre ilgili meslek disiplinlerinden beş (5) veya yedi (7) kişi olarak idarece tespit edilir.

Yedek jüri üyeleri, beş (5) kişilik jürilerde üç (3), yedi (7) kişilik jürilerde ise dört (4) kişi olmak üzere, idare tarafından seçilir.

Özelliği olan konularda, konuyla ikinci derecede ilgili meslek mensupları arasında bir kişi jüri asli üyesi olarak idarece seçilir.

Mimari proje yarışmalarında, asli ve yedek jüri üyeleri arasında birer inşaat mühendisi bulundurulur.

Kentsel tasarım yarışmalarında, yarışma konusunun özelliğine göre asli ve yedek jüri üyeleri arasında mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulundurulur.

Güzel Sanat Eserleri Yarışmalarında;

 1. a) Asli ve yedek jüri üyeleri, yarışma konusunda uzmanlaşmış sanatçılar ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde güzel sanat alanında yarışma konusunda uzmanlaşmış sanatçılar arasından seçilir,
 2. b) Asli ve yedek jüri üyeleri arasında konunun içeriğine göre mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarından biri bulundurulur,
 3. c) Mevcut yapı ve /veya planlı alanla ilgili bir konunun yarışmaya çıkarılması halinde konunun müellifi yarışma jürisinde asli üye olarak yer alır.

 

Asli jüri üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 20 — Asli jüri üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) İdarece kendilerine verilen yarışma şartnamesi ve ihtiyaç programını ve maliyet tavanını inceleyerek mutabakatını bildirmek, yarışmaya konu yeri görmek,
 2. b) İdarece tespit edilen danışmanların dışında gerekli gördüğü uzmanlık dallarında danışman üyeleri, yarışmayı çıkaran kuruluştan talep etmek,
 3. c) Yarışmacıların sorularını tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık ve seçik olarak yanıtlamak,
 4. d) Raportör raporunda, program ve şartnameye aykırılığı belirtilen hususlara göre projelerin yarışma dışı bırakılıp bırakılmayacağı hususunda karar vermek,
 5. e) Yarışma konusunun önemi ölçüsünde gerekirse yarışmacılardan “iş deneyim belgeleri” istemek, yarışma sonuçlarının ilanından önce birinci seçilen proje ile ilgili belgeleri tetkik etmek, belgeler yetersiz bulunursa, birinci seçilen proje müellif ya da müelliflerinin danışman ya da danışmanlarla çalışmasını istemek, müellifçe teklif edilecek danışmanları onaylamak,
 6. f) Yarışma şartnamesinde uyulması zorunluluğu olduğu tespit edilmiş hususlara ve bilhassa verilen maliyet tavanına uymayan projeleri yarışma dışı bırakmak,
 7. g) Yarışmaya girmiş eserler arasında programın şartlarına, sanat, ekonomi, teknik, emniyet ve işletme bakımından en iyi şekilde uyanları seçmek ve bu eserler arasında ödülleri (derece ve mansiyonları) tespit etmek,
 8. h) Ödül ve mansiyon alamayan ancak yarışma şartnamesinde öngörülmüşse satın alınmaya değer bulunan projelerin satın alınmasına karar vermek,
 9. i) Danışman üye raporlarına uyma ve uymama nedenlerini jüri raporunda belirtmek,
 10. j) Ön ve değerlendirme çalışmalarını tutanaklarla tespit etmek,
 11. k) Yarışma tasarımlarının inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda; yarışma konusunun bundan sonraki işleniş ve uygulanış süreci için edindiği izlenim ve düşünceleri, yarışmayı çıkaran idareye “jüri önerileri” başlığı altında vermek. Eğer jüri öneride bulunmuyorsa, bunun nedenlerini de açıklamakla yükümlüdür. Öneriler, kimlik zarfları açılıp gizlilik durumu ortadan kalktıktan sonra yazılır.

 

Yedek jüri üyelerinin görev sorumlulukları

Madde 21 — Yedek jüri üyeleri, jürinin program ve şartname için yapacağı ön çalışmalar ve soruların yanıtlandırılması için yapacağı soru-yanıt toplantılarına mutlaka katılmak zorundadırlar.

Yedek jüri üyeleri, değerlendirme çalışmalarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.

 

Jüri danışman üyeleri

Madde 22 — Danışman jüri üyeleri, yarışma konusuyla ilgili konularda ihtisas sahibi, mesleklerinde seçkin uzmanlardan oluşur. Danışman üyelerin sayısı asli üyelerin sayısını geçemez.

Danışman jüri üyeleri arasında, yarışmayı açan kuruluşu temsilen idareden bir kişi, yatırımcı kuruluşu temsilen yarışma konusunda ihtisas sahibi bir kişi, danışman jüri üyesi olarak görev alır.

Danışman jüri üyeleri arasında konu ile ikinci derecede ilgili meslek mensupları bulundurulabilir.

Uzmanlık gerektiren yarışma konularıyla ilgili ihtisas sahibi meslek mensubunun bulunamaması veya yetersiz olması durumunda, idare yurt dışından konusunda uzman kişileri danışmanlık yapmak üzere getirebilir.

Şehir planlama, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım ağırlıklı proje yarışmalarında danışman üyelerden en az bir kişinin yarışma konusu yerin belde idaresinden olması şarttır.

 

Jüri danışman üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 23 — Danışman üyeler kendi ihtisas alanlarında yarışma konusu ile ilgili sorunlarda jüriyi aydınlatmakla görevlidir. Danışman üyeler bu görevlerini aşağıdaki şekilde yaparlar:

Jüri danışman üyeler, jüri ön hazırlık çalışmalarına katılarak, kendi ihtisas alanları ile ilgili açıklama ve önerileri, yazılı veya sözlü olarak yaparlar.

Jüri danışman üyeleri, çalışmaları sırasında jüri asli üyelerince kendilerine yöneltilecek soruları açıklayarak gerekli açıklamaları yapar ve bu açıklamaları jüri çalışmaları sonunda verecekleri bir raporda belirtirler. Jüri danışman üyeler, derece ve mansiyona layık görülen projelerin her biri için kendi meslek disiplinlerine ilişkin rapor verirler.

Jüri asli üyelerince sorulmamış olsa da, önemli gördükleri hususları jüri kararlarının alınmasına başlamadan evvel kişisel bir raporla jüri başkanlığına bildirerek bu raporun kapsamı üzerinde jüriyi aydınlatırlar.

Danışman üyeler yaptıkları yazılı ve sözlü açıklamaların jüri çalışma tutanağı içinde yer almasını isteyebilirler. Bu istek jüri heyetince yerine getirilir.

Danışman üyeler yaptıkları açıklamalara ilişkin jürinin düşüncesinin tesbitini ve bu düşüncenin tutanağa geçirilmesini isteyebilirler. Bu istek jüri heyetince yerine getirilir.

Danışman üyeler karar alınmasında oy kullanamazlar ve uzmanlık konuları dışında görüş bildiremezler.

 

Raportörlerin seçimi

Madde 24 — Raportörlerin, yarışma konusuyla ilgili meslek mensubu olması ve mesleklerinde en az beş (5) yıllık deneyimlerinin bulunması şarttır.

Raportör sayısı konunun önemi ve özelliğine göre iki (2) veya üç (3) olarak tespit edilir.

Yarışmayı açan idare, yarışma süresince raportörlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yardımcı personeli (daktilograf, teknik ressam, hizmetli ve benzeri) görevlendirir.

 

 

Raportörlerin görev ve sorumlulukları

Madde 25 — Raportörler, ihtiyaç programı, şartname ve eklerinin hazırlanmasında idare elemanı olarak görev alır ve jüri ön toplantısı için şartname, ihtiyaç programı taslakları ve konu ile ilgili gerekli bilgileri hazırlar ve dosya halinde sunar. Jüri ön toplantısında yarışma jürisi tarafından incelenerek kesin hale getirilen şartname, ihtiyaç programı ve diğer bilgileri jürinin istekleri doğrultusunda yeniden düzenleyerek jürinin onayına sunar.

Yarışmacıların sorularını, bu sorulara jürice verilen yanıtları, ayrıca ilgililere duyurulması gereken hususları yarışma sonucu ve jüri değerlendirme raporlarının tamamını şartname alarak adres bırakmış yarışmacılara iletir. Ayrıca:

 1. a) Raportör, proje teslimini müteakip bir liste (A listesi) düzenleyerek gelen eserlerin açılış sıra numaralarını yazar. Her paftanın, açıklama raporlarının ve maketin üzerindeki rumuzu kapatarak kimlik ve varsa yer görme belgesi zarfları ile birlikte değerlendirme bitimine kadar gizli olarak muhafaza eder,
 2. b) Projeleri sunuma hazır hale getirerek, yarışma şartlarına, ihtiyaç programına, alan sınırlarına uygunluğunu kontrol eder. Proje ve maketlerin ölçülerinin, kimlik zarflarının, bütün raporların ve istenmiş ise yer görme belgesi zarflarının bulunup bulunmadığını tahkik eder.Her proje için ayrı ayrı rapor tutarak jürinin değerlendirme çalışmaları için toplandığı gün jüri başkanına sunar. Jürinin ayrıca isteyeceği bütün kontrolleri yapar, gerekli belgeleri verir,
 3. c) Raportör A listesinden başka, Jürinin değerlendirme kriterlerine uygun bir B listesi yaparak bütün projeleri yalnız açılış sıra numaraları ile bu listeye yazar,
 4. d) Değerlendirme çalışmalarını müteakip yarışmaya katılan bütün yarışmacılara jüri değerlendirme tutanaklarını ve jüri raporlarını gönderir,
 5. e) Raportör jüri çalışmalarını izler ve jüri çalışmaları esnasında jüri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

ALTINCI BÖLÜM

Jüri Çalışmaları ve Yarışmanın Sonuçlandırılması

 

Jürinin çalışma yöntemi

Madde 26 — Jüri, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme kademelerinden oluşan çalışmalarını aşağıdaki yöntemlerle yürütür.

 1. a) Jüri tam sayıyla toplanarak çalışır.
 2. b) Jüri ilk toplantısında asli üyeler arasından bir başkan seçer.
 3. c) Başkanın seçilmesiyle hazırlık çalışmaları başlamış olur.
 4. d) Hazırlık çalışmaları başlamadan önce jüri heyetinden ayrılanların yerine aynı niteliklere sahip yenileri atanır. Hazırlık çalışmaları sırasında asli jüri üyelerinin herhangi bir sebeple çalışmalara katılamaması halinde, yedek jüri üyeleri ilk sıradaki üyeden başlamak üzere asli jüri üyesi yerine geçer. Boşalan yedek üyeliğe yeni atama yapılır.
 5. e) Yarışma ilan edildikten sonra, ön seçimli yarışmalarda ise yarışmaya davet mektubu gönderildikten sonra, asli üyelikten ayrılma durumunda yerine yedek üye geçer ancak boşalan yedek üyeliğe atama yapılmaz. Çalışmalar, kalan üye sayısı ile yürütülür. Ancak, yedeklerin katılmasına karşın asli üyelerin sayısının; beş (5) kişilik jürilerde üç (3), yedi (7) kişilik jürilerde dört (4) kişinin altına düşmesi durumunda idare yeni asli jüri üyesi atar.
 6. f) Hangi kademede olursa olsun danışman üyelerden ve raportörlerden ayrılanlar olması durumunda jüri isterse yerlerine aynı niteliklere sahip başka üyeler atanır.
 7. g) Başkanın ayrılması durumunda, yerine asli üyeler arasından yenisi seçilir.
 8. h) Jüri üyeleri, (asli, yedek, danışman) yarışmacılarla sonuçların ilanına kadar yarışma konusunda hiç bir şekilde görüşemezler. Yarışma sonuçlanmadan, herhangi bir kademede kamuoyuna ve yarışmada görevli olmayan kişilere çalışmalar hakkında açıklama yapamazlar, tahminde bulunamazlar.
 9. i) Raportörler ve yardımcıları da görevlerinin gerektirdiği ilişkinin ötesinde bu kurala uymak zorundadırlar.
 10. j) Jürinin çalışmaları gizlilik ve tarafsızlık temelinde yürütülür. Yarışmada görevli olmayanlar sıfatları ne olursa olsun jüri çalışmalarının yapıldığı yerlere giremezler, çalışmalarına katılamaz ve kararlarına müdahale edemezler.
 11. k) Jüri çalışmalarının her kademesi tutanaklara geçirilir ve tüm üyeler ve raportörlerce imzalanır.
 12. l) Jüri kararları, yalnız asli üyelerin oylarıyla alınır. Oylamalar açık yapılır ve çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy sahiplerinin isimleri ve gerekçeleri mutlaka tutanaklara geçirilir.
 13. m) Danışman, yedek üyeler ve raportörler hazırlık soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılırlar, ancak oy kullanamazlar.
 14. n) Oyların eşitliği durumunda, başkanın olduğu taraf çoğunluk kabul edilir.
 15. o) Danışman üyelerin her toplantıya bizzat katılmaları şarttır. Toplantılara katılmayan veya katıldığı halde jüriyi yeterince aydınlatamayan danışmanların yerine jüri, idareden yenilerinin atanmasını isteyebilir.

 

Jüri hazırlık çalışmaları

Madde 27 — Jüri üyeleri konunun gerektirdiği program etüdünü, gerek gördüğü takdirde yarışmayı çıkartan kurum ve konuyla ilgili her türlü meslek elamanlarından yararlanarak yapar ve yarışma koşullarını kesinleştirir.

Jürinin hazırlık çalışmaları ve tartışmaları bir tutanakla saptanır. Yarışma dokümanlarının her sayfası jüri üyelerince paraf edilmeden yarışma ilan edilemez.

 

Soru-yanıt çalışmaları

Madde 28 — Jüri, son soru sorulma tarihini izleyen üç (3) gün içinde toplanarak yarışmacıların sordukları soruları yanıtlar. Yanıtlar, yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süreler içersinde tüm yarışmacılara yazılı olarak gönderilir.

 

Jüri değerlendirme çalışmaları

Madde 29 — Jüri değerlendirme çalışmaları için tasarımların son teslim tarihinden itibaren en geç on beşinci günü izleyen günde tam sayı ile toplanır.

Bütün jüri üyeleri, değerlendirme çalışmalarının başlangıcında, imzalı dürüstlük taahhütnamesi verirler. Bu taahhütnamede yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerini belirtirler.

Jüri değerlendirme çalışmaları esnasında şartname ve programda değişiklik yapmaya ve seçim sırasında şartname ve programdan ayrılmaya yetkili değildir.

Jüri, raportör tarafından hazırlanan raporda, program ve şartnameye aykırılığı belirtilen hususlara göre projenin yarışma dışı bırakılıp bırakılmayacağı hususunda karar vermek ve Yarışma şartnamesinde uyulması zorunluluğu olduğu tespit edilmiş hususlara ve bilhassa verilen maliyet tavanına uymayan projeleri yarışma dışı bırakıp bırakmamak konularında yetkilidir.

Asli jüri üyeleri, projeler üzerinde ilk inceleme çalışmalarını yaptıktan sonra değerlendirme yöntemini tespit eder.

Jüri başkanı, seçimlerin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını teminden sorumludur.

Jüri sonuç alıncaya kadar sürekli olarak çalışır. Jüri, kararlarını asli üyelerin oyları ile ve çoğunlukla alır. Jüri çalışmalarında bütün üyeler olumlu veya olumsuz oylarını kullanırlar, çekimser kalamazlar. Oylamada çift sayıda üyeden ötürü eşit oy çıkarsa, başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır.

Jüri yaptığı tüm çalışmaları tutanağa bağlar. Hazırlanan tutanak asli ve danışman üyelerce imzalanır, varsa karşıt görüşler eklenir.

 

Yarışmadan çıkarma

Madde 30 — Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

 1. a) Kimlik zarfı bulunmayan projeler,
 2. b) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler,
 3. c) Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır)

 

Seçme usulü

Madde 31 — Yarışmada kalan bütün projeler daha önce jürice belirlenmiş değerlendirme yöntemine göre incelenir. Her elemenin sonucu tutanağa geçilir. Seçim aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. a) Birinci eleme: Projeler üzerinde görüşme açılmadan oylama yapılır. Birinci elemenin oybirliği ile yapılması şarttır.
 2. b) İkinci eleme: Projeler üzerinde toplu görüşme açılır. Üyelerin yarısından fazlasının olumsuz oyunu alan eserler elenir. Elenen projelerin eleme nedenleri ve karşı oy sahipleri raporda belirtilir.
 3. c) Üçüncü eleme: Üçüncü elemeye kalan projeler üzerinde jüri üyelerinin (asli ve danışman) her biri olumlu ve olumsuz görüşlerini söyledikten sonra, derece ve mansiyon grubuna kalacak projeler veya eserler seçilir, elenenler hakkında jüri üyelerince ayrı ayrı rapor düzenlenir ve tutanağa eklenir.
 4. d) Dördüncü eleme: Üçüncü elemeden sonra kalan projeler derece ve mansiyon sayısından fazla ise, üçüncü eleme gibi bir eleme daha yapılır ve kalan proje sayısı ödül ve mansiyon sayısına indirilir. Bu eleme sonunda elenen proje veya eserler hakkında da jüri üyeleri rapor düzenlerler.
 5. e) Sıralama: Elemeler sonucunda ödül ve mansiyon sayısı kadar proje ayrıldıktan sonra bunlar arasında sıralama yapılır. Jüri şartnamede öngörülen ödül ve mansiyonları vermek zorundadır. Ödül ve mansiyon kazanan ve satın alınan tüm projeler hakkında asli jüri üyeleri ayrı ayrı rapor düzenler ve tutanağa eklenir.

Gerekli görülmesi durumunda; jüri, birinci seçilen projeye tavsiyelerde bulunabilir. Jüri tavsiyeleri yazılı olarak tutanağa eklenir ve yarışmacıya bu tavsiyelerin yerine getirilmesi için yarışma süresinin 1/3’ünü aşmayacak bir süre verilir. Jüri verdiği sürenin sonunda tekrar toplanarak tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediğine karar verir ve sonucu idareye bildirir. Birinciliği kazanan yarışmacılar jüri tavsiyelerine uymak zorundadır.

Satın almaların adetleri jüri tarafından tespit edilir ve yarışmaya ilginç yaklaşım getiren projelerin seçilmesi amacıyla kullanılır. Herhangi bir elemede elenmiş bir proje satın alınabilir.

Mühendislik, fikir proje ve güzel sanat eserleri yarışmalarında, değerlendirme, eleme ve seçme şekli konunun özelliğine göre jüri tarafından yarışmadan önce tespit ve ilan edilir.

 

Eser sahiplerinin tesbiti

Madde 32 — Ödül alacak eserlerle, jürice satın alınması tavsiye edilenler tespit edilip sıra numaralarına göre tutanağa geçtikten ve jüri raporu tanzim edilerek imza edildikten sonra bu eserlerin kimlik zarfları açılır ve eser sahiplerinin adları tutanağa geçirilir. Jüri başkanı tarafından kimlik belgesine kazanılan ödül yazılarak imzalanır.

Zarfların açılmasından sonra, ödül alan yarışmacılardan herhangi birinin yarışmaya girmeye hakkı olmadığı anlaşılırsa kazandığı derece sayılmaz ve o ödül sıralamaya göre ondan sonra gelene verilmek suretiyle diğerleri bir üst sıraya çıkartılır.

Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

“İş deneyim belgesi” gerekli olan hallerde; Jüri yarışmacılardan “İş deneyim belgesi” istemiş ise; birinci seçilen yarışmacı ile ilgili “İş deneyim belgeleri” yarışma sonuçlarının ilanından önce jürice tetkik edilir. Bu belgeler yetersiz bulunursa, birinci seçilen proje müellifinin danışman ya da danışmanlarla çalışması istenir. Birinci seçilen müellifçe teklif edilen danışman ya da danışmanlar jürice onaylanır. Bu konudaki danışman ile müellif arasındaki ilişkiler ilgili ihtisas odalarınca düzenlenir.

Jüri tarafından verilen kararlar kesindir.

 

Yarışmanın sonuçlanması ve ilanı

Madde 33 — Değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine teslim edilir. İdare, yarışmanın sonucunu en geç onbeş (15) gün içinde 14 üncü maddede belirtilen yayım araçları ile ilan eder.

Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel raporları yarışmanın sonuçlandığının idareye bildirilmesini izleyen bir hafta içinde yarışmaya katılan tüm yarışmacılara gönderilir.

 

Kolokyum

Madde 34 — Her yarışmanın sonuçlanmasından sonra o yarışmayla ilgili sonuçların tartışılacağı bir kolokyum düzenlenir. Kolokyuma katılmaya hiç bir kısıtlama getirilemez.

Kolokyuma tüm jüri üyelerinin (Danışman, asli, yedek) ve raportörlerin katılımı zorunludur. Kolokyum, katılanların oylarıyla seçilecek bir meslek odası üyesince yönetilir. Kolokyumun tarihi ve yeri yarışma şartnamesinde belirtilir.

Kolokyumda sorular sözlü veya yazılı olarak sorulur. Sorular, jürinin bütününe olduğu gibi ayrı ayrı jüri üyelerinin her birine de yöneltilebilir.

 

Yarışmaya katılan tasarımların sergilenmesi

Madde 35 — Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra en geç otuz (30) gün içinde, Jüri tarafından yarışma dışı bırakılan da dahil, bütün projeler, imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte en az bir hafta boyunca sergilenir. Sergi, ücretsiz olarak halka açık yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ön Seçimli ve İki Kademeli Yarışmalar

 

Ön seçimli yarışmalar

Madde 36 — Ön seçimli yarışmalarda, ön seçimin amacı, konunun gerektirdiği uzmanlık ve deneyime sahip olanların seçimidir. Ön seçimde herhangi bir etüd, proje, çizim, rapor ve benzeri çalışma istenmez.

Ön seçimli yarışmalarda, adaylara son başvuru için yirmibeş (25) günden az olmamak üzere süre tanınmak suretiyle ön seçim ilanı yapılır. Son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular jürice değerlendirilerek; ön seçim şartnamesinde ve ön seçim ilanında belirtilen kriterlere göre en az beş (5) yarışmacı seçilir. Seçilen yarışmacılara, tasarımlarını hazırlayabilmeleri için en az altmış (60) gün süre verilerek yarışma şartnamesi ile birlikte yarışmaya davet mektubu gönderilir. Yarışmaya davet edilebilecek yarışmacı sayısının beşten az olması veya yapılan davet sonucunda yarışmaya üçten az yarışmacının katılması halinde yarışma iptal edilir.

Ön seçimli yarışmalarda, ön seçimden sonra serbest yarışmaların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

 

İki kademeli yarışmalar

Madde 37 — Yarışmalar konularının önem ve özelliklerine göre jürinin teklifi ve idarenin onayıyla iki kademeli olarak düzenlenebilir.

Yarışmanın birinci kademesinde, fikri niteliği öne çıkaracak ölçekte ve özellikte teklif istenir.

Yarışmanın birinci kademesinin sonunda şartnamede gösterilen derece, mansiyon, varsa satın alma sayısı kadar proje seçilir. Bunlar kendi aralarında sıralanmaz. Seçilen projelerin her birine eşit miktarda ödeme yapılır.

İlk kademede seçilen proje sahiplerine, jüri raporunda yalnız kendi projelerine ait olan eleştiriler ve programlarda meydana gelebilecek değişiklikler, ilk kademenin sona ermesinden en geç onbeş (15) gün sonra bildirilir. Ancak, projeleri ve kimlik zarfları ikinci kademenin sonuna kadar raportörlükte saklı tutulur.

İlk kademedeki tutanaklar ve elenen projeler ile ilgili raporlar ikinci kademenin sonunda proje sahiplerine gönderilir.

İki kademeli yarışmaların birinci kademesinde seçilmiş projeler ikinci kademenin sonuna kadar gizli tutulur.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

Her iki kademedeki yarışmayı aynı jüri değerlendirir. İkinci kademede, birinci kademedeki teklif aynen verilemez. Ödül alabilmek için, yarışmacının yarışma şartları dışına çıkmamış ve projesini geliştirmiş olması şarttır.

İkinci kademenin sonunda tespit edilen derece ve mansiyonlar ile varsa satın almalar ödenir.

Yarışmanın her iki kademesi için, diğer hususlarda serbest yarışmaların bağlı olduğu hükümler uygulanır.

Her iki kademeye ait projelerin tümü, ikinci kademenin sonuçlanmasından sonra sergilenir.

Mühendislik, fikir proje ve güzel sanat eserleri yarışmalarında; iki kademeli yarışma yapılmasını gerektiren hallerde izlenecek yol, jürinin teklifi ve idarenin onayı ile yapılır.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin ve Ödüllerin Tesbiti ve Ödeme Biçimleri

 

 

Jüri ücretlerinin tesbiti

Madde 38 — (Değişik: 13/08/2004 – 25552 R.G. / 1 md.) Yarışmalarda görev alan danışman ve asli jüri üyeleri ile raportörlerin her birine, yarışmacılara verilecek ödüllerin toplam tutarının % 4 ünü geçmemek üzere idarece belirlenecek miktarda ücret ödenir.

Hazırlık çalışmalarına katılıp soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılmayan jüri üyelerine ücretin 1/3’ü,

Hazırlık ve soru-yanıt toplantılarına katılıp değerlendirme toplantılarına katılmayan veya değerlendirme toplantılarına katılıp önceki toplantılara katılmayan jüri üyelerine ücretin 1/2’si,

Yedek jüri üyelerine, danışman ve asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/2’si,

Raportör yardımcılarına (Teknik ressam, daktilo ve benzeri) raportör ücretlerinin 1/5’i, hizmetlilere ise 1/10’u,

ödenir.

 

Diğer ücretler

Madde 39 — (Değişik: 13/08/2004 – 25552 R.G. / 2 md.) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin yer görmeye ilişkin yollukları (gündelik, yol ve konaklama giderleri) yarışmayı açan idare tarafından karşılanır. Kamu görevlisi olmayanların gündeliklerinin ödenmesinde, en yüksek Devlet memurunun gündeliği esas alınır. Kamu görevlisi olanların yollukları ise kendi tabi oldukları mevzuata göre ödenir.

Yarışmacıların yer görme zorunluluğunun olduğu durumlarda; şartnameye uygun olmak kaydıyla yarışmaya konu yeri gören yarışmacıların yer görmeye ilişkin yollukları da idare tarafından ödenir. Yapılacak ödemede, en yüksek Devlet memurunun gündeliği esas alınır.

 

Ödüllerin tesbiti

Madde 40 — Tasarım yarışmalarında verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) toplam tutarı, yarışmanın konusuna göre aşağıdaki gibi tespit edilir:

 1. a) Mimarlık ve mühendislik proje yarışmalarında;

1) Mimarlık ve mühendislik proje yarışmalarında ödenecek ödüllerin tutarı Tablo-1’de verilmiştir.

2) 10.000 m2’den küçük yapılar için verilecek ödüller toplamına 10.000 m2 için saptanan değerler uygulanır.

3) 200.000 m2’yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına 200.000 m2 için saptanan değerler uygulanır.

4) Mimarlık ve mühendislik proje yarışmalarında, aynı yarışma kapsamında farklı kullanımların veya farklı hizmet sınıfındaki yapıların olması halinde, her yapı için ayrı ayrı hesaplanan değerler üzerinden toplam ödül tutarı belirlenir.

5) Ödülün proje alanına bağlı olarak tesbitinin uygun olmadığı yarışmalarda ödül tutarları, konunun önemi ve özelliği ile kapsadığı iş ve yarışmacıların masrafları ile orantılı olarak idarenin onayıyla jüri tarafından takdiren tespit edilir.

 1. b) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında;

1) Şehir ve bölge planlaması yarışmalarında ödül tutarları, planlanacak alanın büyüklüğüne ve planın niteliğine göre, aşağıda belirtilen alt ve üst limit değerleri gözönünde bulundurulmak suretiyle, yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.

2) Şehir ve bölge planlama yarışmalarında verilecek ödüller toplamı belirlenirken, planlanacak alan daha küçük olsa bile; uygulama imar planı yarışmaları için en az 200 hektar, nazım imar planı yarışmaları için en az 1.500 hektar, çevre düzeni ve bölge planı yarışmaları için en az 10.000 hektar değeri esas alınır.

3) Uygulama imar planı ve nazım imar planı yarışmalarında 30.000 hektarı, çevre düzeni ve bölge planı yarışmalarında 400.000 hektarı aşan alanlar için verilecek ödüller toplamına, uygulama imar planı ve nazım imar planı yarışmalarında 30.000 hektar, çevre düzeni ve bölge planı yarışmalarında 400.000 hektar için saptanan değerler uygulanır.

4) Yarışmanın birden fazla farklı ölçek ve nitelikte planlama işini kapsaması durumunda, planlanacak alanın büyüklüğüne göre her bir iş ayrı ayrı hesaplanıp toplamları üzerinden toplam ödül tutarı tespit edilir.

 1. c) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında;

1) Peyzaj mimarlığı proje yarışmalarında ödenecek ödüllerin tutarı Tablo-2 de verilmiştir.

2) 10.000 m2’den küçük proje alanı için verilecek ödüller toplamına 10.000 m2 için saptanan değerler uygulanır.

3) 2.000.000 m2’yi aşan proje alanı için verilecek ödüller toplamına, 2.000.000 m2 için saptanan değerler uygulanır.

 1. d) Kentsel tasarım yarışmalarında;

1) Kentsel tasarım yarışmalarında toplam ödül tutarı Tablo-3’de verilmiştir.

2) 100.000 m2’den küçük proje alanı için verilecek ödüller toplamına, 100.000 m2 için,

3) 2.000.000 m2’den büyük proje alanı için verilecek ödüller toplamına, 2.000.000 m2 için,

saptanan değerler uygulanır.

 1. e) Güzel sanat eseri ve fikir yarışmalarında; Konunun önemi ve özelliği ile kapsadığı iş ve yarışmacıların masrafları ile orantılı olarak idarenin onayı alınarak jüri tarafından takdiren tespit edilir.
 2. f) Ortakçıl yarışmalarda; Meslek disiplinlerinin yarışma konusu içerisindeki ağırlık oranları dikkate alınarak, yukarda belirtilen esaslar dahilinde, idarenin onayı alınarak jüri tarafından belirlenir.

 

Ödemelerle ilgili kurallar

Madde 41 — Yarışmada görev alacak asli, danışman, yedek jüri üyeleri, raportör, raportör yardımcıları ve hizmetliler ile yarışmacılara ödenecek ücret, ödül, mansiyon, satın alma bedelleri ve yer görme bedelleri, en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde sahiplerine veya yasal vekillerine ödenir.

Toplam ödül tutarlarının tesbitinde tablolarda yer almayan ara değerler doğrusal orantı yoluyla bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tarafların Hak ve Sorumlulukları

 

Hak ve sorumluluklar

Madde 42 — Derece, mansiyon ve satın alma kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, aksi idare tarafından yarışma şartnamesinde belirtilmedikçe idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

İdare, yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, sözkonusu tasarım ve projelere ilişkin fikri haklardan hangilerine sahip olmak istediğini yarışma şartnamesinde belirtir.

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, birinciliği kazanan veya seçilen tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir.

Jürice “İş deneyim belgeleri” istenmiş ve birinci seçilen tasarım veya proje sahibinin belgeleri yetersiz bulunmuşsa, müellif, kendi tarafından teklif edilen ve jürice onaylanan danışman ya da danışmanlarla çalışmak zorundadır.

Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

Ortakçıl yarışmalarda, yarışmayı kazanan ekipteki farklı meslek disiplinlerine ait taraflardan biri veya birkaçı kendi disiplinine ait uygulama projesini yapmaktan vazgeçtiği takdirde, sözkonusu disipline ait hizmetler “Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”ne göre ihale edilerek alınabilir.

Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Uygulama projesinin ikinci derecede ilgili meslek hizmetleri projelerinin düzenlenmesinde, öncelik hakkı yarışmayı kazanan veya seçilen projenin kimlik zarflarında isimleri bildirilen ikinci derecede ilgili meslek uzmanlarına tanınır. Anılan meslek mensuplarından birinin ölümü, işi bırakması veya bu işi yapmaktan vazgeçmesi durumlarında proje sahibi, idarenin uygun göreceği başka bir meslek mensubu ile çalışabilir.

Uygulanacak projenin mesleki kontrollük hizmetleri “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” ne göre ihale edilerek alınabilir.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 

Rumuz ve ambalaj esasları

Madde 43 — Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

 

Projelerde oluşacak hasarlar

Madde 44 — Yarışmacı tarafından makbuz karşılığı raportörlüğe teslim edilen tasarım, proje veya eserler idarenin sorumluluğu altındadır. İdarenin kusuru nedeniyle kaybı veya zarar görmeleri durumunda yarışmacıların tazminat hakları saklıdır.

 

Projelerin geri verilmesi

Madde 45 — Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

 

Ödülsüz yarışmalar

Madde 46 — Deprem, sel gibi büyük doğal afetler sonrasında ihtiyaç duyulan yeniden yapılanma projeleri kapsamında meslek odalarının da olumlu görüşleri alınarak ödülsüz yarışmalar düzenlenebilir. Bu tür yarışmalarda, jüri ücretleri ve ödüller hariç bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yarışmanın iptali

Madde 47 — İdare, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmanın iptal edilmesi durumunda, yarışmacılarca idareye teslim edilen hiçbir tasarım idarece kullanılamaz.

 

Uygulanmayacak hükümler

Madde 48 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerce yapılacak olan tasarım yarışmalarında 19/8/1970 tarihli ve 13584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmalarına ait Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz.

 

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLO 1. Mimarlık ve Mühendislik Proje Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu

 

        Yapı Toplam Alanı (m²)

 

 

                       Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı
 

10.000

 

Yapı yaklaşık maliyetinin binde                                17.00

 

12.000

 

14.50

 

15.000

 

12.00

 

20.000

 

9.50

 

25.000

 

8.00

 

30.000

 

7.00

 

35.000

 

6.30

 

40.000

 

5.60

 

45.000

 

5.20

 

50.000

 

4.80

 

60.000

 

4.10

 

70.000

 

3.60

 

80.000

 

3.20

 

90.000

 

2.90

 

100.000

 

2.65

 

120.000

 

2.25

 

140.000

 

1.95

 

160.000

 

1.75

 

180.000

 

1.56

 

200.000

 

1.45

 

 

Not 1. 10.000 m²’den küçük yapılar için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 10.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 2.  200.000 m²’yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 200.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 3. Yapı Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.

 

 

 

 

 

 

TABLO 2. Peyzaj Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu

 

             Proje Alanı (m²)

 

 

                       Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı
 

10.000

 

Peyzaj uygulama yaklaşık maliyetinin binde                      33.00

 

50.000

 

10.00

 

100.000

 

6.00

 

150.000

 

4.70

 

200.000

 

4.10

 

250.000

 

3.70

 

300.000

 

3.45

 

350.000

 

3.25

 

400.000

 

3.15

 

500.000

 

3.00

 

600.000

 

2.75

 

700.000

 

2.60

 

800.000

 

2.45

 

900.000

 

2.35

 

1.000.000

 

2.25

 

1.200.000

 

2.00

 

1.400.000

 

1.80

 

1.600.000

 

1.65

 

1.800.000

 

1.55

 

2.000.000

 

1.50

 

 

Not 1. 10.000 m²’den küçük proje alanı için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 10.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 2.  2.000.000 m²’yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 2.000.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 3. Peyzaj Uygulama Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.

 

 

 

TABLO 3. Kentsel Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu

 

                 Proje Alanı (m²)

 

 

                     Ödüller (Ödül, Mansiyonlar) Net Toplamı
 

100.000

 

Kentsel Tasarım Uygulama Yaklaşık maliyetinin binde             17.00

 

120.000

 

14.50

 

150.000

 

12.00

 

200.000

 

9.50

 

250.000

 

8.00

 

300.000

 

7.00

 

350.000

 

6.30

 

400.000

 

5.60

 

450.000

 

5.20

 

500.000

 

4.80

 

600.000

 

4.10

 

700.000

 

3.60

 

800.000

 

3.20

 

900.000

 

2.90

 

1.000.000

 

2.65

 

1.200.000

 

2.25

 

1.400.000

 

1.95

 

1.600.000

 

1.75

 

1.800.000

 

1.56

 

2.000.000

 

1.45

 

Not 1. 100.000 m²’den küçük proje alanı için verilecek ödüller (derece ve mansiyonlar) toplamına. 100.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 2.  2.000.000 m²’yi aşan yapılar için verilecek ödüller toplamına. 2.000.000 m² için saptanan değerler uygulanır.

 

Not 3. Kentsel Tasarım Uygulama Yaklaşık Maliyetleri yarışmayı düzenleyen idare tarafından belirlenir.

 

Check Also

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

İçerikte neler var? MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK   İÇİNDEKİLER   …

Call Now ButtonBize ulaşın