xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Tam Yağlı Yarım Yağlı Beyaz Peynir Tevsiki – Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Yarım Yağlı Tam Yağlı Olduğunun Açıkça Belirtilmemiş Olması

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Tam Yağlı Yarım Yağlı Beyaz Peynir Tevsiki – Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Yarım Yağlı Tam Yağlı Olduğunun Açıkça Belirtilmemiş Olması

Karar No              : 2017/UH.I-1290

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar Analizsiz, 1 Yıllık (2 Kısım)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı  Ankara Tedarik  Bölge Başkanlığı tarafından 07.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar Analizsiz, 1 Yıllık (2 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Gençocak Yemek Tem. Ser. Hiz. İnş. Nak. Tur. Bil. Yaz. Tic. Ltd. Şti.nin 31.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.04.2017 tarih ve 21604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/917 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale dokümanı kapsamında verilen Yemek Hizmetlerinde Alınacak Mallara Ait Teknik Şartname Çizelgesi’nde taze beyaz peynir için tip 1 tam yağlı veya tip 2 yarım yağlı tiplerden herhangi birisinin olması gerektiği, dil peyniri için tip 1 tam yağlı veya tip 2 yarım yağlı tiplerden herhangi birisinin olması gerektiği, kaşar peyniri için tam veya yarım yağlı taze kaşar peyniri birisinin olması gerektiği, tulum peyniri için l’inci sınıf tiplerden tam veya yarım yağlı tiplerden herhangi birisinin olması gerektiğinin belirtildiği, ticaret borsa bültenlerinde yarım yağlı ve tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum ve dil peyniri fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmiş olmasına rağmen, anılan istekli tarafından belirtilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum ve dil peyniri için öngörülen bedellerin tam yağlı veya yarım yağlı olacak şekilde tevsikinin yapılmadığı, salt peynir fiyatına yer verildiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale dokümanı arasında yer alan yemek hizmetlerinde alınacak mallara ait Teknik Şartname çizelgesinde taze beyaz peynir, dil peyniri, kaşar peyniri ve tulum peyniri için tam yağlı ve ya yarım yağlı olması gerektiğinin belirtildiği, anılan çizelgede  söz konusu peynir çeşitleri için tam yağlı ve ya yarım yağlı olması belirtilmesine rağmen aşırı düşük sorgulaması sunan firmanın  Sivas ticaret borsası bülteninde tam yağlı veya yarım yağlı olarak belirtilmediği ve bu durumda sunulan aşırı düşük sorgulaması firma lehine fiyat avantajı sağladığı ve bu gerekçe ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağıdır

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ TEKLİF DEĞERLENDİRMELERİ AYNI İŞLEMLER ÜZERİNDEN AYNI SIRAYLA YAPILMALIDIR

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ İDARECE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME’YE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ÖNCELİKLE İSTEKLİLERİN SUNDUĞU KATALOGLAR ÜZERİNDEN YAPILMALI VE KATALOGLARIN UYGUN BULUNMASI HALİNDE DEMONSTRASYON İŞLEMİNE GEÇİLMELİDİR.

Bize ulaşın