Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Çalışacak Personelin Günlük Çalışma Süresi – Günlük 11 Saatlik Yasal Sınır – İhale Dokümanı

Çalışacak Personelin Günlük Çalışma Süresi – Günlük 11 Saatlik Yasal Sınır – İhale Dokümanı

Çalışacak Personelin Günlük Çalışma Süresi – Günlük 11 Saatlik Yasal Sınır – İhale Dokümanı

Karar No              : 2020/MK-122

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/520674 ihale kayıt numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler ve Kamyonetler ile Sürücüsü ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1732 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ak Grup Sos. Hiz. Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 18.03.2020 tarihli ve E:2020/259, K:2020/645 sayılı kararında “…Yukarıda aktarılan ihale dokümanındaki düzenlemelerin mevzuatla birlikte değerlendirilmesinden; ihale konusu işin yaklaşık 447 kilometre uzunluğundaki otoyol, bağlantı yolu ve kavşak kollarında 18 adet çift kabinli kamyonet (30 personel), 4 adet vinçli kamyon (8 personel) ve 4 adet arazözün (4 personel) 24 ay süre ile çalıştırılması hizmet alımı işi olduğu, kamyonetlerin günde 24 saat 600 km ve günde 12 saat 300 km mesafede çalıştırılacağı, 12 saatlik ekip çalışmasında her ekipte 1 adet sürücü, 24 saatlik ekip çalışmasında her ekipte 3 adet sürücü çalıştırılacağı,12 Adet 12 saatlik Ekip, 6 Adet 24 saatlik Ekip olmak üzere toplam 18 Ekibi (ekipmanlı ve avadanlık listesi dahil 18 Araç ve 30 Sürücü) işe başlama tarihinden itibaren işin bitim tarihine kadar her gün iş başında bulundurmak zorunda olduğu, ekiplerin çalışma saatlerinin iş durumuna göre idare tarafından 24 saat esasına göre (Gündüz, Akşam ve Gece 12 saatlik veya 24 saatlik) vardiyalı olarak belirleneceği, 12 saatlik araçlarda çalışan sürücünün İş Kanunu’nda belirtilen çalışma süresini aşması durumunda oluşan her türlü mesai ve diğer kanuni alacaklarının yükleniciye ait olduğu, 24 saatlik araçlarda çalışan personellerin (3 adet sürücü) İş Kanunu’nda belirtilen çalışma süresine uygun olarak 7 gün / 24 saat çalışma esasına göre vardiyalı olarak çalışacağı, yüklenicinin çalıştıracağı personelin İş Kanunu’ndan doğan her türlü haklarını sağlamakla ve gözetmekle sorumlu olduğunun belirtildiği, ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde; genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanabileceği, tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği hükümlerinin yer aldığı, dolayısıyla ihalelere ilişkin idari veya teknik şartnamelerde çalıştırılacak personelin İş Kanunu’na aykırı olarak günlük 11 saati aşacak şekilde çalışma yapacağına dair düzenlemelerin yapılamayacağı, dava konusu ihalede 12 saatlik ekip çalışmasında her ekipte 1 adet sürücü çalıştırılmasının öngörüldüğü, dolayısıyla anılan sürücünün İş Kanunu’nda belirtilen günlük en çok 11 saat çalışma süresini aşacağı, aşan süreye ilişkin her türlü mesai ve diğer kanuni alacakların yükleniciye ait olacağının belirtilmesinin hukuka uygun olmadığı kanaatine varıldığından, davalı idarece itirazen şikayet başvurusunun birinci iddianın “kamyonetlerin çalıştırılmasına ilişkin Özel Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde araç ve sürücülerin ekip olarak 12 saatlik ve 24 saatlik çalışacağının düzenlendiği, Şartname’nin 4’üncü maddesinde ekiplerin çalışma saatleri ve sürücü sayılarının belirtildiği, 7’nci maddesinde de 12 saatlik araçlarda çalışan sürücünün İş Kanunu’nda belirtilen çalışma süresini aşması durumunda oluşan her türlü mesai ve kanuni alacakların yükleniciye ait olduğu belirtilse de, dokümanda ihale konusu işte çalışacak personelin günlük çalışma süresinin İş Kanunu’nda belirtilen günlük 11 saatlik yasal sınırı aşacak şekilde düzenlendiği, İş Kanunu hükümlerine göre bir işçiye yılda 270 saatten fazla mesai yaptırılamayacağı, haftalık çalışma saatinin 45 saati olduğu ve günlük 11 saati geçemeyeceği, ancak doküman düzenlemelerinin bu çalışma şartlarının üzerinde olduğu, şöyle ki Şartname’ye göre 12 saatlik kamyonet çalışmasında 1 şoför 24 aylık çalışmada 640 gün çalışacağı, günlük 4 saat fazla çalışma öngörüldüğü, bu da 640 günde bir şoförün (640 günx4 saat=) 2.560 saat fazla çalışması anlamına geldiği, başka bir ifadeyle 1 yılda bir kamyonet şoförünün İş Kanunu hükümlerine aykırı olarak en fazla 270 saat çalıştırılması gerekirken fazladan 1.280 saat çalışmasına anlamına geldiği” kısmı bakımından reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın