xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Savunma – İş Makinesi Girdisinin Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklanması – Danıştay Kararı – Kik Kararı

Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Savunma – İş Makinesi Girdisinin Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklanması – Danıştay Kararı – Kik Kararı

Karar No              : 2019/MK-164

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/376879 ihale kayıt numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi ile Farklı Seviyeli Kavşak İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-391 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Mehmet Ali Ünal İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. – Biberci İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 25.10.2018 tarihli ve E:2018/704 ve K:2018/1937 sayılı karar ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine adı geçen davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.02.2019 tarihli ve E:2018/4135, K:2019/335 sayılı kararında “…Yukarıda aktarılan düzenlemelerden, ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, İsteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı İş ortaklığı tarafından KGM/23.002/K-6-A poz numaralı iş kaleminde yer alan kablo germe makinesi (germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları dahil komple) analiz girdisi için teklif edilen tutarı (140.000-TL) tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak YG Makina San. ve Tİc. Ltd. Şti’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu makineye ilişkin olarak Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi İle açıklama yapılabileceği, bu itibarla, davalı idarece kablo germe makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. Nitekim Dairemiz, 12/02/2019 tarih ve E:2019/68, K:2019/335 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Öte yandan, davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında hiçbir değerlendirme yapılmadan, iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, söz konusu üçüncü, dördüncü ve beşinci iddialar hakkında, sunulan fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği açıktır.

Bu İtibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. … Açıklanan nedenlerle; … 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 3. İdare Mahkemesinin 25/10/2018 tarih ve E:2018/704, K:2018/1937 sayılı kararının BOZULMASINA, 3. DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-391 sayılı kararının Mehmet Ali Ünal İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. – Biberci İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ilgili iddiaların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olmalıdır

Yapım İşleri İhale Yönetmeliğine Göre Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olarak Sunulmalıdır

Karar No              : 2022/UY.I-970 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/442003 İhale Kayıt Numaralı “18,000 Ton Sıcak Karışım …

Call Now ButtonBize ulaşın