Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Personel Taşıma Aşırı Düşük Açıklama – Fiyat Teklifinin Şekil Şartlarını Taşımaması

Personel Taşıma Aşırı Düşük Açıklama – Fiyat Teklifinin Şekil Şartlarını Taşımaması

Karar No              : 2019/UH.I-405

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 07.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Hatay Ses Öztur Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Giyim ve İthalat İhracat Ltd. Şti.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/205 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. f) Kullanılacak araçlar ile ilgili tamir bakım onarım giderlerinin hesaplanmasında periyodik ağır bakımların kaç kilometrede bir yapılması gerektiği ile ilgili yazının sunulmadığı, ayrıca konu ile ilgili alınması zorunlu proforma faturalarda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin aynen yazılmadığı ve ilgili belgelerin açıklama ekinde sunulmadığı,

  1. f) Önemli teklif bileşenlerinden bakım giderinin tevsiki için İstekli tarafından her araca ilişkin bakım giderlerinin ayrı ayrı gösterildiği bir fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan belgeler üzerinde “Yukarıda araç Bakım Onarım ve Servis gideri tutarları 20.000 km baz alınarak hesaplanmıştır” ibaresinin yer aldığı, bu belgelerin yanında ilgili giderlere ilişkin irsaliyeli faturaların sunulduğu, ayrıca istekli tarafından bakım giderlerine ilişkin alınan fiyat teklifine ilişkin olarak düzenlenmiş üzerinde tarih ve sayı bulunmayan maliyet tespit tutanağının sunulduğu görülmektedir.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yer almadığından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla isteklinin açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın