xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Personel Taşıma İşi İhalesi – Meslek Mensubu Tarafından Yazılması Gereken İbarelerin Bulunmaması – Amortisman Tevsiki – İtiraze Şikayet

Personel Taşıma İşi İhalesi – Meslek Mensubu Tarafından Yazılması Gereken İbarelerin Bulunmaması – Amortisman Tevsiki – İtiraze Şikayet

Karar No              : 2018/UH.II-582

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/619773 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı Personel Taşıma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 05.01.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018 Yılı Personel Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Behsat Kılıç / Kılıç Turizm ve Personel Hizmetleri’nin 23.01.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.02.2018 tarih ve 10174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/226 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Kırıkhan Temizlik Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında;

  1. a) Kiralama yoluyla temin edilen araçlar için alınan fiyat tekliflerinde kiralama bedeli, trafik sigortası, kasko, muayene ve egzoz ölçüm gideri, MTV, bakım ve onarım giderlerinin tümünün bir arada fiyat teklifine konu edilemeyeceği, söz konusu gider kalemlerinin ayrı ayrı tevsik edilmesi gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kalemi için tek bir fiyat teklifi ile aşırı düşük teklif açıklamasının yapılamayacağı, kiralama yolu ile araç temin edilmesi yönünde aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklinin açıklamasının reddedilmesi gerektiği, motorlu taşıtlar vergisinin, muayene giderinin ve egzoz gazı emisyon ölçüm giderinin doğru hesaplanmadığı, ilgili evrakların açıklama ekinde sunulmadığı,

  1. d) Kullanılacak araçlara yönelik, zorunlu trafik sigortası ve koltuk sigortası ile ilgili hesaplamalarının yanlış yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer alan açıklamaya uygun aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadığı,

Araçlara yönelik tamir, bakım giderlerinin hesaplanmasında araçlarla ilgili bayinin periyodik ve ağır bakımlarının kaç kilometrede bir yapılması gerektiği ile ilgili yazının sunulmadığı, konu ile ilgili alınması zorunlu proforma faturaya ilişkin olarak alınan Ek-0.5 ve Ek-0.6 formlarındaki açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklindeki ibare ile birebir aynı olmadığı ve bunlarla ilgili evrakların aşırı düşük teklif açıklama yazısının ekinde sunulmadığı,

Kullanılacak araçlarla ilgili yıllık amortisman giderlerinin amortisman listesine uygun bir şekilde açıklanmadığı, vergi mevzuatı gereği otobüsler için faydalı ömrün 5 yıl olarak belirlendiği bu sebeple aşırı düşük teklif açıklamasında gösterilecek aracın rayiç değerinin her yıl için 1/5’inin amortisman gideri olarak gösterilmek zorunda olunduğu, amortisman giderlerinin mevzuata uygun yapılmadığı,

KURUM TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Aşırı düşük teklif açıklama tablosunda kullanılacak araçlara yönelik sigorta giderinin araç başına 2.100,00 TL olarak belirtildiği, tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı, araçlara yönelik bakım giderinin tevsiki için sunulan belgede 20.000 kilometre bakımına yönelik ibarenin yer aldığı, bakım gideri için sunulan belgede meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin sigorta, bakım gideri ve fiyat teklifine yönelik iddialarının yerinde olduğu,

İdare tarafından anılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında lastik giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirtilmediği, dolayısıyla lastik giderinin açıklanmasının gerekmediğinin anlaşıldığı, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı,

Aşırı düşük teklif açıklama tablosunda “kiralanacak araç gideri yoktur” ibaresinin yer aldığı, araçların amortisman giderini açıklamak için 14.02.2018 tarihli araç fiyat listesi ile araçların değerlerinin gösterildiği, bu listenin ISIZU otobüs grubu araçlar için belirtilen fiyat listesi olduğu, araçlara yönelik olarak 11 aylık amortisman giderinin 6 araç için bu listedeki fiyatlar üzerinden hesaplandığı ve bu hesaplamaya yönelik tablonun sunulduğu görülmüştür. Araçların kiralanmadığı kendi malı araçlar üzerinden amortisman giderinin açıklanmak istendiği, ancak kendi malı araç bedellerinin araç fiyat listesi ile tevsik edilemeyeceği, araçların kendi malı olduğu hususunun ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edilebileceğinin anlaşıldığı, açıklamanın bu yönüyle de uygun olmadığı ve başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu,

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve …

Call Now ButtonBize ulaşın