xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMA / ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN AYNI UNSURLARI İÇERECEK ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN AYNI UNSURLARI İÇERECEK ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-463

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1153946 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak Çaycuma Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 06.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Zonguldak Çaycuma Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ka Proje Dan. Müh. A.Ş. tarafından 05.03.2024 tarih ve 135360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/310 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Söz konusu ihalede Kamu İhale Kurulu’nun 14.02.2024 tarih 2024/UH.I-312 sayılı kararında aşırı düşük teklif sorgulamasının açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde yeniden yapılması yönünde düzetici işlem belirlendiği ancak idarenin bu kez ihale konusu iş kalemlerine ait tüm ana başlıkları sıralayarak açıklama talebinde bulunduğu, alt başlıklardan hangilerinin önemli maliyet bileşenleri olduğunun belirlenmediği, yine bahse konu açıklama talebi yazısında “varsa diğer harcama kalemlerinin maliyeti” denilerek belirsizliğe neden olunduğu, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ihale tarihinden önceki bir tarihle sınırlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, EK-O.5 maliyet tespit tutanağı ile istenilen açıklamanın hatalı olduğu, isteklilerin kendi ürettiği, aldığı ya da sattığı malların bu tutanakla açıklanamayacağı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Bu çerçevede idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenleri olarak genel ifadelerle sadece hizmet alımının konusunu oluşturan işlere yer verildiği, söz konusu projelerin hazırlanması ve zemin etüdü işlerinin yapılmasına esas teşkil edecek nitelikteki herhangi bir maliyet bileşeni belirlenmediği, idarece gönderilen açıklama yazısında belirtilen unsurlar üzerinden isteklilerin hangi maliyet bileşenlerini açıklaması gerektiği konusunda açıklık bulunmadığından idareye sunulacak açıklamaların denetiminin de mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilemeyeceği değerlendirilmiş olup, önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde açık ve net olarak belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek ve işin gerçekleştirilmesi için açıklanması istenilen maliyet unsurlarının spesifik alt bileşenleri belirtilmek sureti ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek sınır değer altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesinde Kamu İhale Kurumu (KİK) İşçilik Hesaplama Modülüyle Yapılan Hesaplamada Farklı Aşamalarda Yuvarlama Yapılması

Karar No              : 2019/MK-277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/79641 İhale Kayıt Numaralı “Belediye İmar Planı Dahili …

Bize ulaşın