xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamede Ürün Gramajının Seçimlik Verilmiş Olması

Teknik Şartnamede Ürün Gramajının Seçimlik Verilmiş Olması

Teknik Şartnamede Ürün Gramajının Seçimlik Verilmiş Olması

Karar No              : 2020/MK-323

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/372707 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Yılları (01/01/2021-31/12/2022) Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/372707 ihale kayıt numaralı “2021-2022 Yılları (01/01/2021-31/12/2022) Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.10.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1645 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 03.12.2020 tarihli E:2020/2025 K:2020/2446 sayılı kararı ile “…İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı açık olmakla birlikte, birim fiyat teklif cetvelinde öğün miktarlarının yanında isçi sayıları üzerinden de teklif verilmesinin istendiği, dolayısıyla 4857 sayılı Kanun’da %3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli isçi sayısı ile bu isçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu isçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesinin 13.07.2020 tarihli E:2020/1657 K:2020/1916 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Olayda, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Teknik Şartname kapsamında bardak yoğurt girdisinin özellikleri ve gramajı hususunda düzenleme yapıldığı, buna göre bardak yoğurt gramajının 150 veya 200 gram olabileceği belirtilerek seçimlik bir düzenlemeye yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda, istekliler tarafından seçimlik olarak yer verilen düzenlemedeki gramajlar esas alınarak maliyet hesaplaması yapılabileceği, bahse konu düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil etmediği, ayrıca iddia konusu hususun teklif verecek olan bütün istekliler için eşit olduğu, olası bir aşırı düşük sorgulamasına engel oluşturmayacağı ve ihalede tüm tekliflerin de sınır değerin üzerinde oluştuğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacı şirketin 5.iddiasının yerinde görülmemesine ilişkin kısmının iptaline, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacı şirketin 8. iddiasının yerinde görülmemesine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine…” şeklinde gerekçe belirtilerek davacının 8’inci iddiası yönünden davanın reddine, 5’inci iddiası yönünden ise dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.10.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1645 sayılı kararının 5’inci  iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın