Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Açıklamanın Doğruluğu Ve Geçerliliği Konusunda Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmaksızın, Şikayet Konusu Olmayan Ve Açıklamada Kullanılan Pozun Güncelliğine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Kullanılan Pozun Güncel Olmadığından Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Açıklamanın Doğruluğu Ve Geçerliliği Konusunda Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmaksızın, Şikayet Konusu Olmayan Ve Açıklamada Kullanılan Pozun Güncelliğine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Kullanılan Pozun Güncel Olmadığından Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Açıklamanın Doğruluğu Ve Geçerliliği Konusunda Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmaksızın, Şikayet Konusu Olmayan Ve Açıklamada Kullanılan Pozun Güncelliğine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Kullanılan Pozun Güncel Olmadığından Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Karar No              : 2021/MK-78

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/344651 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca Ve Silivri İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi Ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/344651 ihale kayıt numaralı “2020 Yılı Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Pam İnş. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 08.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2025 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine“ karar verilmiştir.

Davacı Pam İnş. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından, anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.01.2021 tarihli ve E:2020/2335, K:2021/130 sayılı kararıyla “…Dava konusu uyuşmazlıkta, gerek aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinde, gerek şikayet başvurusunun reddedilmesinde kullanılan N.YAR7 pozunun güncel olmadığına dair bir ret gerekçesi olmadığı ve bu konuda da açıklama istenilmediği, itirazen şikayete konu olayda da kullanılan pozun güncel olup olmadığı konusunda bir itiraz ve şikayetin olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının araçlarının akaryakıt giderlerine ilişkin olduğu, Kurul kararında ise, itirazen şikayet başvurusunda 1 sıra numarasında kayıtlı itirazen şikayet maddesinin reddedilmesinde, 6×2 kombine temizlik aracı ile araca ait ekipmanların öngörülen akaryakıt tüketimlerine ilişkin bir inceleme yapılmaksızın, davacının aşırı düşük teklif açıklamasında kullandığı N.YAR7 pozuna ilişkin değerlendirme ve inceleme yapılarak kullanılan pozun güncel olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, esasen uyuşmazlığın, pozun güncel olup olmadığından değil akaryakıt gideri hesabında alt ekipmanın ayrı bir akaryakıt tüketimi gerçekleştirip gerçekleştirmediği, kombine aracın üst ekipmanına ait akaryakıt sarfiyatının alt ekipmanı da kapsayıp kapsamaması hususlarından kaynaklandığı, kaldı ki, davacı tarafından dosyaya sunulan belgelerden, ihaleyi yapan idarece yakın zamanda yapılan bir başka ihalede N.YAR7 pozunun 03.036/A poz numaralı alt analizin kullanıldığının belirtildiği, dolayısı ile şikayet ve itirazen şikayet konusu olmayan bir hususta değerlendirme ve inceleme yapılarak itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda, kullanılan poza ilişkin bir ihtilaf olmadığı halde itirazen şikayet konusu olan 6×2 kombine temizlik aracının alt ve üst ekipmanının akaryakıt tüketimine ilişkin olarak davacı tarafından yapılan açıklamanın doğruluğu ve geçerliliği konusunda bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın, şikayet konusu olmayan ve açıklamada kullanılan pozun güncelliğine ilişkin değerlendirme yapılarak kullanılan pozun güncel olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kurul tarafından yeniden yapılacak değerlendirmede, itirazen şikayete konu hususlarda, gerekiyorsa, teknik inceleme yapılarak/yaptırılarak bir karar verilmesi ve bu karar sonucuna göre işlem tesis edilmsi gerektiği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 08.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2025 sayılı kararının, Pam İnş. ve Tur. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece reddedilmesine dayanak teşkil eden birinci gerekçeye ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin yer aldığı kısmının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulu’nun 08.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-2025 sayılı kararının, Pam İnş. ve Tur. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece reddedilmesine dayanak teşkil eden ikinci gerekçeye ilişkin olarak yapılan “ilgili kişilerin görüşüne başvurularak çözülmesi gerektiği değerlendirilmiş olmakla beraber, … , görüş istenilmeden incelemenin sonuçlandırılmasının yerinde olacağı” değerlendirmesinin yer aldığı kısmının iptaline,

3) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, kararın iptal edilen kısımlarına konu hususların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonHEMEN ARA