xxxx
Home / İhale Danışmanı / İHALEDEKİ İSTEKLİLERİN ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİNİN EKSİKLİĞİ VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

İHALEDEKİ İSTEKLİLERİN ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİNİN EKSİKLİĞİ VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

Karar Tarihi : 20.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-460

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1518865 İhale Kayıt Numaralı “3 Kısımlı Hizmet Alım İhalesi (Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolama Ve Bertarafı Hizmet Alımı, Çevre Yönetim Danışmanlığı Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 17.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Kısımlı Hizmet Alım İhalesi (Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolama ve Bertarafı Hizmet Alımı, Çevre Yönetim Danışmanlığı Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Karçevre Enerji Endüstriyel Atık Yönetimi Lojistik İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 19.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.03.2024 tarih ve 135051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/302 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 3 kısımlı hizmet alım ihalesinin (Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolama ve Bertarafı Hizmet Alımı, Çevre Yönetim Danışmanlığı Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı) 1’inci kısmı olan “İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelere Ait Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Ara Depolama ve Bertarafı Hizmet Alımı” işine teklif verdikleri, 09.02.2024 tarihinde tebliğ ettikleri ihale komisyon kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ihale üzerinde bırakılan istekli ITC Invest Trading & Consulting AG -Türkiye Ankara Şb.nin İdari Şartname’nin 7.1.ı bendi kapsamında sunması gereken “Çevre İzin ve Lisans Belgesinin” doğruluğu ve güncelliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izin ve lisans belgesi sorgulama ekranında (https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx) sorgulandığında 200121 kodlu atığı alma yetkisi ve ara depolama lisansı bulunmadığının görüleceği, ayrıca herhangi bir tesisten veyahut sağlık kuruluşu tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının entegre çevre bilgi sisteminde yer alan atık yönetim uygulaması (MOTAT) üzerinden online olarak 200121 kodlu atığın gönderimi yapılmak istendiğinde ITC Invest Trading & Consulting AG -Türkiye Ankara Şb.nin sistem üzerinde görüntülenemediği, 200121 kodlu atığın ITC Invest Trading & Consulting AG –Türkiye Ankara Şb. firması tarafından kabul edilemediği ve bu durumda yeterlik kriterini karşılamadığı, bu isteklinin yalnızca “Atık Yakma ve Beraber Yakma, Düzenli Depolama 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) Lisansı”nın bulunduğu, “Atık Ara Depolama Lisansı”nın ise bulunmadığı, olsa dahi 23.12.2022 tarihli ve 32052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği’nin Geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendine göre ihaleye konu hizmet süresince 200121 kodlu atığın atık ara depolama tesislerine gönderilemeyeceği, bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan isteklinin mevcut lisanları ile ara depolama lisansı olmadığı halde geri kazanım bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri kabul edilecek ise firmalarına ait lisanslı taşıma araçları ve “Atık Elektronik Eşya İşleme ve Tehlikeli Atık Geri Kazanımı” konulu çevre izin ve lisans belgeleri, İzaydaş İzmit Atık ve Art. Arıt. Yak. ve Değer. A.Ş. ile firmaları arasında yapılan protokol ve çevre izin ve lisans belgelerinin idareye sunulduğu, bu belgelerin değerlendirmeye alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile teklifleri arasındaki 68.805,38 TL farkın kamu zararı oluşturacağı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan ITC Invest Trading & Consulting AG – Türkiye Ankara Şb. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde “Çevre İzin ve Lisans Belgesine” ilişkin beyanda bulunulduğu, idarenin tevsik edici belgelerin gönderilmesi talebi üzerine “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nin ve “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları” listesinin idareye sunulduğu, bu belgeler incelendiğinde ve “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” “eizin.cevre.gov.tr” internet adresinden sorgulandığında söz konusu belgenin çevre kimlik numarasının 223499650, onay tarihinin 14.04.2023, başlangıç tarihinin 17.04.2023, bitiş tarihinin 30.07.2026 olduğu, çevre izin ve lisans konusunun “Atık Yakma ve Beraber Yakma, Düzenli Depolama-1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama)” olduğu, anılan belgenin kapsadığı atık kodları listesinin “eizin.cevre.gov.tr” internet adresinden yapılan sorgulama sonucu incelendiğinde ise ihale konusu iş kapsamında yer alan kodlardan “200121” atık kodunun listede yer almadığı tespit edilmiş olup, isteklinin ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için tevsik edilmesi gereken atık kodu yeterlik kriterini sağlamadığı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Yine aynı şekilde başvuru sahibi istekli Karçevre Enj. End. Atık Yön. Loj. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde “Çevre İzin ve Lisans Belgesine” ilişkin beyanda bulunulduğu, idarenin tevsik edici belgelerin gönderilmesi talebi üzerine “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nin ve “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları” listesinin idareye sunulduğu, bu belgeler incelendiğinde ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi “eizin.cevre.gov.tr” internet adresinden sorgulandığında söz konusu belgenin çevre kimlik numarasının 233638836, onay tarihinin 13.12.2019, başlangıç tarihinin 13.12.2019, bitiş tarihinin 13.12.2024 olduğu, çevre izin ve lisans konusunun “Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme” olduğu, anılan belgenin kapsadığı atık kodları listesinin “eizin.cevre.gov.tr” internet adresinden yapılan sorgulama sonucu incelendiğinde ise ihale konusu iş kapsamında yer alan kodlardan “120112, 180106, 180108, 180109, 180110” atık kodlarının listede yer almadığı tespit edilmiş olup, isteklinin ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için tevsik edilmesi gereken atık kodu yeterlik kriterini sağlamadığı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında doküman düzenlemelerine ve mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer alan açıklamadan; idarelerin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği, bu kapsamda yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif fiyatlarının uygun bulunması veya uygun bulunmaması hususlarındaki takdir yetkisinin idarelerde olduğu, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte olduğunun görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak ITC Invest Trading & Consulting AG -Türkiye Ankara Şb.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve …

Bize ulaşın