Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK BELGELER / Taşıma İhalesinde İdare Tarafından Mesafe Bilgisinin Verilmemiş Olması İhalenin İptali Sebebidir

Taşıma İhalesinde İdare Tarafından Mesafe Bilgisinin Verilmemiş Olması İhalenin İptali Sebebidir

Karar No              : 2012/UH.II-1452

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/2448 İhale Kayıt Numaralı “Ambulansla Hasta Nakil” İhalesi

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) Teknik şartnamenin 3.9 uncu maddesi, 3.15 inci maddesi, idari şartnamenin 25.3.3 ve 25.3.4 üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı hazırlanıp değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

            Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

            (Değişik altıncı fıkra: 30/7/2003-4964/4 md.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.”hükmü bulunmaktadır.

            İdari şartnamede;

            “Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1.İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Ambulansla Hasta Nakil
  2. b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
  3. c) Yapılacağı yer: Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları ve idarenin belirleyeceği görev alanları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 25 – Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler .araçlarla ilgili sigorta vergiler, kaza halinde oluşacak mali sorumluluktan kaynaklanacak tazminat, bakım, onarım, harçlar vb. gibi şeyler ve Teknik şartnamede yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            1 Proje Koordinatörü Asgari ücretin %400 fazlası, 1 kişi

            2 Hekim Personel Asgari ücretin %700 fazlası, 1 kişi

            3 Sağlık Personeli Asgari ücretin %65 fazlası,52 kişi

            4 Ambulans Şoförü Asgari ücretin %30 fazlası, 48 kişi

            5 Temizlik Personeli Asgari ücretle, 4 kişi olmak üzere toplam 106 kişi çalıştırılacaktır.

            Ulusal bayram, yılbaşı, resmi ve dini bayram günleri çalışma için :

            Ambulans Şoförleri için 185 gün,

            Sağlık Personeli için 185 gün süre ile çalışmaları öngörülmüştür.

            Fazla Çalışma İçin :

            Ambulans Şoförleri için 5000 saat,

            Sağlık Personelleri için 5000 saat süre ile fazla çalışma yapılması öngörülmüştür.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmi iki), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmi iki) gün esas alınacaktır.

            Personelin yol gideri günlük brüt (8,50 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (8,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

            Giyecek idare tarafından karşılanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamede yükleniciye ait olduğu belirtilen malzemelere ait giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

            Akaryakıt ve Giyecek idare tarafından karşılanacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:Teknik şartnamede belirtilen yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.”düzenlemelerinin bulunduğu,

            Teknik şartnamede;

            “Madde 3. Hizmette Kullanılacak Ambulanslara Ait Hususlar

            …

            3.2 Araçlar Karayolu Trafik Kanununa uygun, en az 2010 model veya üstü olacak, en fazla 60.000 km’de olacaktır.

            …

            3.9. Araçların lastikleri işin yapılması sırasında daima kullanıma uygun vaziyette olacak, lastikler mevsimine göre ve aracın kilometresine göre (en geç 40.000 km) yüklenici tarafından değiştirilecektir.

3.10. Taşıtın arıza veya kaza nedeni ile göreve çıkamayacak durumda olması halinde veya bakım, onarım ya da diğer nedenlerden hizmet dışı olacağı durumlarda yüklenici firma Önceden hazırladığı yeterli özellikleri taşıyan (Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.) ambulansı hizmeti aksatmadan en fazla 1 saat içinde hizmet dışı olan aracın yerine hizmete başlatacaktır (yüklenicinin en az 1 adet yedek aracı olmalıdır.)

            …

            3.15. Araçların her türlü bakım, onarım, lastik, tüm yedek parça, yağlama vb. giderleri yükleniciye ait olacaktır.

            …

            7.6. İş akdi feshedilen personelin kıdem veya ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti ve aylık ücret alacaklarından yüklenici sorumlu olup, idarenin sorumlu olmadığını yüklenici kabul eder.”düzenlemelerinin bulunduğu görülmüştür.

            4734 sayılı Kanunun “Şartnameler? başlıklı 12 nci maddesinde, idari ve teknik şartnamelerin ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirtecek şekilde hazırlanacağı, bu işlerin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verileceği, anılan kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı hüküm altına alınmıştır.

             Söz konusu ihalede, önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt maliyetinin idare tarafından karşılanacağı idari şartnamede düzenlenmiş olmakla birlikte kullanılacak araçların her türlü bakım, onarım, lastik, tüm yedek parça, yağlama vb. giderlerinin öngörülmesinde en önemli parametre durumundaki araçlarca kat edilecek mesafe bilgisine yönelik bir bilgiye dokümanda yer verilmediği tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde, söz konusu işte ambulans iş kaleminin maliyetinin yaklaşık maliyetin yaklaşık üçte biri kadar olduğu hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu kalem teklif fiyatın önemli bir kısmını oluşturmakta olup isteklilerce tekliflerin hazırlanması ve komisyon tarafından tekliflerin sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından söz konusu hususa ilişkin olarak dokümanda düzenlemelerin açık ve maliyet hesaplamasına ilişkin her türlü bilgiyi içerecek nitelikte olması gerekmektedir. Her ne kadar, işin doğası gereği kat edilecek mesafenin tam olarak tespiti mümkün olmasa da, idarenin söz konusu işteki daha önceki deneyimlerinden ya da diğer idarelerin deneyimlerinden tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere referans mesafe bilgisi vermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmuştur.

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

            Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet başvuru dilekçesinde dört iddiaya yer verildiği, bu iddialardan, “teknik şartnamenin 3.9 maddesi, 3.15 maddesi, idari şartnamenin 25.3.3 ve 25.3.4 maddelerinde yer alan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı hazırlanıp değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu” şeklinde ifade edilen birinci iddiası dışındaki diğer iddiaların, Kurulca, uygun bulunmamasına rağmen, birinci iddiaya yönelik olarak Kurul çoğunluğunca “Diğer taraftan yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde, söz konusu işte ambulans iş kaleminin maliyetinin yaklaşık maliyetin yaklaşık üçte biri kadar olduğu hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu kalem teklif fiyatın önemli bir kısmını oluşturmakta olup isteklilerce tekliflerin hazırlanması ve komisyon tarafından tekliflerin sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından söz konusu hususa ilişkin olarak dokümanda düzenlemelerin açık ve maliyet hesaplamasına ilişkin her türlü bilgiyi içerecek nitelikte olması gerekmektedir. Her ne kadar, işin doğası gereği kat edilecek mesafenin tam olarak tespiti mümkün olmasa da, idarenin söz konusu işteki daha önceki deneyimlerinden ya da diğer idarelerin deneyimlerinden tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere referans mesafe bilgisi vermesi gerektiği düşünülmektedir.” gerekçelerine dayanılarak“ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

İncelemeye konu ihalede;

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki ihale dokümanına yönelik 1 inci iddiasına ilişkin olarak idarece verilen cevap yazısında; “hasta nakil hizmetinin talebe göre yapılan bir hizmet olduğu, talebe göre yapılan işlerde araçların ne kadar km yapacağını öngörmenin yanlış olduğu, firmaların teklif vermelerinin hata olacağının düşünülerek km olarak herhangi bir sayı verilmediği, araçların yapacakları mesafe bilinseydi aylık yerine ihalenin km üzerinden çıkılmasının daha mantıklı olabileceği, bunların yanında araçların çalışma saatlerinin idari şartnamenin 7.3 maddesinde belirtildiği, belirtilen nedenlerden dolayı başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varıldığı ifade edilmiştir.” hususları dile getirilmiştir.

            Söz konusu iddiaya ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre:

            İdari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2.1 inci maddesi uyarınca, ihale konusu hizmetin Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları ve idarenin belirleyeceği görev alanları Hasta nakil hizmeti alımı olduğunun anlaşıldığı,

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.1 inci maddesinde;

“25.1.vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, araçlarla ilgili sigorta vergiler, kaza halinde oluşacak mali sorumluluktan kaynaklanacak tazminat, bakım, onarım, harçlar vb. gibi şeyler ve Teknik şartnamede yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir. “ düzenlemesi,

“Malzeme giderleri” başlıklı 25.3.3 üncü maddesinde;

“Teknik Şartnamede yükleniciye ait olduğu belirtilen malzemelere ait giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

Akaryakıt ve Giyecek idare tarafından karşılanacaktır.”

Düzenlemesi ile,

Teknik şartnamenin “Hizmette Kullanılacak Ambulanslara Ait Hususlar “ başlıklı 3 üncü maddesinin 3.15 inci alt başlıklı maddesinde;

            “3.15. Araçların her türlü bakım, onarım, lastik, tüm yedek parça, yağlama vb. giderleri yükleniciye ait olacaktır.”düzenlemesi,

Bulunmaktadır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler? başlıklı 12 nci maddesinde, idari ve teknik şartnamelerin ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirtecek şekilde hazırlanacağı, bu işlerin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verileceği, anılan kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı hüküm altına alınmıştır.

             Yukarıda aktarılan Kanun hükmü ile ihale dokümanındaki mevcut düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu ihalede, yaklaşık maliyet içinde önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt maliyetinin idare tarafından karşılanacağı hususunun idari şartnamede düzenlenmiş olduğu, teknik şartnamedeki düzenleme uyarınca, kullanılacak araçların her türlü bakım, onarım, lastik, tüm yedek parça, yağlama vb. giderlerinin yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği, bu düzenlemelerin öngörülmesinde, araçlarca kat edilecek mesafe bilgisine yönelik bir düzenleme yapılamamasının, yapılacak hizmet işinin doğası gereği kat edilecek mesafenin tam olarak tespitinin yapılmasının mümkün olmamasından kaynaklandığı, kaldı ki ihale dokümanında yapılan mevcut düzenleme çerçevesine bu dokümana yönelik 4 istekli tarafından ortalama olarak yaklaşık maliyetin % 92,80 oranı altında teklif verildiği, dolayısıyla, mevut düzenleme ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelerden rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin çalıştığı hususları göz önüne alındığında, mevcut doküman düzenlemesinin teklif verilmesine engel teşkil etmediği, diğer yandan, araçlarla yapılacak çalışma sonrasında oluşacak servis giderlerinin genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiğinden, ihale dokümanında yapılan mevcut düzenleme ile ihaleye teklif verilebileceği ve tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle; inceleye konu ihalede Kurul kararında yer alan başvuru sahibinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü iddialarına yönelik tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, başvuru sahibinin 1 inci iddiasına yönelik olarak yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “ihalenin iptaline” ilişkin karara katılmıyoruz.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın