xxxx
Home / Kamu İhale Genel Tebliği / TEKLİF EDİLEN CİHAZLAR İLE AYNI MARKA VE ORİJİNAL KİT TERCİH EDİLECEĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME

TEKLİF EDİLEN CİHAZLAR İLE AYNI MARKA VE ORİJİNAL KİT TERCİH EDİLECEĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UH.I-11

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1156655 İhale Kayıt Numaralı “Bayburt Devlet Hastanesi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarına Hizmet” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bayburt Devlet Hastanesi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarına Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Biyofen Kurumsal Sağlık Hizmetleri Yazılım Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 24.11.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 14.12.2023 tarih ve 121814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1415 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İkinci kısımda teklif edilen cihazlar ile aynı marka ve orijinal kit tercih edileceğine yönelik düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Şartnamenin C-18. maddesinde “Teklif veren firmanın teklif ettiği cihazlar ile aynı marka ve orijinal olmak kaydıyla hem High Sensitive Troponin I, hem de High Sensitive Troponin T reaktifi mevcutsa High Sensitive Troponin T reaktifi tercih edilecektir” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 60.6’ncı maddesinde teklif edilen kitler ile kitlerin tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmayacağının açıklandığı, iddia konusu Teknik Şartname maddesinin de belirtilen açıklamaya aykırı olacak şekilde teklif edilen cihaz ile High Sensitive Troponin T reaktifi için aynı marka olması gerektiğinin düzenlendiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin birinci ve ikinci kısımlarının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin birinci ve ikinci kısımlarının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın