xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK ZORUNLULUĞU / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin İhalenin Gerçekleştirilmesi – İhale Danışmanlığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin İhalenin Gerçekleştirilmesi – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2016/MK-540

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/39091 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından 05.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/39091 ihale kayıt numaralı “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Etimesgut Seyahat İnşaat Turizm Emlak Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından 08.06.2015 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 24.06.2015 tarih ve 2015/UH.III-1749 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.10.2015 tarihli ve E:2015/2152, K:2015/1524 sayılı kararı ile dava konusu kurul kararının davacının ikinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine alınan 20.01.2016 tarihli ve 2015/MK-26 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 24.06.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1749 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin anılan iptal kararına karşı Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine alınan Danıştay 13. Dairesinin 23.09.2016 tarihli ve E:2016/411, K:2016/2992 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünce 05.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından, 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesinin Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3466 sayılı karan ile yürütmesinin durdurulması sonrasında, uyuşmazlık konusu ihalede sınır değerin altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından, ihale ilanı ve dokümanındaki, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı yönündeki düzenlemenin dayanağı olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesinin yürütmesinin Dairemizin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3466 sayılı kararıyla durdurulduğu ileri sürülmekte ise de; davacı dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan “ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı” yönündeki düzenlemeye yönelik ilan tarihinden başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve teklifler ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiğinden, anılan iddianın bu aşamada dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, uyuşmazlık konusu ihalenin, kesinleşen ihale dokümanına göre sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin ikinci iddiayla ilgili kısmının iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.10.2015 tarih ve E:2016/411, K:2016/1524 sayılı kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına ve davacının ikinci iddiasına ilişkin kısım yönünden de davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 20.01.2016 tarihli ve 2015/MK-26 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağıdır

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ TEKLİF DEĞERLENDİRMELERİ AYNI İŞLEMLER ÜZERİNDEN AYNI SIRAYLA YAPILMALIDIR

KAMU İHALE KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE YER ALAN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ İDARECE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME’YE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ÖNCELİKLE İSTEKLİLERİN SUNDUĞU KATALOGLAR ÜZERİNDEN YAPILMALI VE KATALOGLARIN UYGUN BULUNMASI HALİNDE DEMONSTRASYON İŞLEMİNE GEÇİLMELİDİR.

Bize ulaşın