xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ek-0.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunan İsteklinin Listedeki Hangi Ürünlerin Üreticisi, Hangi Ürünlerin Satıcısı Olduğunun Ayrı Tablolar Halinde Belirtilmediği

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ek-0.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunan İsteklinin Listedeki Hangi Ürünlerin Üreticisi, Hangi Ürünlerin Satıcısı Olduğunun Ayrı Tablolar Halinde Belirtilmediği

Karar No              : 2016/UH.II-2579

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/363622 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20.09.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” ihalesine ilişkin Canem Yemek Üretim Gıda Hayv. Nak. Taah. İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2016 tarih ve 55103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu ve aşağıda belirtilmiş olan nedenlerle söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu EK-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine göre hazırlanmadığı, belgelerde yer alan ana çiğ girdilerin fiyatlarının ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olduğu ve toplam tutarlarının da yanlış hesaplandığı, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde üretilen/alımı ve satımı yapılan mal miktarlarının, ihale konusu ihtiyaçların en az yarısını kapsamadığı, söz konusu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı, ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince adı geçen tutanağın ekinde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu, ilgili firmanın teklifinin reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu EK-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine göre hazırlanmadığı, belgelerde yer alan ana çiğ girdilerin fiyatlarının ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olduğu ve toplam tutarlarının da yanlış hesaplandığı, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde üretilen/alımı ve satımı yapılan mal miktarlarının, ihale konusu ihtiyaçların en az yarısını kapsamadığı, söz konusu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı, ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince adı geçen tutanağın ekinde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu, ilgili firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

 Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından açıklaması kapsamında sunulan Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.7’nci maddesine uygun olarak ilgili meslek mensubu tarafından her sayfası kaşelenip imzalanmak suretiyle sunulduğu, açıklama kapsamındaki belgelerde yer alan ana çiğ girdilerin fiyatlarının söz konusu belgede yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olmadığı, miktarların da Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan miktarlarla uyumlu olduğu, bunun yanında adı geçen tutanağın ekinde sunulan 21.09.2016 tarihli faaliyet belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olarak sunulduğu anlaşılmakla birlikte, adı geçen belgede 119 kalem olarak yer alan ana çiğ girdi listesine bir bütün olarak yer verildiği, belirtilen listenin isteklinin söz konusu malı imalatlarında kullanıyor olması durumuna göre 150-ilk madde ve malzeme, 151-yarı mamuller-üretim hesaplarında veya malların ticaretinin yapılıyor olmasına göre 153-ticari mallar hesabında olup olmadığına ilişkin tablo halinde sınıflandırmasının yapılmadığı, diğer bir ifade ile Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunan isteklinin 119 kalem halinde belirtilen listedeki hangi ürünlerin üreticisi, hangi ürünlerin satıcısı olduğunun ayrı tablolar halinde belirtilmediği tespit edildiğinden söz konusu belgenin bu bakımdan mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu açıdan uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağıdır

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ TEKLİF DEĞERLENDİRMELERİ AYNI İŞLEMLER ÜZERİNDEN AYNI SIRAYLA YAPILMALIDIR

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ İDARECE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME’YE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ÖNCELİKLE İSTEKLİLERİN SUNDUĞU KATALOGLAR ÜZERİNDEN YAPILMALI VE KATALOGLARIN UYGUN BULUNMASI HALİNDE DEMONSTRASYON İŞLEMİNE GEÇİLMELİDİR.

Bize ulaşın