xxxx
Home / İş Deneyim Belgesi / İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL TARİHİNİN UYGUN OLMASINA RAĞMEN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL TARİHİNİN UYGUN OLMASINA RAĞMEN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UM.II-694

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Diyarbakır Açık Cezaevi Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/226375 İhale Kayıt Numaralı “30 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Diyarbakır Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 26.03.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “30 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Abdullah Peker’in 02.04.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.04.2024 tarih ve 140596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/482 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından, iş deneyimini tevsiken özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında sözleşme ve fatura örneklerinin idareye sunulduğu, iş deneyime konu işin kesin kabul tarihinin ihalenin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğu iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdarece alınan 28.03.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi isteklinin (Abdullah Peker) sunmuş olduğu iş deneyimini gösterir belgelerin (özel sektöre gerçekleştirilen benzer iş kapsamında; sunulan sözleşme ve faturalar) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesine uygun olmadığı, sunulan belgeler kapsamında söz konusu işin kesin kabul tarihinin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında, “…istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir…” hükmünün yer aldığı, ayrıca anılan Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin c bendinde “Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerde de sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir.” hükmünün de yer aldığı görülmüş olup, kesin kabul tarihinin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olması durumunun mevzuata aykırılık taşımadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında; şikâyete konu edilen ihalenin ilan tarihinin 26.02.2024, ihale tarihinin ise 26.03.2024 tarihi olduğu, isteklinin iş deneyimini belgelendirmek amacıyla sunmuş olduğu sözleşme kapsamında söz konusu işin kabul tarihine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ancak bu durumda mevzuat hükümleri gereği sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği, sunulan faturaların tarihlerinin ise sırasıyla 19.03.2024 ve 20.03.2024 olduğu, bu çerçevede söz konusu işin kabul tarihinin 20.03.2024 tarihi olarak değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Yapılan tüm bu inceleme ve tespitler neticesinde, başvuru sahibi isteklinin (Abdullah Peker) idareye sunmuş olduğu iş deneyimini gösteren belgelerin kesin kabul tarihinin sunulan faturalardan en son düzenlenmiş olan faturanın tarihi (20.03.2024) olduğu, bu tarihin de ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında yer aldığı (26.02.2024-26.03.2024) tespit edilmiş olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi isteklinin (Abdullah Peker) teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi mevzuata uygun olmadığından teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

İŞ DENEYİM BELGESİ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİK BEYAN SONUCU GEÇERSİZ KALABİLİR

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ GEREKTİREN KISMININ ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAĞI BEYAN EDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNULMADIĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN “25490-Y-KD-26-2” SAYILI İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE KONUSU İŞTE KULLANILAMAZ

Bize ulaşın