Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – 4 Kap Yemek Yerine 3 Kap Yemek Üzerinden Açıklama – Kik Kararı

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – 4 Kap Yemek Yerine 3 Kap Yemek Üzerinden Açıklama – Kik Kararı

Karar No              : 2019/UH.II-610

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/653938 İhale Kayıt Numaralı “Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara, Kuruluş ve Yüklenici Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 21.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara, Kuruluş ve Yüklenici Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak Tuğra Hafriyat Taşımacılık Nakliye İnşaat Yapı Taahhüt Temizlik Yemekçilik Hizmetleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.nin 22.03.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.03.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.04.2019 tarih ve 14848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/361 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihalede aşırı düşük teklif olarak tespit edilen ve açıklamaları uygun bulunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu;

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliye gönderilen 23.01.2019 tarihli yazıda “…21.01.2019 tarihinde saat 10:oo ‘ da ihalesi yapılan 2018/653938 İhale Kayıt Numaralı Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlara, Kuruluş ve Yüklenici Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek Alımı İşi ihalesi için firmanızca verilen teklifin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 38.maddesine ve Hizmet İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesine göre aşırı düşük teklif olduğu komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Bahse konu işin 2.Kısm (Kuruluş Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek Alımı) işi için vermiş olduğunuz;: … teklifiniz;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususları yazımızın tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bildirmeniz hususunda Gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İhalenin 2’nci kısmına verilen 3 teklife ilişkin olarak 15.03.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile teklifi sınır değer altında bulunan Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığına 23.01.2019 tarihli EKAP yazısı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve yapılan açıklamaların idarece uygun bulunarak ihalenin Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Tuğra Hafriyat Taşım. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin teklifi aşırı düşük olan Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığının yaptığı açıklamanın uygun olmadığına ilişkin iddialarına yönelik yapılan incelemede;

İhalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında,

-Yüklenici Mutfağına ilişkin kahvaltı, öğle, akşam, ara öğün ve özel gün için Malzemeli Yemek Sunum Cetveli hesapları,

-İşçilik Hesabı

-EK-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı ve meslek mensubu için faaliyet belgesi,

-Borsa Bültenleri, Halk Ekmek Fiyatları, Hal Fiyatlarının sunulduğu,

Yapılan incelemede, ihalenin yüklenicinin mutfağında ve idarenin mutfağında olmak üzere 2 kısımdan oluştuğu, her kısmın 3 kap ve 4 kap yemek olmak üzere 2 farklı yemek grubundan oluştuğu ve her yemek grubuna ilişkin olarak Teknik Şartname’de 2 haftalık örnek yemek menüsü belirlendiği, bu yemek gruplarında örneğin 4 kap yemek grubunda olduğu halde 3 kap yemek grubunda olmayan girdilerin bulunduğu, örneğin: şekerpare ve kivinin 4 kap yemek grubu içerisinde olduğu fakat 3 kap yemek grubu içerisinde yer almadığı veya sütlü irmik tatlısının 3 kap yemek grubu içerisinde olup 4 kap yemek grubu içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir.

Buna göre aşırı düşük teklif sunan ve açıklama yapacak olan isteklilerin hem 4 kap menü hem de 3 kap menü gruplarının 2 haftalık örnek menüleri üzerinden açıklamalarını sunmaları gerektiği, fakat Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, sadece 3 kap yemek grubu için hazırlanan 2 haftalık menü üzerinden açıklama yapıldığının tespit edildiği, 4 kap yemek grubuna ilişkin açıklama yapılmadığı, bu haliyle açıklamanın esastan (temelden) hatalı ve eksik olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin diğer iddialarına ilişkin inceleme yapılması mümkün olmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmına ilişkin olarak Gürsü Gıda Ltd. Şti.-Baker Yem. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın