Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamayacağı

Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamayacağı

Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamayacağı

Karar No              : 2021/UY.I-457

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/234317 İhale Kayıt Numaralı “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 18.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.02.2021 tarih ve 8457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/296 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulu’nun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-2170 Sayılı kararı neticesinde Nvs İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Nyb İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alındığı ancak isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenecek analiz girdileri içerisinde yer alan “Nakliye” iş kalemi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nakliye hesap formülleri olan 07.006 nakliye pozu mesafesi verilmesine karşın anılan istekli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait nakliye hesabı kullanıldığı, bunun B katsayısı için herhangi bir değer öngörülmemesi sonucunu ortaya çıkardığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede, başvurunun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-2170 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonHEMEN ARA