xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı

Karar No              : 2020/UH.IV-1448

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/23347 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eyyübiye Belediye Başkanlığı tarafından 19.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlçe Sınırları İçerisinde Yol Yapım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve 20 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.08.2020 tarih ve 38491 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1327 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Mahkeme kararı üzerine alınan Kurul kararı gereği tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekirken idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı, iptal işleminin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk altı fıkrasında ““İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

ikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz…” hükmü,

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”  hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddiasının ihalenin iptaline ilişkin olduğu, söz konusu ihalenin 27.05.2020 tarihinde idare tarafından iptal edildiği ve iptal kararının aynı tarihte (27.05.2020) başvuru sahibine EKAP üzerinden bildirildiği, başvuru sahibi tarafından,  iptal işlemine karşı, kararın bildiriminden sonraki beş gün içinde (en geç 01.06.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.08.2020 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. İptal kararının tebliğinde, idare tarafından başvuru mercii ve süresi belirtilmediğinden Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiğinden, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedilemeyeceği anlaşılmıştır.

           Diğer yandan yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun imzalı dilekçe ile yapılması gerekmektedir ancak başvuru dilekçesinin başvuruya yetkili olan kişilerce imzalanmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

sınır değer R katsayısı kurumca belirlenir

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA GELİR TABLOLARININ İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI

İHALEDE SUNULAN YILSONU BİLANÇOSU VEYA EŞ DEĞER BELGELERİ İLE GELİR TABLOLARININ YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN ASGARİ ORANLARI KARŞILAMAMASI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SEBEBİDİR.

Bize ulaşın