Basın duyuruları
Home / Tag Archives: 4735

Tag Archives: 4735

İhaleye Fesat Karıştırma

T.C. Yargıtay 5. Ceza Dairesi İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Soruşturması İçin 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Yoktur. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedeniyle Kamu Davası Açılmış İse Yargılama Aşamasında Suçun Niteliğinin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Olduğunun Anlaşılması Durumunda Artık Soruşturma İzni Alınmasına Gerek Yoktur. Esas No:2013/14908 Karar …

Read More »

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesihte Görevli Yargı Yolu Adli Yargıdır

   T.C.          UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ             HUKUK BÖLÜMÜ   4734 sayılı Yasa’ya göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Personel Taşıma” işinde, yüklenici tarafından servis hizmeti taşımacılığı hizmetindeki aksaklıkların yapılan uyarılara rağmen giderilmediği gerekçesiyle sözleşmenin feshine ilişkin davalı idare işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilmesi istemiyle açılan davanın, ADLİ …

Read More »

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler     Amaç             Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam             Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale …

Read More »

İdare Tarafından İhale Tarihinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasıyla Birlikte Gizliliğinin Ortadan Kalkması

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UY.I-51 BAŞVURU SAHİBİ: Cevdet ALBAYRAK,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/471940 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Tünelleri İle Tesislerine Ait Aydınlatma, Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi” …

Read More »

7161 Sayılı Kanunun 32. Maddesiyle 4735 Sayılı Kanuna Geçici 4. Madde Eklenmiştir.

MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, …

Read More »