Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yetkili Kişilerce İmzalanmış Olan Teklif Mektubu Ve Ekinde Sunulan Evraklar İle İmza Sirkülerinde Yer Alan İmzaların Her Birinin Aynı Olması Gerekmektedir.

Yetkili Kişilerce İmzalanmış Olan Teklif Mektubu Ve Ekinde Sunulan Evraklar İle İmza Sirkülerinde Yer Alan İmzaların Her Birinin Aynı Olması Gerekmektedir.

Karar No              : 2021/UH.I-1794

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/413386 İhale Kayıt Numaralı “Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması,  Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması,  Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Emg İşl. Tes. Geri Kaz. Atık Dep. Loj. Çevre İş Sağ. ve Güv. Dan. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 09.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.09.2021 tarih ve 42744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1533 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin teklif mektuplarında yer alan imza ile imza sirkülerinde yer alan imza arasında farklılık bulunduğu ve sunmuş oldukları belgeler arasında imza beyannamesi ve vekaletname bulunmaması sebebi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dosyalarında firmalarının yetkilisi Ezgi Erten’e ait imza sirküsünün bulunduğu ve teklif mektubunu da söz konusu kişinin imzaladığı, başka bir şahsın teklif mektubuna imza atmasının söz konusu olmadığı, gerekirse Kurum’da imzaların tekrar atılabileceği, söz konusu imzaların farklı olduğunu ihale komisyonunun belirleyemeyeceği ve bu imzaların teknik bir inceleme yapıldıktan sonra karar verilebileceği bu sebep ile imzaların tekrar karşılaştırılması gerektiği, Kurum tarafından olumsuz sonuçla gelmesi halinde kriminal inceleme yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Tehlikeli Atıklarının Ara Depolanması ve/veya Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi İşi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur…d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

06.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre, başvuru sahibi istekli Emg İşl. Tes. Geri Kaz. Atık Dep. Loj. Çev. İş Sağl. ve Güv. Dan. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “Birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzalar incelendiğinde…İstekli firmanın sunmuş olduğu imza sirküsünde yer alan imzadan farklı olması ve sunmuş olduğu belgeler arasında imza beyannamesi, vekalet bulunmaması…” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ise “İhalede vekaletname sunulmadığı, Ezgi Erten adına düzenlenmiş imza sirküleri sunulduğu,…İstekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve cetveli ile teklif zarfında yer alan imza ile istekli tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan imza arasında farklılıklar olduğu…” gerekçesiyle şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Emg İşl. Tes. Geri Kaz. Atık Dep. Loj. Çev. İş Sağl. ve Güv. Dan. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı içerisinde Ezgi Erten’e ait imza sirkülerinin bulunduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden teklif mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olmasının gerektiği, yetkili kişilerce imzalanmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, teklif zarflarının ise yapıştırılan yerinin istekliler tarafından imzalanıp, kaşelenmesi veya mühürlenmesi gerektiği, aksi halde teklif zarflarının değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler ile başvuru sahibine ait teklif mektubu ve eki teklif cetveli ile teklif zarfında yer alan imzaların şirketi temsile yetkili Ezgi Erten’e ait olarak sunulan imza sirkülerinde yer alan imzalar ile karşılaştırılması neticesinde, adı geçen belgelerde yer alan imzaların birbirine benzemediği ve imzalar arasında farklılıkların bulunduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından ilgili belgelerdeki imzaların Ezgi Erten’e ait olduğu ve gerekirse Kurum’da imzaların tekrar atılabileceği, bu imzaların teknik bir inceleme yapıldıktan sonra karar verilebileceği vb. yönünde iddialara da yer verilmekle birlikte; teklif zarfında sunulan teklif mektubu ve eki teklif cetveli ile imza sirküleri ve teklif zarfında yer alan imzaların her birinin aynı olması gerektiği, ancak söz konusu imzaların birbirinden farklı olduğu dikkate alındığında, yeniden incelenecek tek bir imzanın üç farklı imzanın uygunluğunu ortaya koyması açısından mümkün olmadığı da anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, idarece başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın