xxxx
Home / İhale Danışmanı / Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Karar No              : 2021/MK-75

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/408602 ihale kayıt numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Raymak Yapı A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1552 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Mestaş Maden Taah. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.01.2021 tarih ve E:2021/11, K:2021/135 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce 11/11/2019 tarihinde açık ihaleye çıkıldığı, ihaleye 18 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin dava dışı Holoğlu İnş. Orm. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, diğer isteklilerden dava dışı Raymak Yapı A.Ş.’nin yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilen ortak kimlik numarasının Ticaret Sicil Gazeteleri’nden teyit edilemediği gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu karara karşı Raymak Yapı A.Ş. tarafından 26/02/2020 tarihinde, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayette bulunulduğu, Kamu İhale Kurumu’nun 04/03/2020 tarih ve 2020/UY.I.470 sayılı kararıyla itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, idare ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Holoğlu İnş. Orm. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında sözleşme imzalandığı, anılan Kurul kararına karşı Raymak Yapı A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30/04/2020 tarih ve E:2020/655, K:2020/792 sayılı kararıyla dava konusu kurul kararının iptaline karar verildiği, anılan karar doğrultusundan Kurulun 04/06/2020 tarih ve 2020/MK-120 sayılı kararıyla04/03/2020 tarih ve 2020/UY.I.470 sayılı kararının iptaline ve eksikliklerin idarece tamamlatılmasına karar verildiği, 30/06/2020 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin Raymak Yapı A.Ş. üzerinde bırakıldığı, bu karara karşı Holoğlu İnş. Orm. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itiraz edilmesi üzerine Raymak Yapı A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu karara karşı anılan şirketçe itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi kapsamında 17/09/2020 tarih ve 13764 sayılı yazıyla Elektronik İhale Daire Başkanlığı’ndan, doküman indirilen ve elektronik teklif verilen IP adreslerine ilişkin inceleme yapılmasının istenildiği, EKAP üzerinden ihale dokümanı indirerek elektronik teklif sunan istekliler hakkında yapılan incelemede Raymak Yapı A.Ş. ve Magnesia Yapı İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ile davacı şirketin ihale dokümanı indirme işlemini aynı IP (85…..) adresi üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) ve (d) bendi hükmüne aykırı şekilde teklif verdiğinden bahisle davacı şirketin teklifinin, anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, Raymak Yapı A. Ş. ve Magnesia Yapı İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. şirketleri ile davacı şirketin doküman indirme işlemini aynı IP (85…..) adresi üzerinden farklı tarihlerde gerçekleştirdiği; ihale dokümanının, Raymak Yapı A. Ş. tarafından 17/10/2019 günü saat:17:06’da,Magnesia Yapı İnş, San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 07/11/2019 günü saat:15:29’da ve davacı şirket tarafından 06/11/2019 gün saat:11:12’de, 85…12…89 numaralı IP adresi üzerinden indirildiği görülmektedir.

Hâl böyle olmakla birlikte, aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indirilmesinin tek başına başvuruya konu ihaleye katılan isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğine karine oluşturmayacağı açıktır. Zîra, aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indiren isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, bu isteklilerin öncelikle birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin -fiyat teklifinin aynı ya da çok yakın olması, ihaleye teklif veren şirketlerin adreslerinin telefon ve faks numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler, şirketler arasında organik bağ bulunması, doküman indiren kişiler arasındaki hukuki ve fiili bağ gibi-başkaca ek somut delillerin de bulunması ve ortaya konulması gerekmektedir.

Bu durumda; doküman indirme işleminin, aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden yapılması dışında, isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğini ortaya koyan başkaca somut bilgi ve belge dosyaya sunulmadığından, düzeltici işlem belirlenerek davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, … 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere, 20/01/2021 tarihinde

Oybirliğiyle karar verildi.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1552 sayılı kararının (B) bölümünde yer alan  Mestaş Maden Taah. Tic. A.Ş. ile ilgili kısmın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın