xxxx
Home / İHALENİN İPTALİ / YEMEK İHALELERİNDE TEKNİK ŞARTNAME İÇERİSİNDE YİYECEKLERİN GRAMAJLARINA DAİR ÇELİŞKİLİ MADDELER BULUNMASI

YEMEK İHALELERİNDE TEKNİK ŞARTNAME İÇERİSİNDE YİYECEKLERİN GRAMAJLARINA DAİR ÇELİŞKİLİ MADDELER BULUNMASI

Karar Tarihi : 06.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-402

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/44305 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Temini” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 15.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Yıllık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Temini” ihalesine ilişkin olarak Hanedan Kurumsal Hiz. Gıda Yem. Tem. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.02.2024 tarih ve 133566 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/265 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin “Yiyecek Maddelerinin Gramajları” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1’inci alt maddesinde yer alan kahvaltı tablosunun (d) satırında “Reçel Çeşitleri / Bal / Fındık Ezmesi / Tahin-Pekmez (Açık/Mini) 30 Gr” düzenlemesinin yer aldığı, aynı Şartname’nin 2 no’lu ekinde yer alan “A-2 Gıda Evsafı” başlıklı düzenlemesinin “Poşet Reçel” başlıklı 67’nci maddesinin 9’uncu alt maddesinde “Ambalaj: Reçeller reçelin özelliğini bozmayan ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alüminyum veya kalay folyo yüksek ısıda preslenmek suretiyle kapanmalı, reçelin konulduğu ambalaj hariç net ağırlık 20 Gr, PVC temiz, sağlam olacak ve evvelce kullanılmış olmalı, kutudaki reçel sıraları arasına kağıt konulmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, diğer taraftan “Poşet Bal” başlıklı 68’inci maddesinin 3’üncü alt maddesinde “25 gr’lık PVC ambalajlarda olacaktır. Toksik madde içermeyecektir.” düzenlemesinin, “Fındık

Ezmesi” başlıklı 69’uncu maddesinin 3’üncü alt maddesinde “25 gr’lık PVC ambalajlarda olacaktır. Toksik madde içermeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ilgili düzenlemelerin Teknik Şartname’nin “Yiyecek Maddelerinin Gramajları” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1’inci alt maddesinde yer alan kahvaltı tablosunun (d) satırında yer alan düzenleme ile çeliştiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapılan incelemede, Teknik Şartname’nin “Yiyecek Maddelerinin Gramajları” başlıklı 7’nci maddesinde “Reçel Çeşitleri”, “Bal” ve “Fındık Ezmesi” ürünlerinin gramajlarının tek kişilik ambalajlarda “30 gr” olarak belirlendiği ancak aynı Şartname’nin gıda evsafının yer aldığı 2 no’lu ekinde anılan ürünlere ilişkin gramajların ilgisine göre 20 gr ve 25 gr olarak belirlendiği, mevcut haliyle ilgili doküman düzenlemelerinin birbirleri ile çelişkili olduğu, dolayısıyla söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sağlıklı teklif oluşturulması imkanı bulunmadığı gibi aşırı düşük teklif açıklamalarının dokümana uygun olarak yapılabilmesi ve bu açıklamaların idare nezdinde değerlendirilebilmesi imkanının da ortadan kaldırıldığı anlaşıldığından çelişki içerdiği tespit edilen başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemeleri hasebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Kurulun Aşırı Düşük Fiyat Sorgulamasında Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yerinde Olmadığı Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi (İhalenin İptal Edilmesi) Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi

Yılı          2012 Dairesi  2 Dosya No            39976 Tutanak No        42104 Tutanak Tarihi   21.6.2016 Kararın Konusu …

Bize ulaşın