Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / Akaryakıt Tevsikinde EPDK’nın EBİS bildirim sistemi üzerinden ilan edilenden Farklı Olarak Bayiden Fiyat Almanın Geçerli Olacağı

Akaryakıt Tevsikinde EPDK’nın EBİS bildirim sistemi üzerinden ilan edilenden Farklı Olarak Bayiden Fiyat Almanın Geçerli Olacağı

2017/127985 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma (Ankara)” İhalesi – Tarih: 19.07.2017 – No: 2017/UH.III-1958

Toplantı No: 2017/036
Gündem No: 93
Karar Tarihi: 19.07.2017
Karar No: 2017/UH.III-1958

Şikayetçi:
Carpartner Yard. Ve Des. Hizm. Oto. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti
İhaleyi Yapan Daire:
Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Tarih ve Sayısı:
22.06.2017 / 35805
Başvuruya Konu İhale:
2017/127985 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma (Ankara)” İhalesi
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Carpartner Yardım ve Destek Hizm. Oto. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.,

İvedik Mah. Anadolu Bulvarı No: 246 Yenimahalle/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 8. Km No: 156 06530 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/127985 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma (Ankara)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 19.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma (Ankara)” ihalesine ilişkin olarak Carpartner Yardım ve Destek Hizm. Oto. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 09.06.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2017 tarih ve 35805 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1583 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, akaryakıt maliyetine ilişkin olarak EPDK’nın internet adresindeki EBİS bildirim sistemi üzerinden Shell şirketine ait akaryakıt bayi fiyat raporunda yer alan akaryakıt fiyatının kullanılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamaya uygun olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiği, ancak söz konusu işlemin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin adının “Personel Taşıma” olduğu, söz konusu ihale sonucunda ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacağı anlaşılmış olup bu ihale kapsamında kısmi teklif verilmesine izin verilmediği görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde başvuruya konu ihalenin süreci özetle şöyledir:

19.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 10 (on) istekli tarafından teklif verildiği, söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden And Grup Nakliyat Otomotiv Emlak İnşaat Taahhüt Temizlik Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif dosyası kapsamında sundukları imza beyannamesi ile imza sirkülerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle, Karahan Kardeşler Seyahat Taş. Tur. Eml. Kuy. Gıda Temizlik Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin ilgili maddeleri gereğince sunulması istenilen banka referans mektubu ile iş deneyim belgesinin teklif dosyasında mevcut olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Teklif bedelleri, aşırı düşük teklife esas sınır değerin altında olduğu tespit edilen başvuru sahibi Carpartner Yardım ve Destek Hizm. Oto. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti., Karsel Tur. Taş. Güv. Sist. ve Hizm. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Hakkıoğlu Turizm Taşımacılık Tem. Oto Kiralama B.Y.P.San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük tekliflerine yönelik yazılı açıklama istenildiği, anılan istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeyerek bu isteklilerin tekliflerinin reddedildiği,

İhale komisyonu tarafından, verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin Özgün-Tur Seyahat ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı, Beşeller Turizm Taşımacılık Filo Kiralama Otomotiv İnş. Taah. Emlak San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklifine ilişkin yapılan yazılı açıklamanın 30.05.2017 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan gerekçe ile yeterli görülmediği anlaşılmıştır. Söz konusu kararın ilgili kısmı şöyledir:

“İsteklinin akaryakıt maliyetlerine ilişkin olarak yaptığı ayrıntılı açıklamada, isteklinin https://bildirim.epdk.org.tr (EBÎS) adresinden alınan Shell firmasına ait akaryakıt bayi fiyatı raporu görüntüsünü sunduğu ve akaryakıt maliyeti açıklamalarını bu raporda yer alan akaryakıt fiyatı çerçevesinde yaptığı tespit edilmiştir. Komisyonumuzca, istekli tarafından akaryakıt maliyetlerini açıklamak için kullanılan Shell firmasının akaryakıt bayi bildirim raporunun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3 üncü maddesinde yar alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından îlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir… ” şeklindeki mevzuat düzenlemesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, istekli tarafından akaryakıt maliyetini açıklamada kullanılan akaryakıt fiyatının kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen bir fiyat tarifesi olmadığı, dolayısıyla akaryakıt maliyetlerini açıklamakta kullanılamayacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Ayrıca, söz konusu isteklinin akaryakıt maliyeti açıklamalarına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sıralanan açıklama, usul ve yöntemlerinden herhangi biri ile de (üçüncü kişilerden teklif alma vb.) açıklamada bulunmadığı tespit edilmiştir.”

Başvuru sahibinin iddiası temelde, aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeme gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığına ilişkindir.

Bu bağlamda, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri şöyledir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği belirtilmektedir.

Öte yandan hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sınır değerin tespiti ile aşırı düşük teklilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

….

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir …” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Tebliğ maddesinde, isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini hangi yöntemleri kullanmak suretiyle açıklayabilecekleri belirtilmiştir. Bu kapsamda, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifelerinin açıklama yöntemi olarak kullanılabileceği, ancak bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Ayrıca aşırı düşük teklif açıklama kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre istekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklama kapsamında akaryakıt giderini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde,

14.04.2017 tarihli EPDK’nın EBİS bildirim sistemi üzerinden yayımlanan Shell marka Ankara ili akaryakıt bayi fiyatı raporu internet çıktısının sunulduğu, söz konusu raporda motorin (diğer) fiyatının KDV dâhil 4,7 TL olduğu, açıklama kapsamında da bu tutardan KDV bedeli düşülmek suretiyle hesaplanan 3,98 TL tutarının esas alındığı görülmüştür.

Bu bağlamda, 27.03.2017(ilan tarihi) ile 19.04.2017(ihale tarihi) tarihleri arasına ilişkin olarak, EPDK’nın erişime açık olan “https:// bildirim.epdk.org.tr/ bildirimportal/faces/ pages/tarife/petrol/ illereGorePetrolAkaryakıtFiyatSorgula.xhtml” adresinden elde edilen “Akaryakıt Bayi Fiyat Raporu” incelendiğinde, 27.03.2017 ile 19.04.2017 tarihleri arasında (ihale tarihi olan 19.04.2017 tarihi hariç) Ankara ilinde geçerli motorin (diğer) fiyatları arasında (KDV dâhil) 4,7 TL’lik litre fiyatından daha düşük fiyatların da bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, başvuru sahibi tarafından akaryakıt girdisine ilişkin teklif edilen ve EPDK’nın EBİS bildirim sistemi üzerinden ilan edilen Shell markasına ait KDV dâhil 4,7 TL’lik bedelin, ihale ilan ve ihale tarihi arasında geçerli olan en düşük fiyatın altında olmadığı, ayrıca EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarına erişimin de mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla idarece, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile yeterli görülmemesi işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Carpartner Yardım ve Destek Hizm. Oto. Nakliyat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Şinasi CANDAN

Başkan V.

  1. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın