xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK BELGELER / PERSONEL TAŞIMA AŞIRI DÜŞÜK – Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazı Ve Rakamla Birbirine Uygun Olarak Yazılmaması

PERSONEL TAŞIMA AŞIRI DÜŞÜK – Teklif Mektubunda Teklif Edilen Tutarın Yazı Ve Rakamla Birbirine Uygun Olarak Yazılmaması

Karar No              : 2019/UH.II-311

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/620488 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi Kiralama (3 Kısımlı)” İhalesi (1. kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı 1’inci Ordu Komutanlığı tarafından 08.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servisi Kiralama (3 Kısımlı)” ihalesine ilişkin olarak Elibol Taşımacılık Tur. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2019 tarih ve 5936 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/173 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararı ile idarece tekliflerinin, teklif mektubunda teklif edilen tutarın yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif mektubunda oluşan bu durumun tamamen gayriihtiyari ve sehven oluşan bir durum olduğu, ayrıca söz konusu hususun teklifin esasını değiştirecek ve teklifle ilgili herhangi bir tereddüde yol açabilecek nitelikte olmadığı, diğer yandan uyuşmazlık konusu ihalenin kısmi teklife açık bir ihale olduğu, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde 1’inci kısma ilişkin toplam bedelin doğru olarak yazıldığı, netice itibarıyla idarenin bahsi geçen işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 08.01.2019 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 10.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararından, idarece yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin teklifinin, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, netice itibarıyla Öz Serhat Turizm İnş. Teks. Gıda ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Ese Akaryakıt Turz. Tem. Taş. Nak. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 1. a) Yazılı olması.
 2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
 3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

 1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
 2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, istekliler tarafından verilen teklif mektuplarının taşıması gereken şartlara sayma suretiyle yer verildiği, bu doğrultuda teklif mektuplarında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, söz konusu taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklilerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA (3 KISIMLI)
 2. b) Miktarı ve türü:

1.Kısım; 5 güzergâhta 5 araç ile 320, 3 güzergâhta 3 araç ile 223, 2.Kısım; 6 güzergâhta 6 araç ile 223, 3.Kısım; 1 güzergâhta 1 araç ile 320 sefer, 3 güzergâhta 3 araç ile 223 sefer personel taşıma işi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi Ek’te belirtilmiştir.

 İstekliler, işin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısmı için teklif verilebilecektir. Kısmi teklifler, kısım bütünlüğü bozulmadan kısım bazında verilebilecektir. Verilecek tekliflerin ihale konusu hizmet alımının tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu birim fiyat teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. İşin tamamına, bir veya birden fazla kısmına teklif verilmesi halinde Ek’teki örneğe uygun birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli her kısım için kalem bazında teklif edilen fiyatları da içerecek şekilde verilecektir.

İhale konusu işin tamamı veya birden fazla kısmı bir istekliye ihale edilse dahi her kısım için ayrı ayrı kesin teminat yatırılıp, ayrı ayrı teklif birim fiyat hizmet alımı sözleşmesi imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

 1. a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 2. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
 3. c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

 1. d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur…” düzenlemesi,

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir…” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerden, uyuşmazlık konusu işin üç kısımlı personel servisi kiralama işi olduğu, bahse konu ihalede kısmi teklif verilmesine imkân tanındığı, diğer yandan teklif mektubunun şekli ve içeriğine ilişkin düzenlemelerin aktarılan mevzuat hükümleri ile aynı doğrultuda olduğu anlaşılmıştır.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen başvuru sahibi Elibol Taşımacılık Tur. İnş. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif dosyası incelendiğinde,

Başvuru sahibine ait teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ile 509.957,75 TL, yazı ile “BEŞYÜZDOKUZBİNDOKUZYÜZELLİYEDİBİNYETMİŞBEŞKURUŞ” olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasına ilişkin düzenleme ile tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması aşamalarında, istekliler tarafından teklif edilen bedele ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığı,

Yapılan incelemede ise anılan istekli tarafından teklif edilen 509.957,75 TL’nin yazı ile “BEŞYÜZDOKUZBİNDOKUZYÜZELLİYEDİLİRAYETMİŞBEŞKURUŞ” şeklinde yazılması gerekirken, “LİRA” yerine tekrardan “BİN” ibaresinin kullanıldığı, aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, istekliler tarafından teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunluluğunun bulunduğu, ancak başvuru sahibine ait teklif mektubunda yer alan bedelin yazı ile uyumlu bir şekilde ifade edilmediği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, idarece başvuru sahibinin teklifinin, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dış bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

araç kiralama hizmet aşırı düşük

Personel Taşıma İşi İhalesi – Meslek Mensubu Tarafından Yazılması Gereken İbarelerin Bulunmaması – Amortisman Tevsiki – İtiraze Şikayet

Karar No              : 2018/UH.II-582 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/619773 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın