xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Karar No              : 2021/UH.I-1541

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/345674 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Öğrenci ve Personellerinin 2 Yıl 4 Ay Süreli Malzemeli 2000000 Adet/Öğün Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Üniversitemiz Öğrenci ve Personellerinin 2 Yıl 4 Ay Süreli Malzemeli 2000000 Adet/Öğün  Yemek” ihalesine ilişkin olarak Truva Personel ve Mutfak Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 02.08.2021 tarih ve 34651 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1283 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale dokümanına ait yemek çeşitleri ve porsiyon gramajlarına ait belirtmelerde örnek yemek menüsü oluşturulmuşsa da şöbiyet tatlısı, trileçe tatlısı, kabak tatlısı, supangle ve kalburabastı tatlılarına ait girdilerin kaç gram veya porsiyonlarda verileceğinin ve kullanılacak malzeme ve miktarının belirtilmediği, ancak adı geçen tatlıların örnek yemek menüsünde talep edildiği bu nedenle de teklife esas hesaplamanın ve aşırı düşük teklif sorgulamasının imkansız hale geleceği, dolayısıyla tüm bileşenlerin somut ve açık bir şekilde belirtilmemesinin tüm istekliler için eşit koşullarda ihale yapılmasının önüne geçeceği, iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde “Aylık yemek menülerinde yazan ancak Teknik Şartname C’de ismi olmayan yemekler idare diyetisyenlerince benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak (yükleniciye ek bir maliyet yüklenmeyecek şekilde ) standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır. .” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 36’ncı maddesinde “Bir yıllık aylara göre düzenlenmiş dört kap yemek menülerine örnekler aşağıda verilmiştir. Örnek menüde olup ta yemek çeşitleri ve porsiyon gramajlarında (Teknik şartname C) yer almayan çeşitler yüklenicinin hazırlayacağı reçete doğrultusunda yapılacaktır. Hazırlanan reçete idare diyetisyen/gıda mühendisi tarafından onaylanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartname’de ihale konusu iş kapsamında 14 günlük örnek menülerin isteklilere sunulduğu, söz konusu yemeklerde kullanılacak malzeme cinslerinin ve malzeme miktarlarının ilgili tablolarda açıklandığı ve isteklilerden ilgili tablolar esas alınarak tekliflerinin oluşturulmasının istendiği, şikayete konu trileçe tatlısı, şöbiyet tatlısı, kabak tatlısı, supangle ve kalburabastı tatlılarına örnek yemek menüsünde yer verilmekle birlikte, “Yemek Çeşitleri ve Porsiyon Gramajları” başlıklı Teknik Şartname (C)’de yer verilmediği görülmüştür.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği, istekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygun ve listede yer alan yemek listesi ve gramajlara göre maliyetlerin belirlenip teklif fiyata dâhil edileceği ve isteklilerin tekliflerini hazırlayacağı, incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin belirttiği trileçe tatlısı, şöbiyet tatlısı, kabak tatlısı, supangle ve kalburabastı tatlılarının idarenin örnek menülerinde yer aldığı bununla birlikte söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve malzeme miktarlarının idare tarafından belirtilmemiş olduğu, bu durumda anılan yemeklerin içeriklerinin diyetisyenler veya idare tarafından öngörüleceği ve yüklenici tarafından itiraz edilmeden söz konusu yemek içeriğine uyulması gerekeceği, belirtilen durumun isteklilerin ihaleye sağlıklı şekilde teklif oluşturmalarını engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın