Basın duyuruları
xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENECEK İŞ KALEMLERİ LİSTESİ / Sunulan Fiyat Teklifinin Meslek Mensubu Tarafından Değil Serbest Muhasebeci Tarafından İmzalanmış Olması

Sunulan Fiyat Teklifinin Meslek Mensubu Tarafından Değil Serbest Muhasebeci Tarafından İmzalanmış Olması

Sunulan Fiyat Teklifinin Meslek Mensubu Tarafından Değil Serbest Muhasebeci Tarafından İmzalanmış Olması

  • Fiyat Teklifinin Yetkili Servis Yerine Yetkili Satıcıdan Alınmış Olması
  • Sigorta Giderinde Değerleme Yapılmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.I-272

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/366632 İhale Kayıt Numaralı “Süpürme Ve Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 25.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süpürme ve Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Boztepe Kimya Peyzaj Bilgisayar Temizlik Turizm İnşaat Taşımacılık Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin 24.11.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2017 tarih ve 66528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 23.01.2019 tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3085-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

3) Söz konusu istekliler tarafından yüklenici malı olması öngörülen araçlarla ilgili sunulan fiyat tekliflerinde, sigorta acentesinden alınan fiyat teklifinin araçlar için fiyat teklifi veren firma adına düzenlenmesi gerekirken, ihaleye katılan istekliler adına düzenlendiği, sunulan sigorta fiyat tekliflerinin ekinde bölge müdürlüğü veya genel müdürlük teyidinin bulunmadığı, söz konusu tekliflerin 2 yıllık olduğu, ancak hiçbir sigorta şirketi tarafından 2 yıllık fiyat teklifi verilemeyeceği, sigorta fiyat tekliflerinin 1 yıllık alınıp Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine göre güncellenmesi gerekirken bu güncellemenin yapılmadığı, tekliflerin usulsüz olarak alınıp tevsik edildiği,

7) İdare tarafından işin yürütülmesi aşamasında yükleniciye verilecek olan araçlara ilişkin tamir, bakım ve yedek parça değişimlerinin Teknik Şartname’nin 61’inci maddesi düzenlemesi gereğince yetkili servislere yaptırılması gerektiği, ancak anılan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında bu hususa ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerinin ilgili markaların yetkili servislerinden alınmadığı,

13) Söz konusu istekliler tarafından sunulan fiyat tekliflerinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyanların bulunmadığı, SMMM veya YMM tarafından imzalanıp kaşelenmesi gereken tekliflerin serbest muhasebeci tarafından imzalandığı,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin kent temizliği hizmet alımı ihalesi olduğu, başvuru konusu ihaleye 10 istekli tarafından teklif sunulduğu, 21.09.2017 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif tutarı sınır değerin altında olan 4 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, bunlardan birinin açıklamasının yeterli bulunmadığı ve ihalenin açıklaması yeterli bulunan Önar Ar. Yön. Dan. Ins. Kayn. Tem. Gıda Inş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. Ith. İhr. Ltd. Şti İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, yine açıklaması uygun bulunan Ahter Tem. Pey. Inş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. Inş. Taş. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. A Ş. ile Ahter Tem. Pey. Taş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin itirazen şikâyet başvuruları üzerine 18.10.2017 tarihinde alınan 2017/UH.I-2815 ve 2017/UH.I-2816 sayılı Kamu ihale Kurulu kararları ile “idare tarafından aşın düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen açıklama isteme yazısında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine idare tarafından Önar Ar. Yön. Dan. İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığına, Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda Tur. Tar, Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.ye ve Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. İnş. Taş. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. AŞ.ye aşırı düşük teklif  sorgulaması yapıldığı, ancak teklif tutarı sınır değerin altında bulunan Asbey Tem. Peyz. Tek. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den açıklama talep edilmediği, ihale komisyonu tarafından 14.11.2017 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyonu kararına göre ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Önar Ar. Yön. Dan. Ins. Kayn. Tem. Gıda Inş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. Ith. İhr. Ltd. Şti İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, yine açıklamaları uygun bulunan Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci isteklilerin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı yönünde iddialarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihaleye ilişkin olarak, başvuru sahibinin 04.12.2017 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 27.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3523 sayılı Kurul kararı ile “Başvuru konusu ihaleye yönelik itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi sürerken idarenin 27.12.2017 tarihli ve 2/1710 sayılı yazısında … “İlgi sayılı yazılarınızda Belediyemizce 25/08/2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017/366632 İKN’li Süpürme ve Temizlik Hizmet Alımı İşi ile ilgili olarak Kurumunuza Boztepe Kimya Peyzaj Bil. Tem. Tur. Tic. A.Ş. ve Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. A.Ş.lerinin itirazen başvuruda bulunmaları sebebiyle ihaleye ilişkin ihale işlem dosyasının onaylanarak gönderilmesi istendiğinden söz konusu ihaleye ilişkin ihale işlem dosyası tarafınıza gönderilmiştir.

Ancak söz konusu ihale 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin GEÇİCİ 23. ve 24. “birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir, ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler fesh edilmiş sayılır…” yönündeki hükümler gereğince iptal edilmiş olup; ihale iptal kararı yazımız ekinde gönderilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, ihale yetkilisinin 27.12.2017 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İhale yetkilisinin 27.12.2017 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmış olup, iptal edilen ve hukuken var olmayan ihale sürecinde gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine yer olmadığından başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” değerlendirmelerine yer verilmek suretiyle başvurunun reddedildiği görülmüştür.

Anılan Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare mahkemesinin 13.03.2018 tarihli ve E:2018/348, K:2018/549 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi üzerine temyiz yoluna gidilmesi neticesinde Danıştay 13. Dairesinin 05.11.2018 tarihli ve E:2018/2084, K:2018/3071 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ve ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına karar verilmiş, anılan mahkeme kararının uygulanması için alınan 23.01.2019  tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı ile de “…

1- Kamu İhale Kurulunun 27.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3523 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine”  karar verilmiştir.

İşbu karar 23.01.2019 tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda alınmıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Başvuru sahibi Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. İnş. Taş. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde;

– 3’üncü iddia kapsamında; söz konusu istekli tarafından yüklenici tarafından temin edilmesi gereken birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünün 43 ve 45’inci maddelerinde yer alan araçlara ilişkin bir yıllık sigorta giderlerinin saatlik 0,20 TL olarak fiyat teklifi ile tevsik edildiği, söz konusu istekli tarafından bu tutarın Kamu ihale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi gereği ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek (%9,94) diğer yıl için kullanılması gerekirken (0,20 TL/saat 2017 yılı için ise 0,20+0,20*0,0994 = 0,22 TL/saat 2018 yılı için, toplamda 0,42 TL/saat), söz konusu güncelleme yapılmadan anılan araçlar için iki yıllık sigorta giderinin 0,40 TL/saat olarak hesaplandığı tespit edildiğinden,

-7’nci iddia kapsamında; söz konusu istekli tarafından idare tarafından yükleniciye verilecek birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünün 31 ve 37’nci maddelerinde yer alan araçların tamir-bakım ve yedek parça giderlerinin tevsikinde Güney Lastik ve Mot. Ar. Tic. ve Serv. Hizm. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, ancak açıklama kapsamında sunulan belgelerden söz konusu şirketin ilgili markanın yetkili servisi olmayıp yetkili satıcısı olduğu görüldüğünden,

-13’üncü iddia kapsamında; söz konusu istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünün 44’üncü maddesinde yer alan makine giderinin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından değil serbest muhasebeci tarafından kaşelenip imzalandığı görüldüğünden anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Önar Ar. Yön. Dan. Ins. Kayn. Tem. Gıda Inş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. Ith. Ihr. Ltd. Şti İş Ortaklığının, Ahter Tem. Pey. Inş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin ve Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. Inş. Taş. özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin reddedilmesi, idare tarafından Asbey Tem. Peyz. Tek. Inş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den de aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın