xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Yeşil Zeytin Tevsiki – Ticaret Borsasında Fiyat Farklılığı – Gramaj Tablosunun EK-H.4 Tablosuna Tam Olarak Yansıtılmaması

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Yeşil Zeytin Tevsiki – Ticaret Borsasında Fiyat Farklılığı – Gramaj Tablosunun EK-H.4 Tablosuna Tam Olarak Yansıtılmaması

Karar No              : 2017/UH.I-1290

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar Analizsiz, 1 Yıllık (2 Kısım)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı  Ankara Tedarik  Bölge Başkanlığı tarafından 07.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Hizmeti Erzak Dahil, Malzemeli, Laboratuvar Analizsiz, 1 Yıllık (2 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Gençocak Yemek Tem. Ser. Hiz. İnş. Nak. Tur. Bil. Yaz. Tic. Ltd. Şti.nin 31.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.04.2017 tarih ve 21604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/917 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

            İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında; Kamu İhale Genel Tebliği’nin Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nin ihale konusu işin süresi boyunca kullanılacak malzemelerin (ana çiğ girdilerin) tamamını kapsamadığı, ayrıca ana çiğ girdi listesinde bulunan birim fiyatların birbiriyle aynı olmadığı ve ana çiğ girdi miktarlarının azaltılarak ana girdi maliyetinin hesaplandığı, dolayısıyla ana çiğ girdi maliyeti ve işçilik maliyeti toplamlarının teklif Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen 0,80 ilâ 0,95 aralığında olmadığı, Malzemeli Hesap Sunum Cetvelini (Ek-H.4) hatalı olarak sunduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

– İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından fiyat açıklamasına esas oluşturacak gramajlar tablosunda, çay, siyah zeytin, poşet fındık ezmesi,  tulum peyniri, dil peyniri, eritme peyniri, poşet pastörize tereyağı, poşet bal ve poşet reçel için fiyatların ayrı ayrı belirlendiği ve söz konusu fiyatların da birbirinden farklı olduğu, söz konusu malzeme girdileri için borsa fiyatlarının kullanıldığı bu hususun da EK-H.4 cetvelinde belirtildiği, eritme peyniri için fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapıldığı,  söz konusu malzemeler için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idare tarafından verilen gramaj tablosu ile isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat açıklamasına esas oluşturacak gramajlar listesindeki gramajların birbiri ile uyumlu olduğu, ancak 14 günlük örnek menüde üç sabah kahvaltısında yeşil zeytin verilmesi gerektiğinin belirtildiği, istekli tarafından hazırlanan “Fiyat açıklamasına esas oluşturacak gramajlar “tablosunda da söz konusu kahvaltılıklar için yeşil zeytin olarak açıklama yapıldığı, ancak yeşil zeytinin ayrı satır halinde Ek-H.4 cetvelinde gösterilmediği, ancak zeytin fiyatlarının Sivas ticaret borsa fiyatlarıyla açıklandığı, siyah zeytin fiyatının 7,99 TL yeşil zeytin fiyatının ise 8,05 TL olduğu söz konusu zeytinler arasında fiyat farkı olduğu ve anılan fiyat farkının Ek-H.4 cetveline yansıtılmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağıdır

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ TEKLİF DEĞERLENDİRMELERİ AYNI İŞLEMLER ÜZERİNDEN AYNI SIRAYLA YAPILMALIDIR

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ İDARECE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME’YE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ÖNCELİKLE İSTEKLİLERİN SUNDUĞU KATALOGLAR ÜZERİNDEN YAPILMALI VE KATALOGLARIN UYGUN BULUNMASI HALİNDE DEMONSTRASYON İŞLEMİNE GEÇİLMELİDİR.

Bize ulaşın