Home / Tag Archives: Kamu İhale Danışmanı

Tag Archives: Kamu İhale Danışmanı

Şartnamede Belirtilen Elektrik Dağıtım Kuruluşunca Kesilecek Cezalarda Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı Hallerde Yükleniciye Yansıtılması Mevzuata Aykırıdır

Enerji Maliyetinin İdare Tarafından Karşılanacağının Belirtildiği Bedelin Enerji Elektrik Dağıtım Kurumuna Ödenmemesi Durumunda Ortaya Çıkacak Cezai İşlemler Yüklenici Sorumluluğunda Değildir.

Read More »

Şartnamede Alt Yüklenici Çalıştırılmayacağının Düzenlendiği ve Bu Düzenlemeyle Çalıştırılacak Tüm Araçların Öz Mal Araç Olması Gerektiği Sonucunu Doğurduğu İddiası

araç kiralama aşırı düşük

Alt Yüklenicilik Kavramının İşin Yüklenici Adına Ve Ona Bağlı Olarak Farklı Bir Gerçek Veya Tüzel Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesini İfade Ettiği, Alt Yüklenici Çalıştırılmaması Araçların Tamamının Yüklenicinin Kendi Malı Olmasını Zorunlu Kılmadığı Anlaşılmıştır.

Read More »

İhale Dokümanında Araçlarda Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır

araç kiralama ihalesi

İhale Dokümanında Araçların Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır.

Read More »

EKAP AKADEMİ FAALİYETE GEÇTİ

yaklaşık maliyet hesabı

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kamu ihale sisteminin ana aktörlerinden biri olan Kamu İhale Kurumu kurulduğu 2002 yılından itibaren faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Kurumu’na verilen görev ve yetkilerin en önemlilerinden biri de ihale mevzuatıyla ilgili eğitim vermektir. Ülkemizde kamu …

Read More »

Kanun’un 17. Maddesinde Öngörülen Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğundan Bahisle Davacıların Geçici Teminatının Gelir Kaydedilmesine

Karar No              : 2019/MK-325 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/209413 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü 181 Ve 183 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarımı İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/209413 ihale kayıt numaralı …

Read More »

İhaleye Katılmasına Engel Oluşturacak Miktarda Vergi Borcu – Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belirlenen Kesinleşmiş Vergi Borcu – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-312 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/388358 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına Alınacak Temel Eğitim Öğrencilerinin 809 Araç İle Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/388358 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Kapsamına …

Read More »

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin …

Read More »

   ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

yaklaşık maliyet hesabı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar           Amaç ve kapsam           MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.           Dayanak …

Read More »

En Avantajlı Birinci Ve İkinci Teklif Sahibine Sözleşme İmzalayıp İmzalamayacağının Sorulması Ve Bunun Sonucuna Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte İken Davacıdan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmesi

Karar No              : 2019/MK-240 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/90491 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/90491 ihale kayıt …

Read More »
Bize ulaşın