xxxx
Home / İhale Danışmanı / Zeyilname İle Teknik Ve İdari Şartnamede Değişiklik Yapılmış Olması

Zeyilname İle Teknik Ve İdari Şartnamede Değişiklik Yapılmış Olması

Zeyilname İle Teknik Ve İdari Şartnamede Değişiklik Yapılmış Olması

 

Karar No              : 2021/UH.I-826

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2020/456406 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” ihalesine ilişkin olarak Triomed Diagnostic Medikal Sist. A.Ş.nin 24.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2020 tarih ve 45941 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 24.03.2021 tarihli ve 2021/MK-119 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1605-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Şikâyete konu ihalenin 05.10.2020 tarihinde ve 13.10.2020 tarihinde yayımlanan zeyilnameler ile iki defa ertelendiği, Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin ikinci fıkrası gereği ihale tarihinin ancak bir defaya mahsus olarak ertelenebileceğinden ikinci defa ihale tarihinin ertelenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ikinci defa yapılan ihale tarihi ertelemesi sonrasında ihale ilanında ihale tarihinin değiştirilmediği, söz konusu tarihin ilk ihale tarihi olan 08.10.2020 tarihi olarak ilanda yer aldığı, söz konusu durumun da mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.  …” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması” başlıklı 15.1’inci maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” açıklaması,

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020/456406 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihalede 10 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı indirildiği, anılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, bahse konu ihaleye ilişkin 2 zeyilname düzenlendiği, ilk zeyilnamenin 05.10.2020 tarihinde ve ikinci zeyilnamenin 12.10.2020 tarihinde alındığı ve aynı tarihlerde ihale dokümanı indirenlerin tamamına EKAP üzerinden gönderildiği, 07.09.2020 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 08.10.2020 olarak düzenlendiği, 05.10.2020 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 15.10.2020 tarihine, 12.10.2020 tarihli zeyilname ile de ihale tarihinin 23.10.2020 tarihine ertelendiği tespit edilmiştir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, istekli olabilecek Triomed Diagnostic Medikal Sist. A.Ş. tarafından 24.09.2020, istekli olabilecek Seres Diagnostik Tıb. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Değişim Med. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 02.10.2020 tarihinde ayrı ayrı olmak üzere ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

İdare tarafından anılan istekli olabileceklere verilen şikâyete cevap içeriklerinde bazı iddialar için 05.10.2020 tarihinde zeyilname düzenlendiği bilgisine ve/veya zeyilname ile değiştirilen ihale dokümanı düzenlemelerine yer verildiği,

Değişim Med. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde İdari Şartname’nin 47’nci maddesine yönelik ikinci bir şikâyet başvurusunun yapıldığı, bahse konu başvuru üzerine 12.10.2020 tarihli zeyilnamenin düzenlendiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle ertelenebileceği hükme bağlanmış; 55’inci maddede ise, 29’uncu maddeden farklı olarak, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılması gereken hallerde (29’uncu maddeye göre zeyilname düzenlenmek suretiyle) ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilmesine imkan tanınmıştır. Dolayısıyla, gerek 29’uncu maddede, gerekse 55’inci maddede zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi hususlarında “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklinde sınır getirilmiş olmakla birlikte, 29’uncu maddedeki şartların oluşması halinde ihale tarihinin ertelenmesi üzerine 55’inci maddedeki şartların oluşması halinde bir kez daha ertelenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, 07.09.2020 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 08.10.2020 olarak düzenlendiği, 05.10.2020 tarihli zeyilname ile ihale tarihinin 15.10.2020 tarihine, 12.10.2020 tarihli zeyilname ile de ihale tarihinin 23.10.2020 tarihine ertelendiği, ihale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması olduğu gözetildiğinde, birden fazla kere zeyilnameyle ihale tarihinin idarece ertelenmesiyle isteklilere teklif hazırlama imkânının sağlandığı, 05.10.2020 tarihinde düzenlenen zeyilnameye konu olan hususlara ilişkin ve 12.10.2020 tarihinde düzenlenen zeyilname öncesinde istekli olabilecekler tarafından idareye şikâyet başvurularında bulunulduğu hususu göz önüne alındığında, 12.10.2020 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapılması ve ihalenin ikinci kez ertelenmesinin, Kanun’un 55’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zeyilname ile yapılan değişikliklerin veya düzenlenen eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin Kanun’un 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olduğu, ancak idare tarafından düzenlenen her iki zeyilnamede yer alan değişikliklerin Teknik Şartname ve İdari Şartname’ye yönelik olarak ilana yansımayan hususlar olduğu,  ilanda yer alan ihale tarihine yönelik değişikliğin de doküman indirmiş olan tüm istekli olabileceklere bildirildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın