Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sunulan Belgenin Yerine Mevzuata Uygun Başka Belge Sunulmasını İstemek Teklifin Esasını Değiştirmeyecek Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Olarak Nitelendirilemez

Sunulan Belgenin Yerine Mevzuata Uygun Başka Belge Sunulmasını İstemek Teklifin Esasını Değiştirmeyecek Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Olarak Nitelendirilemez

Sunulan Belgenin Yerine Mevzuata Uygun Başka Belge Sunulmasını İstemek Teklifin Esasını Değiştirmeyecek Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Olarak Nitelendirilemez

Karar No              : 2021/UH.II-879

BAŞVURU SAHİBİ:

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/12557 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 16.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Brandcom Creative İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 16.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2021 tarih ve 16757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/601 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 31.2’nci maddesi uyarınca bilgi eksikliği kapsamında firmalarından iş deneyimine ilişkin hususların netleştirilmesinin istenmediği, idarece talep edilse idi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 45’inci maddesi birinci bendine göre idareden iş deneyim belgesi düzenlemesini isteyebilecek durumda oldukları, bu durumda idarenin iş deneyim belgesini düzenlemeye zorunlu olduğu, ancak böyle bir talepte bulunulmadığı,

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

(2) İş bitirme belgesi almak amacıyla yapılacak başvurularda hangi iş için iş bitirme belgesi talep edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde, “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde, “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İncelenen ihalede iş deneyimini tevsik eden belgenin mesleki ve teknik yeterlik kriterleri kapsamında idarece istenilmiş bir yeterlik belgesi olduğu; istekliler tarafından mevzuata uygun şekilde teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmelere göre de idarece yapılan işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

İstekli tarafından iş deneyimini tevsik için mevzuatın öngördüğü usulde belge sunulması, dolayısıyla ihale tarihinden önce bu belgelerin temini isteklinin yükümlülüğünde olup mevzuatta belirlenen esaslara uygun olmayan farklı bir belge sunulması halinde mevzuatta öngörülen yaptırım isteklinin değerlendirme dışı bırakılması olduğundan, sunulan belgenin yerine mevzuata uygun başka belge sunulmasını istemek teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması olarak nitelendirilemez. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın