Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMADA YUVARLAMA İŞLEMİ / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Virgülden Sonraki Kısmın Yuvarlanarak Yazılması – Fiyat Teklifinde Sonuca Etkililik

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Virgülden Sonraki Kısmın Yuvarlanarak Yazılması – Fiyat Teklifinde Sonuca Etkililik

Karar No              : 2016/MK-521

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/89916 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Ve Yardımcı Hizmet İşleri İle Büro Ve Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 13.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/89916 ihale kayıt numaralı “Genel Temizlik ve Yardımcı Hizmet İşleri ile Büro ve Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Galata Temizlik Lojistik Destek Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.09.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 22.09.2015 tarih ve 78684 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.10.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2838 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Sümerpak Temizlik Hizmetleri A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.03.2016 tarihli ve E:2015/3186, K:2016/669 sayılı kararında “… Dosyanın incelenmesinden; Yıldız Teknik Üniversitesi İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı tarafından 13/8/2015 tarihinde açık ihale usûlü ile davaya konu ihalenin yapıldığı, ihaleye toplam altı istekli tarafından teklif sunulduğu, davacı firmanın teklifi ile Galata Temizlik Lojistik Destek Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin sınır değer altında kalması nedeniyle adı geçen firmalardan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, iki firma tarafından da ihaleyi yapan idareye aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, davacı firma tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyetinin KİK işçilik maliyeti hesaplama modülü kullanılarak açıklandığı ve ihalede belirlenen asgari işçilik maliyetini karşıladığı, ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri için ise Safari Mak. Org. Tek. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifi ile açıklamada bulunduğu, fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.2.1. maddesinde yer verilen ibarenin yer aldığı ve meslek mensubu tarafından imzalanarak kaşelendiği, fiyat teklifinde ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemelerinin tamamının olduğu, ancak fiyat teklifinin toplam tutarı hesaplanırken 0,010805397 TL hesaplanması gerekirken, 0,010804103 TL hesaplandığı ve bu tutarın bahse konu fiyat teklifinde 0,01 TL’ye yuvarlandığı, davacı tarafından yapılan bu açıklamanın idare tarafından kabul edilerek ihalenin 14/9/2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla davacı üzerinde bırakıldığı, bu karara karşı ikinci en avantajlı teklif sahibi Galata Temizlik Lojistik Destek Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şikayet ve itirazen şikayet başvuruları yapıldığı, itirazen şikayet başvurusu üzerine davaya konu kararın alındığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurulu davaya konu kararında “Bir kuruşun altındaki birim fiyatlar ile, örneğin kuruşun onda biri, yüzde biri, binde biri veya bunların değişik versiyonlarından oluşan değerler kullanılarak işlem yapıldığında, somut örnek olan fiyat teklifinde olduğu şekilde kuruş hanesinin (virgülden sonraki kısmın) üç veya daha fazla rakamlı olması biçiminde bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kuruş hanesindeki rakamların aşağı veya yukarı yuvarlanarak iki haneli kuruşa dönüştürülmesi gündeme gelmektedir. Yarım kuruşun altındaki değer yok kabul edilerek aşağıya yuvarlama yapıldığında, ortaya çıkan tutar ile dokümanda belirtilen sayıda (miktarda) temizlik malzemesinin istekli tarafından karşılanamaması sonucu doğmakta, dolayısıyla da aşağıya yuvarlama yapılmaması gerekmektedir. Bu sebeple aşağı yuvarlama yapılmayacağına göre, yukarıya yuvarlama yapılmasının da kabul edilmemesi gereği doğmakta, aksi takdirde yuvarlama yapma konusunda eşit durumda bulunanlar arasında ayrım yapılması söz konusu olmaktadır. Bu itibarla, fiyat teklifinde tek bir genel toplamın olacağı da göz önünde tutulduğunda fatura toplamının aşağı veya yukarı yuvarlama yapılmadan olduğu şekilde yazılması gerekmektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin temizlik malzemesi giderlerine yönelik yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında, fiyat teklifinde yer alan birim fiyatlar ile miktarın çarpılması sonucu elde edilen tutarların yanlış hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinde yer alan genel toplamın kuruş hanesinin dokuz rakamlı olduğunun tespit edildiği, ancak her bir temizlik malzemesi için öngörülen genel toplamın yuvarlama işlemi yapılarak kuruş hanesi iki haneli olarak 0,01 TL yazıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından temizlik malzemelerine ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı” gerekçesiyle davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar vermiştir.

Kamu ihale mevzuatında, firmaların aşırı düşük teklif açıklamalarını, fiyat teklifleri ile yaptığında, fiyat tutarlarının yuvarlanmadan olduğu gibi yazılması yönünde bir hüküm yer almamaktadır. Ancak ihalede eşit tekliflerin sunulması ve bu eşit teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi durumunda fiyat tekliflerindeki fiyat tutarlarının yuvarlanmadan olduğu gibi yazılması, yapılacak değerlendirmede, istekliler arasındaki eşitliğin sağlanması ve daha sağlıklı bir değerlendirme yapılarak en avantajlı teklifin tespit edilmesinde önem arz edecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda hükmüne yer verilen 16.5.2. maddesinde, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilecekleri, ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

Olayda, davacı firma tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin bazı kalemlerinde çarpım hataları sonucu aritmetik hatalar yapılmış olsa da davacı firmanın ulaştığı tutar (0,010804103 TL) ile doğru tutar ( 0,010805397 TL) arasında yuvarlanma bakımından bir fark bulunmamakta, yuvarlandığı zaman her iki tutar da 0,01 TL olmaktadır. Diğer yandan davaya konu ihalede davacı firma ile aynı tutarda teklif veren başka bir istekli de bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı firma ile aynı tutarda teklif veren başka bir isteklinin bulunmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde yuvarlanma yapılmasının istekliler arasında eşitsizliğe neden olmayacak olması ve davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde yapılan aritmetik hataların yuvarlanma sonucunda aynı tutara yuvarlanması nedeniyle sonuca etkili olmadığı, ve davacı firmanın ihaleye teklif verirken Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.2. Maddesine uygun bir şekilde yuvarlama yaparak toplam teklif tutarını virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlayarak yazdığı görüldüğünden davacının teklifinde ve aşırı düşük teklif açıklamasında kamu ihale mevzuatına bir aykırılık görülmediğinden davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 27.10.2015 tarihli ve 2015/UH.II-2838 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın