xxxx
Home / İTİRAZEN ŞİKAYET / Teklif Mektubu Tarihinin Teklif Mektuplarının Asli Unsurlarından Olmadığı

Teklif Mektubu Tarihinin Teklif Mektuplarının Asli Unsurlarından Olmadığı

Karar No              : 2019/UY.I-159

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/583470 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Bolvadin Derekarabağ Köyü 6 Derslikli Okul Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar Özel İdaresi Plan-Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 06.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Afyonkarahisar Bolvadin Derekarabağ Köyü 6 Derslikli Okul Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Eyüp Güngör’ün 18.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2019 tarih ve 462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/18 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 İhaleye katılan isteklilerden İntas İnş. Taah. Pro. En. Eri. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak Gedik İnş. Em. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesine, teklif mektubunun ise İdari Şartname’nin 23’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklinin iş deneyim belgesine ilişkin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olduğu, ancak anılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunun esaslı eksiklikler barındırmadığı, bu haliyle anılan istekli tarafından sunulan teklifin geçerli bir teklif sayılarak sınır değer hesabına dahil edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde                “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. a) Yazılı olması.
  2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

  1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
  2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 – % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

  1. a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  2. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  3. c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

  1. d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden teklif mektuplarının, yazılı olması, mektupta ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, mektup üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi, ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının gerektiği, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından söz konusu niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca sınır değer hesaplamasında, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesindeki düzenlemeye göre teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceği görülmüştür.

Yapılan incelemede; idarece yapılan değerlendirme neticesinde İntas İnş. Taah. Pro. En. Eri. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak Gedik İnş. Em. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin, “teklif mektubunun İdari Şartname’nin 23’üncü maddesine,  iş deneyim belgesinin ise İdari Şartname’nin 7’nci maddesine uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 İntas İnş. Taah. Pro. En. Eri. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak Gedik İnş. Em. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif dosyası incelendiğinde anılan istekli tarafından  948.500,00 TL tutarında teklif bedeli içeren anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun sunulduğu, söz konusu teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olduğu ve İş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin vergi kimlik numarasına yer verildiği tespit edilmiş, bununla birlikte  ihale tarihi 06.12.2018 olmasına rağmen teklif mektubu tarihinin 06.02.2018 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu haliyle ilgili teklif mektubunun, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde yer alan nitelikleri haiz ve standart forma uygun olduğu, teklif mektubundaki tarihin ihale tarihinden farklı olmasının teklifin esasını değiştiren bir aykırılık olmadığı zira ihale tarihinin ve teklif mektubu tarihinin teklif mektuplarının asli unsurlarından olmadığı, bu nedenle anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunda hatalı yazılan teklif mektubu tarihinin teklifin esasını değiştirmediği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, anılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunun usulüne uygun olduğu ve söz konusu isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun da idarece uygun bulunduğu, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı göz önüne alındığında ilgili istekli tarafından sunulan teklifin geçerli teklif olarak dikkate alınması ve sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmış ve bu itibarla başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın